تبیین جامعه‌شناختی تأثیر تاب‌آوری و خودکنترلی بر قانون‌گریزی شهروندان (مورد مطالعه: استان ایلام)

نویسندگان

  • اسماعیل جهانبخش استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران
  • سیاوش خدایاری دانشجوی دکتری مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران
چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر خودکنترلی و تاب‌آوری بر قانون‌گریزی در بین شهروندان استان ایلام انجام گرفته است. قانون‌گریزی (نوع نرم) در دو بعد قانون‌گریزی ذهنی و عینی مورد بررسی قرار گرفته است. روش این پژوهش پیمایشی، و از نوع همبستگی و تحلیلی، با ابزار پرسشنامه است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی شهروندان بالای 18 سال استان ایلام در سال 1395 است و نوع نمونه‌گیری، خوشه‌ای چند مرحله‌ای و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 384 برآورد گردید.یافته‌ها و نتایج بدست آمده از پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای خودکنترلی و تاب‌آوری تأثیر افزایشی، مثبت و مستقیمی بر روی قانون‌گریزی شهروندان استان ایلام دارند. نتایج حاصل از آزمون مدل معادلات ساختاری (Amos) نشان می‌دهد که متغیر تاب‌آوری 23/0 از واریانس متغیر وابسته در جامعه را تبیین، و متغیر خودکنترلی 30/0 واریانس متغیر وابسته (قانون‌گریزی) در جامعه را پیش‌بینی می‌کند. با توجه به یافته‌های تحقیق، توانمندسازی و تقویت روحیه‌ی تاب‌آفرین و خودکنترل ضرورت دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تبیین جامعه‌شناختی مشارکت ورزشی زنان با تأکید بر هنجارهای جنسیتی (مورد مطالعه: زنان استان ایلام)

تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایشی و با هدف توصیف و تبیین رابطۀ بین هنجارهای جنسیتی و مشارکت ورزشی زنان انجام گرفت. داده‌های مورد نظر از طریق پرسشنامه، جمع‌آوری، استخراج و تحلیل شد. جامعۀ آماری تحقیق نیز شامل زنان 19 سال و بالاتر استان ایلام با حجم نمونه 500 نفر بود. نمونه‌ها از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای، شناسایی و داده‌ها از آن جمع‌آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و ...

متن کامل

رابطه سرمایه اجتماعی و قانونگریزی در بین شهروندان شهر یزد

نوع مواجهه انسان‌ها با قانون و عدم پذیرش آن از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی است که همواره گریبان‌گیر نوع بشر بوده و هست. چنانچه میزان قانون‌گریزی در جامعه‌ای از حد خود فراتر رود، این امر می‌تواند نظام اجتماعی را تهدید کرده و به آن آسیب جدی برساند. این پدیده به‌عنوان یک آسیب اجتماعی، متأثر از عوامل بی‌شماری است؛ در این میان سرمایه اجتماعی به سبب ایجاد پتانسیل و ظرفیت‌های وجودی مثبتی که در...

متن کامل

بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تبیین مشارکت ورزشی (مورد مطالعه: زنان استان ایلام)

هدف تحقیق بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تبیین مشارکت ورزشی زنان بود. این تحقیق با استفاده از روش پیمایش انجام گرفت و داده های مورد نظر از طریق پرسشنامه جمع آوری، استخراج و تحلیل شد. جامعه آماری تحقیق زنان 19 سال و بالاتر استان ایلام و حجم نمونه 500 نفر بودند. نمونه ها از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای شناسایی و داده ها از آن جمع آوری شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون مدل...

متن کامل

تبیین ابعاد آنومی و عوامل اجتماعی موثر بر آن (مورد مطالعه: دانش آموزان دوره‌ی متوسطه استان ایلام)

آنومی از مسائلی است که جوامع مدرن با آن دست به گریبان اند. آنومی مسئله‌ای اجتماعی یا بیماری جامعة مدرن است و نه تنها درمانی روشن نیافته، بلکه به دوران پسامدرن نیز انتقال یافته است. پژوهش حاضر به  تبیین جامعه شناختی ابعاد آنومی (فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی)نوجوانان دختر استان ایلام می­پردازد. روش کار در این تحقیق پیمایش است و تکنیک جمع آوری داده‌ها نیز پرسش نامه می‌باشد. جامعه‌ی آماری تمامی ...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی شهروندان استان ایلام

امروزه سلامت اجتماعی به‌عنوان یکی از ابعاد مهم سلامت نقش و اهمیت گسترده‌ای یافته است. مقاله‌ی حاضر به بررسی عواملی که بر روی سلامت اجتماعی تأثیر گذارند، می‌پردازد. بدین جهت، با بهره‌گیری از نظریات جامعه‌شناختی در پی بررسی این عوامل بر سلامت اجتماعی در استان ایلام می‌باشیم. روش تحقیق این مطالعه، پیمایشی و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. حجم نمونه 384 نفر و از ترکیب روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی و ...

متن کامل

بررسی جامعهشناختی رفتار بیماری زنان نابارور (مورد مطالعه: مراجعهکنندگان به مراکز ناباروری استان مازندران)

رفتار بیماری به‌مثابۀ فرایندی مشتمل بر مراحل ادراک علائم، اسناد معنا، بیان، واکنش‌های مقابله‌ای و رفتار کمک‌جویی است. ناباروری یکی از بیماری‌هایی است که رفتار بیماری آن بیش از دیگر عوامل تابعی از متغیرهای اجتماعی و فرهنگی است. با علم به اهمیت مسئلة فرزندآوری، مقالة حاضر ازمنظر جامعه‌شناسی پزشکی به بررسی رفتار بیماری زنان نابارور استان مازندران می‌پردازد. برای تحلیل رفتار بیماری (ادراک بیماری و ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره 2

صفحات  159- 184

تاریخ انتشار 2020-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023