تخمین کشش تقاضای نیروی کار بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط مقیاس با رویکرد پانل پروبیت کسری

نویسندگان

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی کشش قیمتی و جانشینی تقاضای نیروی کار بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط مقیاس در استان‏های ایران می‌پردازد. برای برآورد مدل مورد پژوهش، از روش پانل پروبیت کسری بازه‌ی صفر و یک در بازه‌ی زمانی 1393-1383 و در سطح استانی استفاده شده ‏است. بر اساس نتایج، در هر دو گروه بنگاه‏ کوچک و متوسط مقیاس، رابطه‌ی دستمزد با تقاضای کار منفی و منطبق با نظریه تقاضای کار بوده‏است. نتیجه‌ی دیگر پژوهش اثر مثبت کشش تقاضای نیروی کار با تولیدات صنعتی است. کشش متقاطع بین تقاضای نیروی کار و قیمت سرمایه در بنگاه‌های کوچک نشانگر رابطه‌ی جانشینی است. هم‏چنین، با افزایش مالیات و ارزش مواد خام و اولیه، سهم درآمدی نیروی کار کاهش می‌یابد. براساس نتایج این مطالعه و با لحاظ این مورد که بازار کار ایران با کمبود تقاضا و تراکم بیکاری مواجه است پیشنهاد می‌شود، سیاست‌گذار اقتصادی برای افزایش تقاضا در بازار کار به رفع موانع تولیدی و کمک به افزایش ظرفیت تولید، تسهیل تأمین مواد خام و منابع اولیه ارزان اهتمام ورزد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تخمین کشش تقاضای نیروی کار در کارگاه‌های صنعتی ایران با رویکرد پانل پروبیت کسری

در این پژوهش کشش قیمتی و متقاطع تقاضای نیروی کار بنگاه‌های صنعتی ایران را در دو اندازه 10 تا 49 نفر و بیش از 50 نفر کارکن بررسی شد. محاسبه‌ی کشش‌ها در دو مرحله صورت گرفت. در مرحله نخست، متغیرهای تأثیرگذار بر سهم درآمدی نیروی کار تخمین زده شد. با استفاده از برآورد انجام‌گرفته، گام بعدی محاسبه‌ی کشش‌های قیمتی و متقاطع تقاضای نیروی کار بوده‏ است. در این راستا، از داده‌های استان‏های ایران در سال‌ها...

متن کامل

اثر توسعه بر مشارکت اقتصادی زنان کشورهای منا با استفاده از روش پانل پروبیت کسری

تجریه و تحلیل اقتصادی از مشارکت زنان در بازار کار از زمان مینسر(1962Mincer;) و کاین (1966Cain;) توجه زیادی را در ادبیات اقتصاد به خود جلب کرده‏است. در سال‏های اخیر نرخ مشارکت زنان در کشورهای توسعه یافته به‏طور چشمگیری افزایش یافته‎‏است در حالی‏که در کشورهای در حال توسعه منطقه منا از جمله ایران؛ این نرخ، تغییرات قابل ملاحظه‏ای نداشته‏ است. از این‌رو، این پژوهش اثرات توسعه اقتصادی در چارچوب فرضیه...

متن کامل

اثر توسعه بر مشارکت اقتصادی زنان کشورهای منا با استفاده از روش پانل پروبیت کسری

تجریه و تحلیل اقتصادی از مشارکت زنان در بازار کار از زمان مینسر(1962mincer;) و کاین (1966cain;) توجه زیادی را در ادبیات اقتصاد به خود جلب کرده‏است. در سال‏های اخیر نرخ مشارکت زنان در کشورهای توسعه یافته به‏طور چشمگیری افزایش یافته‎‏است در حالی‏که در کشورهای در حال توسعه منطقه منا از جمله ایران؛ این نرخ، تغییرات قابل ملاحظه‏ای نداشته‏ است. از این رو، این پژوهش اثرات توسعه اقتصادی در چارچوب فرضیه...

متن کامل

آمادگی کسب و کار الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی

هدف اصلی در این پژوهش تعیین سطح آمادگی کسب و کار الکترونیکی در میان شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی غرب کشور و بررسی میزان توانمندی آنها برای حضور در بازارهای اینترنتی است. روش تحقیق مطالعۀ حاضر از نوع توصیفی است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی شرکتهای کوچک و متوسط در استانهای کردستان، همدان و کرمانشاه است که از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد 156 شرکت انتخاب شده­اند.­ بنا بر نتایج تحقیق، میز...

متن کامل

اثرات نامتقارن شوک قیمت حامل‌های انرژی بر توابع تقاضای نیروی کار و سرمایه کارگاه‌های صنعتی

بخش صنعت یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی و بزرگ‌ترین بخش مولد (درکنار بخش کشاورزی) کشور به شمار می‌رود. مصرف بالای انرژی در تولید محصولات صنعتی پدیده‌ای است که کشورهای در حال توسعه از جمله ایران با آن رو به رو هستند. به دلیل گستردگی مصرف حامل های انرژی، تغییر قیمت این حامل‌ها تأثیرات زیادی بر روی تمامی ابعاد و اجزاء اقتصاد خواهد داشت. صنعت نیز یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است که تحت تأثیر تغییر ق...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره 1

صفحات  0- 0

تاریخ انتشار 2018-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023