سعید کریمی پتانلار

دانشیار اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

[ 1 ] - اثر تمرکززدایی مالی بر تورم در ایران: کاربردی از الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی

هدف این پژوهش بررسی اثرات غیرخطی تمرکززدایی مالی بر تورم در ایران در چارچوب منحنی فیلیپس هیبریدی کینزین­های جدید است. بدین منظور، با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به 30 استان کشور برای دوره زمانی 1384 الی 1391 و الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی، ارتباط بین تمرکززدایی مالی و تورم مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که اثر تمرکززدایی مالی بر تورم نامتقارن است و به سطوح تمرکززدا...

[ 2 ] - کاربرد الگوی رشد درون‌زا برای محاسبه نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده با تاکید بر کالاهای مضر و پسماند

هدف این مقاله محاسبه نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده با تاکید بر کالاهای مضر و پسماند و درآمدهای نفتی با استفاده از یک الگوی رشد درون‌زا برای اقتصاد ایران است. بدین منظور، ابتدا یک الگوی رشد تعمیم‌یافته سه‌بخشی شامل خانوار، بنگاه و دولت بسط یافت. پس از بسط الگو و دستیابی به رابطه تعیین‌کننده نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده، با استفاده از پارامترهای اقتصاد ایران، مدل یاد شده کالیبره و مقادیر بهی...

[ 3 ] - اندازه دولت و آزادی تجاری در ایران: شواهدی از مدل رگرسیون انتقال ملایم

چکیدهبا توجه به اهمیت بحث اثرگذاری آزادی تجاری بر اندازه دولت، مطالعه حاضر در تلاش است با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) و داده‌های فصلی 1369-1389 اثرگذاری غیرخطی آزادی تجاری بر اندازه دولت در ایران را مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق نشان می‌دهد آزادی تجاری طی دوره مورد مطالعه به صورت نامتقارن و در قالب یک ساختار دو رژیمی بر اندازه دولت تأثیر گذاشته است؛ ب...

[ 4 ] - مطالعه تاثیر جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی در کشورهای منتخب با رویکرد مدل رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای(PSTR)

     هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر شاخص جهانی شدن بر ظرفیت و تلاش مالیاتی در کشورهای منتخب در حال توسعه می باشد. برای این منظور از شاخص جدید جهانی شدن KOF و داده­های آماری دوره زمانی 1998-2014 مبتنی بر روش رگرسیون داده های تابلویی آستانه ای استفاده شده است. با توجه به جایگاه درآمد­های مالیاتی در اجرای طرح­های عمرانی و توسعه اقتصادی کشور­ها، ضروری است توان واقعی هر جامعه برای پرداخت مالیات را ب...

[ 5 ] - اثر مالیات بر ارزش افزوده بر بهره‌وری و تعیین نرخ بهینه آن دراقتصاد ایران: ترکیب رهیافت مرز تصادفی و الگوی رشد درونزا

هدف از این مقاله این است که با استفاده از یک تابع تولید ترانسلوگ و مدل اثر تصادفی نشان دهیم که نسبت مالیات بر ارزش افزوده چه تاثیری روی میزان بهره‌وری در ایران دارد و همچنین با استفاده از یک الگوی رشد درونزا شامل خانوار، بنگاه و دولت، نرخ بهینه این مالیات با کالیبره کردن مدل برای اقتصاد ایران برآورد گردد. ما در این تحقیق با استفاده از آمارهای موجود برای تمام استانهای ایران از زمان اجرایی شدن ما...

[ 6 ] - اثرات سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان ایران با تأکید بر رشد تولید: رویکرد FAVAR

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سیاست تحکیم مالی مبتنی بر شوک‌های درآمدی و هزینه‌ای بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور است. در این راستا با استفاده از روش اتورگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) تأثیر شوک‌های درآمدی و شوک‌های هزینه‌ای دولت بر متغیرهای رشد تولید حقیقی، رشد سرمایه‌گذاری، رشد مصرف بخش خصوصی و تورم در بازه زمانی 1363:1-1394:4 مطالعه شده است. نتایج حاصل از الگوهای پژوهش حکایت از آن دارد که آثار ا...

[ 7 ] - اثر فساد مالی بر تخصیص استعدادهای اقتصاد ایران: رویکرد سری زمانی ساختاری

این مقاله اثر فساد مالی بر تخصیص استعدادهای اقتصاد ایرانِ سال­های 1363 تا 1393 را بررسی کرده است و برای کشف اثر عوامل غیرقابل مشاهده و لحاظ تغییرات ساختاری اقتصادی و اجتماعی و سیاسی از رویکرد مدل سری زمانی ساختاری استفاده کرده است. نتایجِ پژوهشْ نشان می­دهد: افزایش فساد مالی، افزایش توسعه­ی مالی، افزایش نرخ رشد سهم نسبی مخارج مصرفی دولت در تولید ناخالص داخلی و افزایش سهم نسبی ارزش افزوده­ی بخش خدم...

[ 8 ] - کاربرد الگوی رشد درون‌زا برای محاسبه نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده با تاکید بر کالاهای مضر و پسماند

هدف این مقاله محاسبه نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده با تاکید بر کالاهای مضر و پسماند و درآمدهای نفتی با استفاده از یک الگوی رشد درون‌زا برای اقتصاد ایران است. بدین منظور، ابتدا یک الگوی رشد تعمیم‌یافته سه‌بخشی شامل خانوار، بنگاه و دولت بسط یافت. پس از بسط الگو و دستیابی به رابطه تعیین‌کننده نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده، با استفاده از پارامترهای اقتصاد ایران، مدل یاد شده کالیبره و مقادیر بهی...

[ 9 ] - علل، آثـار و روند فسـاد مالی اقتصاد ایـران: رویکرد آثار عدیده - علل عدیده

این مقاله، شاخص فساد مالی اقتصاد ایران سال‌های 1358 تا 1393 را به مدد رویکرد الگوی آثار عدیده ـ علل عدید سنجیده است. بدین منظور، با توجه به مبانی نظری و نتایج مطالعات تجربی، متغیرهای رشد اندازۀ دولت، نوع نظام سیاسی، ثبات سیاسی، درجۀ بازبودن اقتصاد و رانت نفتی را به عنوان علل فساد مالی و متغیرهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اسمی و درصد پس‌انداز ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی را به عنوان آثار ...

[ 10 ] - ارزیابی اثرات تحکیم مالی در اقتصاد ایران

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور است. در این راستا با استفاده از روش اتورگرسیون برداری عامل افزوده ([1]FAVAR) تأثیر تکانه­های انواع نسبت کسری بودجه به GDP به عنوان ابزار سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای رشد تولید حقیقی، رشد سرمایه‌گذاری، رشد مصرف بخش خصوصی و تورم در بازه زمانی 1394:4-1363:1 مطالعه شده است. نتایج حاصل از الگوهای پژوهش حکایت از آن دارد که آثار اب...

[ 11 ] - Regional Inequality in Iran and the Impact of Economic Factors: A Spatial Econometric Approach

R egional unbalanced growth and the factors affecting it are one of the most important economic issues in developing countries. In this research, after evaluating the regional inequality at the provincial level of Iran, in order to examine the effect of economic factors on it, it was considered as a spatial econometric model using panel data during the period of 2001 to 2015. The evaluatio...

[ 12 ] - تخمین کشش تقاضای نیروی کار بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط مقیاس با رویکرد پانل پروبیت کسری

این مقاله به بررسی کشش قیمتی و جانشینی تقاضای نیروی کار بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط مقیاس در استان‏های ایران می‌پردازد. برای برآورد مدل مورد پژوهش، از روش پانل پروبیت کسری بازه‌ی صفر و یک در بازه‌ی زمانی 1393-1383 و در سطح استانی استفاده شده ‏است. بر اساس نتایج، در هر دو گروه بنگاه‏ کوچک و متوسط مقیاس، رابطه‌ی دستمزد با تقاضای کار منفی و منطبق با نظریه تقاضای کار بوده‏است. نتیجه‌ی دیگر پژوهش ا...

[ 13 ] - برآورد تمایل به پرداخت برای بیمه درمانی تکمیلی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CV) و مدل رگرسیون لاجیت

خدمات درمانی دولتی در ایران بصورت محدود می­باشد و سهم پرداخت از جیب افراد از هزینه­های درمانی بالا می­باشد. بیمه تکمیلی، امکان خرید خدمات و پوشش بیمه­ای بیشتر و گسترده­تر را به افراد می­دهد و آنها را در مواجهه با مخارج سنگین درمانی محافظت می­کند. مشخص نبودن میزان تمایل به پرداخت برای بیمه­های تکمیلی یکی از موانع اصلی گسترش صنعت بیمه می­باشد. تحقیق حاضر به محاسبه میزان تمایل به پرداخت کارکنان کا...

[ 14 ] - بررسی تأثیر نابرابری توزیع درآمدی بر انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در ایران (با تأکید بر شدت انرژی)

تخریب محیط­زیست را می­توان ناشی از عواملی همچون رشد اقتصادی، شدت انرژی، نسبت شهرنشینی و توزیع درآمدی دانست. در این مقاله، اثرات زیست­محیطی نابرابری توزیع درآمد در ایران با استفاده از داده­های آماری سری زمانی سال­های 1357-1394، به روش خودتوضیحی با وقفه­های توزیعی بررسی شده است. همچنین وجود رابطه علیت بین متغیرهای الگو با استفاده از روش علیت تودا-یاماموتو مورد برررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می...

[ 15 ] - تحلیلی از اثر تنزی و اثر ضدتنزی در اقتصاد ایران: رویکرد مبدل موجک گسسته و الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ای

تورم از دو طریق بودجه­ی دولت را تحت تأثیر قرار می­دهد. تورم از یک سو قدرت خرید درآمدهای مالیاتی را کاهش می­دهد که به اثر تنزی معروف است. از سوی دیگر، تورم بار ناشی از مخارج دولتی و تعهدات آن را به طور حقیقی کاهش می­دهد که به اثر ضدتانزی شهرت پیدا کرده است. ضمناً، باید متذکر شد که تورم نیز از کسری بودجه­ی دولت تأثیر می­پذیرد. در پژوهش حاضر با به کارگیری مبدل موجک گسسته با حداکثر هم­پوشانی و الگوی...

[ 16 ] - The effect of social capital on the efficiency of government expenditures in Iran

Abstract: In this paper, the effect of social capital on the efficiency of government expenditures has been studied in the two sectors of education and health during the period 1364-1396. social capital has been estimated by The Multiple Causes-Impact (MIMIC) approach, and efficiency of government expenditures in both education and health is estimated by the Data Envelopment Analysis (DEA) and...

[ 17 ] - Modeling Factors Affecting Tax Evasion in Iran's Economy Based on the Bayesian averaging approach

This study seeks to model tax evasion and identify how effective factors affect tax evasion in the Iranian economy. Recent models show the failure of traditional models; Models do not have enough ability to model hidden variables such as tax evasion. The present study considers this failure in identifying explanatory variables and experimental model design. To achieve this, the Bayesian averagi...

[ 18 ] - Designing a rule-based fiscal framework in Iran economy

The existence of a structural budget deficit in Iranian economy and the lack of fiscal discipline have raised concerns about the financial stability of governments among economists. In recent decades, fiscal rules have been considered as a way to establish fiscal discipline and financial sustainability of governments around the world. In this regard, the present study seeks to design a fiscal f...