تعیین برخی ویژگی¬های فیزیکی مغز گردو (رقم کاغذی) با هدف جداسازی کیفی

ثبت نشده
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین برخی خواص فیزیکی پسته و مغز آن (رقم احمد آقایی)

اطلاع از خواص فیزیکی میوه‌ها در طراحی و بهینه‌سازی سیستم‌های مرتبط با تولید و فرآوری آن­ها، لازم و ضروری است. در این تحقیق، تعدادی از خواص هندسی(طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط هندسی، قطر متوسط حسابی و مساحت سطح رویه)، خواص ثقلی(جرم، دانسیته‌ی واقعی، دانسیته‌ی توده و تخلخل) و خواص اصطکاکی و آیرودینامیکی(ضریب اصطکاک ایستایی و سرعت حد) پسته‌ی رقم احمد آقایی و مغز آن در پنج سطح رطوبتی 6/4، 35/12، 1/20،...

متن کامل

تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی مغز دو رقم بادام درختی تحت بارگذاری برشی

چکیده اطلاع از خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی پایه و اساس طراحی و بهینه سازی ماشین های فرآوری این محصولات را تشکیل می دهد. بر این اساس، در این تحقیق برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی مغز دو رقم بادام درختی به نام­های آذر و نون­پاریل مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر میانگین خواص هندسی شامل طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط هندسی، جرم، حجم و ضریب کرویت رقم آذر به ترتیب عبارت بودند از: 01/21، 53/11، 31/5،...

متن کامل

تعیین برخی خواص فیزیکی پسته و مغز آن (رقم احمد آقایی)

اطلاع از خواص فیزیکی میوه ها در طراحی و بهینه سازی سیستم های مرتبط با تولید و فرآوری آن­ها، لازم و ضروری است. در این تحقیق، تعدادی از خواص هندسی(طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط هندسی، قطر متوسط حسابی و مساحت سطح رویه)، خواص ثقلی(جرم، دانسیته ی واقعی، دانسیته ی توده و تخلخل) و خواص اصطکاکی و آیرودینامیکی(ضریب اصطکاک ایستایی و سرعت حد) پسته ی رقم احمد آقایی و مغز آن در پنج سطح رطوبتی 6/4، 35/12، 1/20،...

متن کامل

تعیین برخی خصوصیات فیزیکی میوه توت‌فرنگی (رقم سلوا)

در تحقیق حاضر خصوصیات فیزیکی، تغذیه‌ای، و رنگی توت‌فرنگی (Fragaria x ananassa) رقم سلوا مطالعه شده است. مقادیر جرم، قطر، طول، قطر متوسط هندسی، و کرویت در محتوای رطوبتی 07/91 درصد (محتوای رطوبتی اولیه) به‌ترتیب برابر 885/11 گرم، 26/ 28 میلی‌متر، 70/29 میلی‌متر، 59/28 میلی‌متر و 971/0 به‌دست آمد. مقادیر حجم، دانسیتۀ حقیقی، دانسیتۀ ظاهری، تخلخل، سطح تصویر و سفتی میوه در محتوای رطوبتی مشابه به‌ترتی...

متن کامل

تعیین شدت مطلوب پرتودهی پیوندک کیوی رقم هایوارد با هدف بهبود ویژگی‌‌های کیفی میوه

ایجاد جهش به‌‌وسیله پرتو گاما یکی از روش‌‌های مفید برای بهبود برخی ویژگی‌های کیفی در میوه‌‌ها است. این پژوهش با هدف بررسی اثر پرتودهی پیوندک‌‌های کیوی با شدت‌های مختلف پرتو گاما (0، 30، 40، 50، 60، 70 و 80  گری)، بر ویژگی‌‌های فیزیکی و شیمیایی میوه کیوی رقم هایوارد در زمان برداشت و انبارداری انجام شد. به این منظور، در زمستان 1391، پیوندک‌‌های پرتودهی‌‌شده روی تاک‌های کیوی پیوند اسکنه زده شدند و...

متن کامل

تعیین برخی از ویژگی های فیزیکی و مکانیکی دو واریته گردو

برای انجام عملیات کارآمد و طراحی مناسب ماشین آلات و فرآیندها، درک مناسبی از خصوصیات محصول مورد نیاز است. هدف از این پژوهش، ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی دو واریته گردو (کاغذی و سنگی) در شهرستان اسکو در آذربایجان­شرقی بود که در مهر ماه 1393 انجام شد. برای این منظور، طول، ضخامت، حجم، کرویت، مساحت سطحی و قطر میانگین هندسی گردوی کامل و مغز گردو اندازه­گیری شد. علاوه بر این، آزمون­های فشار و نفوذ بر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 22  شماره 1

صفحات  11- 17

تاریخ انتشار 2011-05-31

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022