اسماعیل جهانبخش

استادیار جامعه‌شناسی، دانشکدة تحصیلات تکمیلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران

[ 1 ] - رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با قانون‌گریزی؛ تبیینی جامعه‌شناختی

این تحقیق با هدف بررسی رابطة سرمایة اجتماعی (درون و برون‌گروهی) با قانون‌گریزی (ذهنی و عینی) انجام گرفته و محدودۀ آن، کل استان ایلام است.تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی - همبستگی انجام گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. جامعة آماری تحقیق شامل همة شهروندان بالای 18 سال در سال 1395 بود. براساس جدول مورگان، 384 نفر به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با نرم‌افزاره...

[ 2 ] - بررسی نقش دینداری در مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی (نمونه مورد مطالعه: زنان شهر تهران)

امروزه زنان در مقایسه با مردان آمار کمتری از مشارکت در فعالیت های ورزشی را دارا هستند و به همین دلیل مشکلات زیادی را در ارتباط با سلامت شان پیدا می کنند. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش، ابزار تحقیق پرسشنامه و استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS، به دنبال بررسی نقش دینداری اجتماعی در مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی به عنوان هدف اصلی می باشد. جامعه آماری...

[ 3 ] - بررسی اثرات اجتماعی و فرهنگی نوسازی‌های نرم‌افزاری (مورد مطالعه: کاربران سیستم نرم‌افزاری مخابرات استان اصفهان)

با توجه به گسترش کاربرد و تاثیرات اجتماعی-فرهنگی فناوریهای نوین در جامعه انجام مطالعات فرهنگی-اجتماعی در حوزه فناوری اهمیت خاصی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیرات فرهنگی-اجتماعی نوسازی نرم‌افزاری روندهای سنتی سازمان مخابرات استان اصفهان انجام گرفت و با استفاده از، روش پیمایشی و تکنیک پرسشنامه بر روی 222 نفر از کاربرانی که از طریق نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند، روابط مورد نظر را تبیین کرد...

[ 4 ] - بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه فرهنگی و ابعاد آن بر مقبولیت اجتماعی ( مورد مطالعه: شهر تهران)

مقبولیت اجتماعی را می‌توان نوعی سرمایه نمادین قلمداد نمود که یکـی از زمینـه‌هـای رشـد اجتماعی دوران کودکی است و شامل گرایش فرد به ارائه تصویری مطلوب از خویشـتن به دیگران است. کسب مقبولیت اجتماعی تمامی شئون زندگی و رفتار اجتماعی ما را در هر دو وضعیت کنش‌های اجتماعی متقابل (روابط اجتماعی) و ساختارهای بزرگتر نهادهای اجتماعی تحت تأثیر قرار داده است. مقبولیت اجتماعی و کسب آن دارای آثار فراوانی برای ...

[ 5 ] - Sociological Influence of Family Upbringing Patterns on Couples' Common Life Relationships and Behaviors

 The purpose of this study is to explain the impact of family upbringing patterns on couples' common life relationships and behaviors sociologically. The statistical population of this study was couples in Farashband, a county in Fars Province. The sample size of the study was, estimated using the Cochran formula, 372 persons and in fact 186 couples. The research method was survey and data were...

[ 6 ] - رابطه چندگانه شدن زیست جهان های اجتماعی با بازاندیشی هویت فرهنگی زنان و دختران (مورد مطالعه: زنان و دختران 49-19 ساله کرج)

هدف مقاله بررسی رابطه چندگانه شدن زیست جهان های اجتماعی با بازاندیشی هویت فرهنگی زنان و دختران بر پایه دیدگاه های جامعه شناختی درباره بازاندیشی هویت، زیست جهان اجتماعی و نظریات فمنیستی است. پژوهش از روش میدانی، تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه بهره گرفته است. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار spss و آماره های رگرسیون و ضریب همبستگی تحلیل شدند. جامعه آماری شامل زنان و دختران 49-19 ساله شهر کرج...

[ 7 ] - بررسی تجربه زیسته‌ی زنان در رابطه با نقش‌های محول و نقش‌های محقق

تحقیق حاضر درباره‌ی نقش زنان و چالش‌های مشارکت آن­ها در سازمان‌های مردم نهاد (NGO) می‌باشد. با وجود برخی موانع فرهنگی و قانونی، برخی گزینه‌ها و بسترهای فرهنگی همواره مشوق و مقوم حضور تأثیر گذار آن­ها بوده است. روش گرد‌آوری داده‌ها به صورت پیمایشی از طریق پرسش­نامه انجام گرفته، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  333 نفر از زنان عضو در سازمان‌های مردم نهاد استان لرستان مورد پرسش قرار گرفتند. با...

[ 8 ] - مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدارای اجتماعی(مورد مطالعه : شهروندان 15 تا 44 سال استان مازندران)

مدارای اجتماعی با توجه به حضور انسان هایی با فرهنگ ، هویت، تفکر و ارزش های متفاوت در عرصه های مختلف اجتماعی می تواند عاملی اثرگذار در افزایش تعامل و ارتباط اجتماعی افراد جامعه باشد. مطالعه ی مدارای اجتماعی در کاهش تنش ها و افزایش درک متقابل ، انسجام و تعامل اجتماعی تاثیر بسزائی دارد. در این مقاله با استفاده از نظریه منش و میدان بوردیو به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدارای اجتماعی پ...

[ 9 ] - بررسی مقایسه‌ای رابطه تولید زعفـران، تعاون و یاریـگری در روستـاهای خراسان جنوبی

زعفران یکی از مهمترین رستنی­های ایران است که به دلیل کار دسته جمعی و ابعاد مشارکتی آن نقشی مهمی در افزایش تعاون و یاریگری داشته است، بر این اساس هدف این مقاله بررسی رابطه میان تولید زعفران و ایجاد و استمرار تعاونی­های سنتی در روستاهای خراسان جنوبی است. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری 82000 بهره­بردار کشاورز خراسان جنوبی در سال 1398 بوده است. با استفاده از فرمول کوکران نمونه ...

[ 10 ] - بررسی مقایسه‌ای رابطه تولید زعفـران، تعاون و یاریـگری در روستـاهای خراسان جنوبی

زعفران یکی از مهمترین رستنی­های ایران است که به دلیل کار دسته جمعی و ابعاد مشارکتی آن نقشی مهمی در افزایش تعاون و یاریگری داشته است، بر این اساس هدف این مقاله بررسی رابطه میان تولید زعفران و ایجاد و استمرار تعاونی­های سنتی در روستاهای خراسان جنوبی است. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری 82000 بهره­بردار کشاورز خراسان جنوبی در سال 1398 بوده است. با استفاده از فرمول کوکران نمونه ...

[ 11 ] - تبیین جامعه‌شناختی تأثیر تاب‌آوری و خودکنترلی بر قانون‌گریزی شهروندان (مورد مطالعه: استان ایلام)

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر خودکنترلی و تاب‌آوری بر قانون‌گریزی در بین شهروندان استان ایلام انجام گرفته است. قانون‌گریزی (نوع نرم) در دو بعد قانون‌گریزی ذهنی و عینی مورد بررسی قرار گرفته است. روش این پژوهش پیمایشی، و از نوع همبستگی و تحلیلی، با ابزار پرسشنامه است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی شهروندان بالای 18 سال استان ایلام در سال 1395 است و نوع نمونه‌گیری، خوشه‌ای چند مرحله‌ای و حج...

[ 12 ] - واکاوی زمینه‌‌ها و عملکرد کاربران مرد در تالارهای همسریابی مجازی در شهر کرمان

این مطالعه با هدف تحلیل فعالیت کاربران مرد در تالارهای همسریابی و با استفاده از روش نظریۀ زمینه‌‌ای انجام شده است؛ برای این منظور با استفاده از نمونه‌گیری نظری، 11 کاربر فعال مرد در تالارهای همسریابی انتخاب شدند. داده‌‌ها ازطریق مصاحبۀ نیمه‌‌ساختاریافته جمع‌‌آوری و با نسخۀ 12 نرم‌افزار مکس کیو دی ای تحلیل شدند. بر پایۀ تعاملات و روابط مفهومی سه شرط علی شاملِ بحران معنا، تنوع‌طلبی و لذت‌‌طلبی در ...

[ 13 ] - Lifestyle and Individualism of Women in Shiraz, Iran

Background and Aim: Individualism is a mental and behavioral tendency that leads to individual autonomy in such a way that the individual's goals and desires are more important to him than the goals and desires of others; such a person considers himself responsible for his successes and failures. The main purpose of this study was to determine the relationship between lifestyle and individualis...