ترجیح تخم‌گذاری زنجرک Arboridia kermanshah (Hemiptera: Cicadellidae) روی رقم‌های مختلف مو در اصفهان

نویسندگان

  • بیژن حاتمی استاد حشره‌شناسی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان 83111-84156
  • جهانگیر خواجه علی دانشیار حشره‌شناسی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان 83111-84156
  • مهناز کهنسال دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان 83111-84156 | کارشناس ارشد حفظ نباتات، جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی، جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه
چکیده مقاله:

زنجرک مو Arboridia kermanshah Dlabola از نظر اقتصادی از آفات مهم مو در تاکستان­های اصفهان به­شمار می­رود. در این پژوهش ترجیح تخم­ریزی حشرات کامل و دورۀ رشد­و­نمو مرحلۀ پورگی زنجرک مو، روی نه رقم مو شامل یاقوتی سفید، ریش‌بابا، عسکری، خلیلی، رطبی، سیاه، کشمشی سفید، کشمشی قرمز و یاقوتی سیاه در شرایط مزرعه­ای و نیمه مزرعه­ای تاکستان دانشگاه صنعتی اصفهان ارزیابی شد. نتایج حاصل از تخم­ریزی غیرانتخابی با استفاده از قفس­های برگی در شرایط طبیعی نشان داد، بیشترین نسبت تعداد تخم گذاشته‌شده توسط زنجرک مادۀ مربوط به رقم ریش‌بابا و کمترین مقدار مربوط به رقم یاقوتی سیاه بود. بر اساس نتایج حاصل از تخم­ریزی انتخابی با استفاده از گلدان در شرایط نیمه مزرعه­ای بیشترین میزان تخم­ریزی به ازای هر زنجرک ماده روی رقم یاقوتی سفید و کمترین میزان روی رقم یاقوتی سیاه ثبت شد. همچنین دورۀ رشد­و­نمو سنین مختلف پورگی زنجرک A. kermanshah روی رقم‌های مختلف مو در شرایط طبیعی تعیین شد. بیشترین طول کل دورۀ پورگی (3/0±33/29 روز) روی رقم یاقوتی سیاه و کمترین آن (88/0 ±33/26روز) روی رقم یاقوتی سفید مشاهده شد. بر اساس نتایج ترجیح تخم‌گذاری و دورۀ پورگی، رقم یاقوتی سفید مناسب‌ترین و  رقم یاقوتی سیاه نامطلوب‌ترین میزبان در بین رقم‌های مو مطالعه شده برای زنجرک A. kermanshah هستند. در این مطالعه همبستگی معنی‌داری بین میزان تخم­ریزی زنجرک مو ­A. kermanshahو تراکم پرز سطح برگ رقم‌های مختلف مو (r 2=0.18, P>0.05) مشاهده نشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه چند روش نمونه برداری در تخمین تراکم جمعیت زنجرک مو (Arboridia kermanshah Dlabola (Hem., Cicadellidae

این مطالعه به­منظور یافتن بهترین روش نمونه­برداری جهت تخمین تراکم نسبی جمعیت حشره­کامل و پوره  زنجرک مو در تاکستان‌­های دانشگاه صنعتی اصفهان و کارخانه ذوب آهن اصفهان انجام گردیده است. کارایی تور حشره‏گیری درمقابل دستگاه مکنده برقی(دی-وک) برای نمونه‏برداری از جمعیت حشره‏کامل زنجرک ‏مو و کارایی سه روش شمارش مستقیم، شستشوی برگ‌ها و دستگاه مکنده الکترونیکی کوچک برای نمونه‏برداری ازجمعیت پوره­ها از ...

متن کامل

تاثیر کائولین فرآوری شده (WP 95%) روی زنجرک مو، (Arboridia kermanshah Dlabola (Hem.: Cicadellidae در شرایط صحرایی

زنجرک مو، Arboridia kermanshah Dlabola(Hemiptera: Cicadellidae)، از آفات مهم انگور در ایران است که با تخم­گذاری در نسوج برگ، تغذیه از شیره نباتی برگ ‌و انتقال عوامل بیماری­زای ویروسی، باعث ضعف درختان و کاهش کمی و کیفی محصول انگور می­شود. تاثیر ترکیبات معدنی مختلف در باغ انگور در منطقه خلیل‌آباد استان خراسان رضوی، در سال 1394، با هدف کاهش مصرف سموم شیمیایی بررسی شد. تیمارهای آزمایشی شامل کائولین...

متن کامل

شکل‌شناسی مراحل نارس، زیست‌شناسی و تغییرات فصلی جمعیت زنجرک مو Arboridia Kermanshah Dlabola ( Hom.: Cicadellidae) در استان اصفهان

Populations of Arboridia kermanshah Dlabola is increasing in Isfahan vineyards. In this study, some morphological characteristics of the immature stages, over wintering sites, number of generations per year, and seasonal population fluctuations of this pest were studied in vineyards in Isfahan Province. Eggs showed apparently four distinct embryonic developmental stages. At 25.8 ±2˚C, developme...

متن کامل

شکل‌شناسی مراحل نارس، زیست‌شناسی و تغییرات فصلی جمعیت زنجرک مو Arboridia Kermanshah Dlabola ( Hom.: Cicadellidae) در استان اصفهان

Populations of Arboridia kermanshah Dlabola is increasing in Isfahan vineyards. In this study, some morphological characteristics of the immature stages, over wintering sites, number of generations per year, and seasonal population fluctuations of this pest were studied in vineyards in Isfahan Province. Eggs showed apparently four distinct embryonic developmental stages. At 25.8 ±2˚C, developme...

متن کامل

مدل آستانه تحمل زنجرک مو (Arboridia kermanshah Dlabola)

In 1997, in two vineyards of Isfahan university of technology and Zobeahan in Isfahan, the density fluctuations of Arboridia kermanshah Dlabola and their injury symptoms were studied. In each vineyard three leaves of each of ten randomly selected vines were sampled weekly. Nymphs in different instars were counted directly and rate of injury symptom (leaf discoloration) was determined with plani...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 49  شماره 1

صفحات  33- 40

تاریخ انتشار 2018-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023