تعیین ارزش غذایی پوش کشمش در تغذیه بره های در حال رشد (گوسفندان مهربان)

نویسندگان

  • علی نیکخواه
  • منوچهر سوری
  • مهدی طباطبایی
چکیده مقاله:

یکی ازمهمترین تولیدات فرعی انگور و فرآورده های آن در ایران ‘ پوپ کشمش حاصله از کارخانه های کشمش پاک کنی می باشد که شامل ساقه و ساقچه های خوشه انگور به علاوه کشمشهای وازده است. مقدارتولید پوش کشمش درایران 5/4 هزار تن درسال تخمین زده می شود که درحال حاضر در تغذیه دام مورد استفاده قرار نمی گیرد. هدف از انجام این تحقیق تعیین ترکیب شیمیایی ‘ ضریب قابلیت هضم و در نتیجه تعیین ارزش غذایی پوش کشمش به تنهایی ومخلوط با یونجه به روش استفاده مستقیم ا زحیوان بود. بدین منظور از 12 راس گوسفند نر مهربان (8-7ماهه) استفاده شد. که بطور تصادفی به سه گروه 6‘3و3 راس تقسیم شدند. جیره گروه اول تا سوم به ترتیب شامل پوش کشمش (100/0) ‘ یونجه (100/0) و پوش و یونجه (50%+50%) بود. پروتئین خام پوش کشمش بین 2/8-7/6 درصدو الیاف خام آن 8/13-6/11 درصد بر حسب ماده خشک بود . برای گروه اول ضرایب قابلیت هضم ماده آلی‘ الیاف خام و پروتئین خام به ترتیب برابر 2/48‘ 8/30‘ 4/32- درصد و ارزش انرژی زائی برابر 29/0 واحد علوفه ای یا 3/46 درصد TDN ومیانگین مقدار ماده خشک خورده شده 31 گرم در روز (به ازای کیلوگرم وزن متابولیکی) بود. به نظر می رسدکه علت اصلی پایین بودن ارزشهای فوق در پوش کشمش وجودتانن و پائین بودن پروتئین خام در این ماده خوراکی است . اضافه شدن یونجه به پوش کشمش درجیره گروه سوم باعث شد که ضرائب قابلیت هضم ماده آلی‘ الیاف خام و پروتئین خام پوش کشمش به ترتیب به 60‘ 1/42 و 28- درصد افزایش یابد و ارزش انرژی زایی آن به 52/0 واحد علوفه ای یا 58 درصد TDN ومقدار ماده خشک خورده شده به 54 گرم در روز (به ازای هر کیلوگرم وزن متابولیکی) فزونی یابد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی امکان استفاده از پسماند کشمش در تغذیه بره های پرواری مهربان

در این آزمایش اثر سطوح مختلف پسماند کشمش بر عملکرد،پارامترهای شکمبه و قابلیت هضم مواد مغذی در بره های نر مهربان مورد بررسی قرار گرفت. به همین منظوردراولین آزمایش 24 بره 5-6 ماهه به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند و تیمارها شامل تیمار اول یا شاهد (جیره پایه شامل یونجه و کنسانتره)، تیمار دوم (جیره پایه + پسماند کشمش در سطح 10 درصد جیره)، تیمار سوم (جیره پایه + پسماند کشمش در سطح 20 درصد جیره) و ت...

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی و مقایسه ارزش غذایی علوفه سیلو شده و خشک کلزا در تغذیه بره های نر بومی

به منظور تعیین و مقایسه ارزش غذایی علوفه سیلو خشک شده و خشک کلزا به دو گروه دام هر گروه متشکل از 7 راس بره نر یک نژاد هم وزن و تازه از شیر گرفته شده برای مدت 100 روز علف خشک و یا سیلو شده کلزا خورانده شد برای تکمیل احتیاجات غذایی آنها آرد جو به جیره روزانه کلیه دامها اضافه شد بدین ترتیب که برای هرسر دام در هر روز به طور متوسط 130 گرم پروتین خام و 1730 کیلوکالری انرژی خالص در نظر گرفته شد دامها...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3و4  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1992-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023