تدوین شاخص‌های استعدادیابی در رشتۀ فوتبال

نویسندگان

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، تدوین شاخص‌های استعدادیابی در رشتۀ فوتبال می‌باشد. کلیۀ مربیان تیم‌های پایۀ فوتبال لیگ آسیا ویژن استان تهران در رده‌های نوجوانان، جوانان و امید جامعۀ آماری این پژوهش را تشکیل دادند.نمونۀ آماری 42 نفر انتخاب شده است، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که بین شاخص‌های معرفی‌شده برای استعدادیابی در فوتبال تفاوت معناداری وجود دارد. بر‌اساس نتایج به‌دست‌آمده، مهم‌ترین شاخص برای استعدادیابی در فوتبال، شاخص مهارتی تکنیک انفرادی است و از میان زیر‌شاخص‌های مهارتی ـ تکنیک انفرادی (پاس‌دادن)، مهارتی ـ تاکتیک انفرادی (جاگیری مناسب)، آنتروپومتریک (قد) و جسمانی حرکتی(سرعت) مهم‌ترین شاخص‌ها برای استعدادیابی در فوتبال می‌باشند. و همچنین 10 شاخص برتر برای استعدادیابی فوتبال به‌ترتیب اهمیت عبارت هستند از: شاخص‌های کنترل توپ، پاس‌دادن، جاگیری مناسب، قد، پاس‌دادن و نفوذ‌کردن، جثه، سرعت، قدرت تصمیم‌‌گیری و انتخاب، حرکت بدون توپ و مسئولیت‌پذیری.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تدوین شاخص های استعدادیابی در رشتۀ فوتبال

هدف از این پژوهش، تدوین شاخص های استعدادیابی در رشتۀ فوتبال می باشد. کلیۀ مربیان تیم های پایۀ فوتبال لیگ آسیا ویژن استان تهران در رده های نوجوانان، جوانان و امید جامعۀ آماری این پژوهش را تشکیل دادند.نمونۀ آماری 42 نفر انتخاب شده است، یافته های پژوهش نشان می دهند که بین شاخص های معرفی شده برای استعدادیابی در فوتبال تفاوت معناداری وجود دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، مهم ترین شاخص برای استعدادیا...

متن کامل

بررسی مشکلات استعدادیابی فوتبال

هدف از پژوهش حاضر بررسی مشکلات استعدادیابی در رشتة فوتبال است. کلیۀ مربیان تیم­های پایۀ فوتبال لیگ آسیا­ویژن استان تهران در رده­های نوجوانان، جوانان و امید جامعۀ آماری پژوهش را تشکیل دادند. نمونۀ آماری با استفاده از جدول مورگان 42 نفر انتخاب شد. به‌دلیل نبود پرسشنامۀ استاندارد در این زمینه، محقق با استفاده از نظر استادان تربیت بدنی و علوم ورزشی و مربیان رده­های پایۀ تیم ملی فوتبال، پرسشنامه­ای ...

متن کامل

پیش‌بینی عملکرد مهارتی در استعدادیابی فوتبال

  هدف این پژوهش پیش‌بینی میزان تأثیر و سهم عوامل رشدی و مهارتی مرتبط با استعدادیابی پیش از شروع آموزش فوتبال بر عملکرد مهارتی نوجوانان 10 تا 12 سالۀ پسر پس از هشت جلسۀ آموزشی بود. جامعۀ آماری تمام مدارس فوتبال دارای مجوز شهر اصفهان بود که در نهایت 16 مدرسه با محقق همکاری کردند. نمونه شامل 171 نوجوان پسر (میانگین و انحراف استاندارد سن 79/0± 01/11سال، قد 8/7± 141سانتی­متر و وزن 5/7± 03/34کیلوگرم...

متن کامل

طراحی نرم‌افزار استعدادیابی بر پایۀ منطق فازی در رشتۀ بسکتبال

به‌کارگیری ابزار مناسب و روش‌های علمی استعدادیابی توسط مربیان و متخصصان ورزشی می‌تواند فرآیند شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشکاران را سرعت بخشیده، موقعیتی فراهم آورد که ورزشکاران مستعد به سمت ورزش متناسب با استعداد و توانایی خود هدایت شوند. پژوهش‌های موجود در حوزۀ استعدادیابی ورزشی معمولاً به‌صورت تعیین شاخص‌های مؤثر بر استعدادیابی یا هنجاریابی است. هدف از انجام این تحقیق طراحی نرم‌افزار استعداد...

متن کامل

کاربرد رویکرد چندمتغیره در استعدادیابی بازیکنان فوتبال زیر 16 سال

استعدادیابی، فرایندی است که از طریق آن افرادی که بیشترین امید برای موفقیت آنها در آینده وجود دارد، شناسایی می شوند. هدف از تحقیق حاضر بررسی کاربرد یک رویکرد چندمتغیره در استعدادیابی بازیکنان نوجوان رشتة ورزشی فوتبال بود. جامعة تحقیق عبارت بود از کلیة فوتبالیست های 12 تا 16 سالة استان تهران. یک مجموعه آزمون با هدف اندازه گیری عوامل روانی، تکنیکی، فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی روی فوتبالیست های نوج...

متن کامل

بررسی مشکلات استعدادیابی فوتبال

هدف از پژوهش حاضر بررسی مشکلات استعدادیابی در رشتة فوتبال است. کلیۀ مربیان تیم­های پایۀ فوتبال لیگ آسیا­ویژن استان تهران در رده­های نوجوانان، جوانان و امید جامعۀ آماری پژوهش را تشکیل دادند. نمونۀ آماری با استفاده از جدول مورگان 42 نفر انتخاب شد. به دلیل نبود پرسشنامۀ استاندارد در این زمینه، محقق با استفاده از نظر استادان تربیت بدنی و علوم ورزشی و مربیان رده­های پایۀ تیم ملی فوتبال، پرسشنامه­ای ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 35

صفحات  17- 32

تاریخ انتشار 2016-04-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023