تبیین جامعه‌شناختی تأثیر تاب‌آوری و خودکنترلی بر قانون‌گریزی شهروندان (مورد مطالعه: استان ایلام)

نویسندگان

  • اسماعیل جهانبخش استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران
  • سیاوش خدایاری دانشجوی دکتری مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران
چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر خودکنترلی و تاب‌آوری بر قانون‌گریزی در بین شهروندان استان ایلام انجام گرفته است. قانون‌گریزی (نوع نرم) در دو بعد قانون‌گریزی ذهنی و عینی مورد بررسی قرار گرفته است. روش این پژوهش پیمایشی، و از نوع همبستگی و تحلیلی، با ابزار پرسشنامه است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی شهروندان بالای 18 سال استان ایلام در سال 1395 است و نوع نمونه‌گیری، خوشه‌ای چند مرحله‌ای و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 384 برآورد گردید.یافته‌ها و نتایج بدست آمده از پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای خودکنترلی و تاب‌آوری تأثیر افزایشی، مثبت و مستقیمی بر روی قانون‌گریزی شهروندان استان ایلام دارند. نتایج حاصل از آزمون مدل معادلات ساختاری (Amos) نشان می‌دهد که متغیر تاب‌آوری 23/0 از واریانس متغیر وابسته در جامعه را تبیین، و متغیر خودکنترلی 30/0 واریانس متغیر وابسته (قانون‌گریزی) در جامعه را پیش‌بینی می‌کند. با توجه به یافته‌های تحقیق، توانمندسازی و تقویت روحیه‌ی تاب‌آفرین و خودکنترل ضرورت دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تبیین جامعه‌شناختی قانون‌گریزی در بین شهروندان ایرانی (فرا تحلیل پژوهش‌های موجود)

قانون وظیفه کنترل و نظارت بر کنش شهروندان در تعامل اجتماعی را بر عهده دارد و دارای دو پایه مهم سنت و هنجار است. قانون‌ها متناسب با نظام جغرافیایی و خرده‌فرهنگ‌های اجتماع، فرق می‌کنند. گریز از قانون و تخطی از هنجارهای قانونی در اکثر فرهنگ‌ها وجود داشته و تنها تفاوت آن‌ها در کم و کیف عبور از قانون است. پژوهش فعلی قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که علل مهم گریز از قانون در بین شهروندان ایرانی کدام ب...

متن کامل

رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با قانون‌گریزی؛ تبیینی جامعه‌شناختی

این تحقیق با هدف بررسی رابطة سرمایة اجتماعی (درون و برون‌گروهی) با قانون‌گریزی (ذهنی و عینی) انجام گرفته و محدودۀ آن، کل استان ایلام است.تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی - همبستگی انجام گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. جامعة آماری تحقیق شامل همة شهروندان بالای 18 سال در سال 1395 بود. براساس جدول مورگان، 384 نفر به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با نرم‌افزاره...

متن کامل

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر قانون‌گریزی موتورسیکلت‌سواران

زمینه و هدف: با توجه به بالا بودن آمارهای تلفات ناشی از سوانح ترافیکی( 51% در صحنه و 49% انتقال به بیمارستان) و آمارهای تخلفات جرائم راهنمایی و رانندگی، هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر قانون‌گریزی راکبین موتورسیکلت شهر تهران است. روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از نظر شیوه‌های گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیما...

متن کامل

تبیین جامعه‌شناختی تعاملات همسایگی و تأثیر آن بر احساس نشاط اجتماعی شهروندان در شهر همدان

نشاط اجتماعی در زندگی اجتماعی نقشی اساسی و بنیادینی ایفا می‌کند، به‌گونه‌ای که در مقایسه با هر خصلت و روحیه‌ی دیگر، بیشترین سهم را در بهبود روابط و معاشرت‌ها به عهده دارد. هدف این تحقیق نیز بررسی تعاملات همسایگی و تأثیر آن بر نشاط اجتماعی شهروندان در شهر همدان است. از نظریه­های برخی از جامعه­شناسان در حوزه­ی شهری و نشاط مانند جیکوبز فلنگن، پارک، گیدنز، آرگایل، آیزنگ، وینهوون و کالمیجن و ... است...

متن کامل

تبیین جامعه‌شناختی تعاملات همسایگی و تأثیر آن بر احساس نشاط اجتماعی شهروندان در شهر همدان

نشاط اجتماعی در زندگی اجتماعی نقشی اساسی و بنیادینی ایفا می‌کند، به‌گونه‌ای که در مقایسه با هر خصلت و روحیه‌ی دیگر، بیشترین سهم را در بهبود روابط و معاشرت‌ها به عهده دارد. هدف این تحقیق نیز بررسی تعاملات همسایگی و تأثیر آن بر نشاط اجتماعی شهروندان در شهر همدان است. از نظریه­های برخی از جامعه­شناسان در حوزه­ی شهری و نشاط مانند جیکوبز فلنگن، پارک، گیدنز، آرگایل، آیزنگ، وینهوون و کالمیجن و ... است...

متن کامل

تبیین جامعه‌شناختی مشارکت ورزشی زنان با تأکید بر هنجارهای جنسیتی (مورد مطالعه: زنان استان ایلام)

تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایشی و با هدف توصیف و تبیین رابطۀ بین هنجارهای جنسیتی و مشارکت ورزشی زنان انجام گرفت. داده‌های مورد نظر از طریق پرسشنامه، جمع‌آوری، استخراج و تحلیل شد. جامعۀ آماری تحقیق نیز شامل زنان 19 سال و بالاتر استان ایلام با حجم نمونه 500 نفر بود. نمونه‌ها از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای، شناسایی و داده‌ها از آن جمع‌آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 14  شماره 2

صفحات  159- 184

تاریخ انتشار 2020-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021