× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تعیین ارزش غذایی گیاه سلمه‏ تره عمل‏ آوری شده با آهک در زمان‌های مختلف به روش کیسه‌های نایلونی

نویسندگان

چکیده

این آزمایش به منظور تعیین ترکیب شیمیایی و خصوصیات تجزیه‏پذیری گیاه مرتعی سلمه‏تره با استفاده از روش کیسه‌های نایلونی انجام گرفت. نمونه برداری از این گیاه در سه مرحله‌ی رشد (رویشی، گلدهی و بذردهی) در مراتع گناباد در سال 1392صورت گرفت. نمونه‌های برداشت شده پس از خشک شدن در هوای آزاد آسیاب شدند. قسمتی از نمونه گیاه جمع آوری شده از مرحله‌ی گلدهی،باآهک 4 درصد به مدت 2، 4 و 8 روز عمل‏آوری شدوترکیب شیمیایی آن بررسی شد. جهت تعیین میزان تجزیه‏پذیری ماده خشک، پروتئین، فیبر نامحلول در شوینده‌ی خنثی گیاه از دو رأس گاو فیستوله شده استفاده گردیدومیزان تجزیه‏پذیری نمونه‌هادر زمان‌های صفر، 72،48،24،16،8،4،2 و 96 ساعت اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری در مقدار پروتئین گیاه سلمه تره درمراحل مختلف رشد مشاهده شد (05/0>p)، بدین صورت که در مرحله‌ رویشی حداکثر بود. سپس درمرحله‌ گلدهی و بذردهی به ترتیب بیشترین میزان پروتئین خام را داشته‌اند(05/0>p).حداکثر خاکستر نیز در مرحله‌ رویشی (97/23درصد) مشاهده شد. با پیشرفت مرحله رشدازمیزان پروتئین گیاه کاسته شده وبرمقدارفیبر نامحلول در شوینده‌ی خنثی آن افزوده شد.عمل‏آوری با آهک سبب شد مقدار پروتئین خام گیاه سلمه‏تره در مرحله‌ گلدهی افزایش یافت(05/0>p).میزان ناپدید شدن ماده خشک در انکوباسیون 96 ساعت برای گیاه سلمه‏تره عمل‏آوری شده به مدت 4،2،0و 8 روز به ترتیب 41/85، 02/87، 79/88 و 03/86 درصد بود و تفاوت ها در بخش سریع و کند تجزیه ماده خشک از نظر آماری معنی‏دار نبود. تجزیه‏پذیری مؤثر شکمبه‏ای پروتئین درمرحله‌ی بدون عمل‏آوری با هک بیشتر بود(05/0>p)وبا فزایش مدت عمل‏آوری کاهش یافت.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

این آزمایش به منظور تعیین ترکیب شیمیایی و خصوصیات تجزیه‏پذیری گیاه مرتعی سلمه‏تره با استفاده از روش کیسه های نایلونی انجام گرفت. نمونه برداری از این گیاه در سه مرحله ی رشد (رویشی، گلدهی و بذردهی) در مراتع گناباد در سال 1392صورت گرفت. نمونه های برداشت شده پس از خشک شدن در هوای آزاد آسیاب شدند. قسمتی از نمونه گیاه جمع آوری شده از مرحله ی گلدهی،باآهک 4 درصد به مدت 2، 4 و 8 روز عمل‏آوری شدوترکیب شی...

این آزمایش بمنظور تعیین ترکیب شیمیایی و خصوصیات تجزیه پذیری گیاه مرتعی و علف هرز سلمه تره با استفاده از روش کیسه های نایلونی انجام گرفت . نمونه برداری از منطقه صالح آباد واقع در بیدخت گناباد انجام شد.نمونه برداری در سه مرحله رویشی ، گلدهی و بذردهی صورت گرفت. نمونه ها پس از خشک شدن در هوای آزاد به ذرات 2 میلیمتری آسیاب شد. تر کیب شیمیایی گیاه بررسی شد.هم چنین قسمتی از نمونه گیاه سلمه تره جمع آو...

به منظور تعیین ارزش غذایی بعضی از مواد خوراکی با روشهای مختلف مانند روشهای کیسه‌های نایلونی (nylon bag) و روش آزمون گاز (gas test) تحقیق حاضر انجام شد. در این پژوهش تعداد شش راس گاو اخته فیستولا گذاری شده (3 راس هلشتاین و3 راس سیستانی)، در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو مشاهده در هر تکرار مورد استفاده قرار گرفتند . مقدار گاز تولیدی در زمانهای 0، 2، 4، 6، 8، 16، 24، 48، 72 و 96 ساعت و تجزیه پذیر...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...