تعیین اندازه بهینه و پایدار شهر در یک الگوی اقتصاد محلی (مطالعه موردی: کلان‌شهرهای ایران)

نویسندگان

  • اکبری, نعمت الله
  • عسگری, علی
  • موحدی‌نیا, ناصر
چکیده مقاله:

Today, urbanization is growing in all countries. Increasing urban population growth has led to the development in various fields especially the economy. For example, according to the World Bank's World Development Report 2019, about 16% of world GDP is produced in the 30 cities in the world. But cities development has had many problems such as pollution, noise, traffic, etc. Accordingly many residents of metropolitans see the population growth at the root of their problems And city managers are faced with the question whether there is an optimal size for the city and if there is, what is its limits? In this paper, the optimal and sustainable size of the metropolises of the country has been estimated. Investigated metropolises due to lack of data, only include the cities of Tehran, Isfahan, Mashhad, Shiraz, in the year 1387 to the year 1391. The method is based on an economic model that has three local economic factors: firms, households and local government. The results showed that the size of Tehran metropolitan has crossed its sustainable and optimal size And metropolises of Isfahan, Mashhad and Shiraz has passed of optimal size but have a distance to the sustainable size. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برنامه ریزی راهبردی حمل و نقل پایدار شهری در کلانشهرهای ایران (مطالعه موردی: شهر مشهد)

امروزه یکی از مهم ترین چالش های پیش روی کلانشهرهای ایران مسئله حمل و نقل درون شهری است. فقدان برنامه ریزی راهبردی برای سامانه های حمل و نقل شهری علاوه براین که موجب تکرار سرمایه گذاری های مشترک در زیرساخت های جامعه می شود، باعث ناهماهنگی و ناسازگاری این سامانه ها با یکدیگر نیز شده و ممکن است مشکلات ییشماری را در اتصال زیرسامانه ها به یگدیگر ایجاد کند. از مهم ترین دغدغه های مدیریت کلانشهری در  ش...

متن کامل

برنامه ریزی راهبردی حمل و نقل پایدار شهری در کلانشهرهای ایران (مطالعه موردی: شهر مشهد)

امروزه یکی از مهم ترین چالش های پیش روی کلانشهرهای ایران مسئله حمل و نقل درون شهری است. فقدان برنامه ریزی راهبردی برای سامانه های حمل و نقل شهری علاوه براین که موجب تکرار سرمایه گذاری های مشترک در زیرساخت های جامعه می شود، باعث ناهماهنگی و ناسازگاری این سامانه ها با یکدیگر نیز شده و ممکن است مشکلات ییشماری را در اتصال زیرسامانه ها به یگدیگر ایجاد کند. از مهم ترین دغدغه های مدیریت کلانشهری در  ش...

متن کامل

آسیب شناسی دولت محلی (مطالعه موردی: شوراهای اسلامی کلانشهرهای ایران)

واگذاری امور عمومی محلی به شهروندان و رضایتمندی عمومی که پیامد آن مشروعیت حکومت و توسعه دموکراسی در قالب نظام عدم مرکز است، مهمترین تئوری اداره امور عمومی در عصر حاضر می باشد. این دیدگاه که فلسفه خود را از سرشت آزاد انسان، تعلق مکانی و حق اداره قلمرو محل زندگی توسط ساکنان می گیرد، در قالب «دولت محلی» ظاهر شده است. نماد دولت محلی در ایران شوراهای اسلامی کلان شهرها می باشد. این پژوهش به دنبال حل ...

15 صفحه اول

تعیین قاعده‎ی سیاست پولی در شرایط تورم پایدار اقتصاد ایران با استفاده از روش کنترل بهینه

مقاله‎ی حاضر دو هدف عمده را در مورد اقتصاد ایران دنبال می‎کند. هدف اول، بررسی فرضیه‎ی وجود پایداری و یا ماندگاری تورم و هدف دوم، طراحی یک قاعده‎ی سیاست پولی با استفاده از تئوری کنترل بهینه است. نتایج بررسی پایداری تورم با روش‎های مختلف نشان می‎دهد که تورم در اقتصاد ایران پایدار است. بنابراین در اجرای سیاست پولی، می‎بایست اثرات کوتاه‎مدت و بلندمدت آن در نظر گرفته شود. در این رابطه‎ ترکیبی از دو ...

متن کامل

تحلیل و بررسی نقش حقوق کیفری در توسعه پایدار شهری: مطالعه موردی مدیریت تراکم فروشی افراطی در کلانشهرهای ایران

هدف اصلی مقاله عبارت است از بررسی نقش حقوق کیفری در توسعه پایدار شهر تهران از طریق مدیریت تراکم فروشی افراطی. سوال اصلی مقاله این است که حقوق کیفری چگونه می تواند از طریق مدیریت تراکم فروشی افراطی به توسعه پایدار شهر تهران یاری رساند؟ فرضیه ای را که برای تحلیل و بررسی سوال فوق برگزیده ایم این است که حقوق کیفری می‌تواند از طریق مدیریت تراکم فروشی افراطی به توسعه پایدار شهر تهران یاری رساند. روش ...

متن کامل

اندازه‌گیری تورم پایه براساس روش بهینه: مطالعه موردی اقتصاد ایران

مطالعه حاضر به اندازه‌گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روش‌های مختلف و به عنوان راهنمایی برای هدایت سیاست پولی می‌پردازد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می‌دهند که روش خارج کردن غذا و تحصیل و روش SVAR ، در شمار روش‌های بهینه برای اندازه‌گیری تورم پایه در اقتصاد ایران هستند. از سوی دیگر، گروه مسکن جزء پایدار تورم در اقتصاد ایران بوده و هماهنگ با انتظارات می‌باشد. همچنین تکانه‌های تورم پا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 9

صفحات  59- 72

تاریخ انتشار 2015-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023