تدوین مدل استعدادیابی والیبال در ایران

نویسندگان

  • محمد باسره دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی در رویدادها و سازمان‌های ورزشی دانشگاه مازندران
چکیده مقاله:

استعدادیابی، کشف ورزشکاران بالقوه‌ای است که درگیر ورزش خاصی نمی‌باشند. از برنامه‌‌های استعدادیابی جهت شناساییورزشکاران بااستعداد و نیز موفقیت آن‌ها در سطح جهانیاستفاده می‌شود. پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل استعدادیابی والیبال در ایران انجام‌ گرفت. بدین‌منظور، ابتدا به مطالعۀ فرایندها و مدل‌های استعدادیابی والیبال و سایر ورزش‌ها در کشورهای پیشرفتۀ مختلف و نیز ایران پرداخته شد. سپس، با توجه به مطالعات انجام‌شده، مدل استعدادیابی پیشنهادی والیبال ایران به‌صورت هفت مرحله­ای ارائه گردید. روش‌شناسی پژوهش از نوع کیفی و نظریه داده‌بنیاد بود و جامعۀ آماری آن را مربیان با درجۀ بین‌المللی والیبال (یک، دو و سه) از کل کشور که تعداد آن‌ها 137 نفر (آقایان 67 نفر و بانوان 70 نفر) بود تشکیل دادند. یافته‌ها نشان می‌دهند که از هفت مرحلۀ پیشنهادی (مرحلۀ اول (پایه): غربال‌گری عمومی در مدارس (شش تا نه سالگی)، مرحلۀ دوم: شناسایی استعدادها (نه تا 12 سالگی)، مرحلۀ سوم: گزینش استعدادها (14ـ12 سالگی)، مرحلۀ چهارم: آموزش (16ـ14 سالگی)، مرحلۀ پنجم: گزینش استعدادهای نخبه (18ـ16 سالگی)، مرحلۀ ششم: ارتقای استعدادهای نخبه (23ـ 18 سالگی) و مرحلۀ هفتم: والیبال حرفه‌ای بین‌المللی (23 سالگی به بالاتر))، در دور سوم دلفی تمامی مراحل موردقبول واقع شدند و مدل استعدادیابی والیبالدر ایران تأیید گردید. نتایج برگرفته از این پژوهش می‌تواند زمینه را جهت استعدادیابی علمی و یکسان‌سازی روش‌های آن فراهم کند و نیز کمک شایانی برای مربیان، ورزشکاران، پژوهشگران و مسئولان سازمان‌های ورزشی، به‌خصوص فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران در امر استعدادیابی و پرورش بازیکنان نخبۀ والیبال در آینده باشد.    

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تدوین شاخص ها و طراحی مدل استعدادیابی والیبال در ایران

والیبال از ورزش های متداول، جذّاب و دارای درجه پذیرش خاص در بین جوامع مختلف، به ویژه در کشور ایران است؛ ازاین رو نیازمند برنامه های استعدادیابی جهت کشف و پرورش استعدادها، توسعه و پیشرفت و کسب موفقیت در سطوح بین المللی و تعیین سهم شاخص های مختلف استعدادیابی در این رشته ورزشی است. پژوهش حاضر باهدف تدوین شاخص ها و طراحی مدل استعدادیابی والیبال در ایران انجام گرفته است. با توجه به مطالعات انجام شده ...

تدوین شاخص‌های استعدادیابی در رشتۀ فوتبال

هدف از این پژوهش، تدوین شاخص‌های استعدادیابی در رشتۀ فوتبال می‌باشد. کلیۀ مربیان تیم‌های پایۀ فوتبال لیگ آسیا ویژن استان تهران در رده‌های نوجوانان، جوانان و امید جامعۀ آماری این پژوهش را تشکیل دادند.نمونۀ آماری 42 نفر انتخاب شده است، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که بین شاخص‌های معرفی‌شده برای استعدادیابی در فوتبال تفاوت معناداری وجود دارد. بر‌اساس نتایج به‌دست‌آمده، مهم‌ترین شاخص برای استعدادیا...

متن کامل

تدوین شاخص های استعدادیابی جانبازان و معلولین جسمی حرکتی در رشته والیبال نشسته از دیدگاه کارشناسان

برای موفقیت در ورزش می بایست نظام استعداد یابی وجود داشته باشد. هدف از این تحقیق تدوین شاخص های استعدادیابی جانبازان و معلولین جسمی حرکتی در رشته والیبال نشسته از دیدگاه کارشناسان بود. جامعه آماری این تحقیق متشکل از چهار گروه مربیان، بازیکنان، داوران لیگ برتر و کارشناسان شاغل در فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین کشور برابر با 142 نفر است. به دلیل محدود بودن جامعه آماری اندازه نمونه با اندازه ...

طراحی و تدوین برنامه راهبردی والیبال ساحلی ایران

 هدف تحقیق حاضر طراحی و تدوین برنامه راهبردی والیبال ساحلی جمهوری اسلامی ایران است. روش مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی تحلیلی است. در بخش نظرسنجی از پرسشنامه تحلیل سوات (84.60/.=α) استفاده گردید. بدین منظور50 نفر از کارشناسان والیبال ساحلی به عنوان نمونه انتخاب و از آنها نظرسنجی شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها علاوه بر شاخص­های توصیفی، آزمون فریدمن ،از ماتریس های ارزیابی درونی و بیرونی، تحلیل...

متن کامل

تدوین شاخص های استعدادیابی در رشتۀ فوتبال

هدف از این پژوهش، تدوین شاخص های استعدادیابی در رشتۀ فوتبال می باشد. کلیۀ مربیان تیم های پایۀ فوتبال لیگ آسیا ویژن استان تهران در رده های نوجوانان، جوانان و امید جامعۀ آماری این پژوهش را تشکیل دادند.نمونۀ آماری 42 نفر انتخاب شده است، یافته های پژوهش نشان می دهند که بین شاخص های معرفی شده برای استعدادیابی در فوتبال تفاوت معناداری وجود دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، مهم ترین شاخص برای استعدادیا...

متن کامل

تدوین معیارهای انتخاب مربیان ملی والیبال کشور

سابقه و هدف: در ورزش یکی از عوامل مهم در موفقیت تیمهای ورزشی، نقش مربی آن تیم می باشد. یک مربی کارآمد با استفاده از دانش و تجربه خود می تواند موجب توسعه عملکرد ورزشکاران و در نهایت تیم خود شود. هدف از انجام تحقیق حاضر، تدوین معیارهای انتخاب مربیان ملی والیبال کشور بود. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- پیمایشی اطلاعات مربوط به معیارهای انتخاب مربیان والیبال کشور با استفاده از پرسشنامه جمع آوری ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 37

صفحات  57- 88

تاریخ انتشار 2016-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023