تحلیل مفهوم تفکر انتقادی و تبیین روش های پرورش آن با تأکید بر آموزش عالی

نویسندگان

  • سعید ضرغامی همراه هیات علمی دانشگاه خوارزمی
  • علیرضا محمودنیا استادیار دانشگاه خوارزمی
  • فرامرز بیجنوند ندارد
  • یحیی قائدی دانشیار . دانشگاه خوارزمی

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

  تبیین مفهوم تفکر انتقادی از دیدگاه پرستاران     مهوش صلصالی [1] ، منصوره تجویدی [2] *، شهرزاد غیاثوندیان [3]     تاریخ دریافت 27/04/1392 تاریخ پذیرش 28/06/1392   چکیده   پیش زمینه و هدف: علیرغم اجماع متخصصین و دانشمندان درباره اهمیت توجه به تفکر انتقادی و پرورش آن، درباره تعریف و ماهیت این مفهوم، آراء متنوعی ارائه شده است. به نظر می‌رسد با توجه به تفاوت این مفهوم در رشته‌های مختلف، در پرستاری...

پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی تفکر انتقادی نزد دانشجویان و آموزش آن از سوی اساتید انجام شده است. شیوه پژوهش کمی از نوع توصیفی و کیفی بوده است . جامعه آماری پژوهش شامل اساتید و دانشجویان دانشگاهمازندران بوده است و نمونه آماری دانشجویان به حجم 345 نفربا استفاده از نمون هگیری طبقه ای به تفکیک دانشکدهها انتخاب گردید و داد هها با استفاده از آزمون مهارت تفکر انتقادی کالیفرنیا جمع آ...

هدف پژوهش حاضر شناسایی مصادیق تفکر انتقادی در قرآن کریم است که برای دستیابی به آن از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. بدین ترتیب، ابتدا، با مطالعه نظری به تحلیل تفکر انتقادی و تبیین مؤلفه های آن پرداخته و سپس محتوای قرآن کریم برای بررسی مصادیق تفکر انتقادی در آن تحلیل شده است. بدین منظور کل آیات قرآن کریم بررسی و مواردی که مضامین مرتبط با مؤلفه های تفکر انتقادی داشتند شناسایی شده است. سپس موارد...

یکی از وظایف مهم اساتید دانشگاه، علاوه بر انتقال دانش و مهارت به افراد تازه کار، تربیت دانشجویان به عنوان افرادی فکور، تحلیل گر و دارای تفکر انتقادی است. مسأله این پژوهش، فقدان اطلاعات لازم و مهارت کافی در میان اغلب اساتید دانشگاه در زمینه تفکر انتقادی است که به عدم ایفای نقش مؤثر در زمینه پرورش تفکر انتقادی دانشجویان منجر می گردد. هدف این پژوهش، فراهم نمودن چارچوب مناسب و راهبردهای لازم برای ب...

هدف پژوهش حاضر شناسایی مصادیق تفکر انتقادی در قرآن کریم است که برای دستیابی به آن از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. بدین ترتیب، ابتدا، با مطالعه نظری به تحلیل تفکر انتقادی و تبیین مؤلفه‌های آن پرداخته و سپس محتوای قرآن کریم برای بررسی مصادیق تفکر انتقادی در آن تحلیل شده است. بدین منظور کل آیات قرآن کریم بررسی و مواردی که مضامین مرتبط با مؤلفه‌های تفکر انتقادی داشتند شناسایی شده است. سپس موارد...

چکیده abstract درجامعه ما دوره متوسطه ایستگاه پایانی آموزش عمومی است بطوریکه مفهوم «آموزش عالی عمومی» نادیده گرفته شده ودرنتیجه دانشگاه به «تخصصگاه» یعنی به دانشگاه فاقد آموزش عمومی مبدل گشته است و از مهمترین رسالت خود یعنی تجهیز اذهان به دانش های عمومی جهت تربیت افراد عمومی دان(جنرالیست) بازمانده است. اهمیت وضرورت آموزش دروس دانشگاهی عمومی(مقدماتی) رشته های گوناگون دانش بشری که بمنزله در...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود