تعیین دقت ثبت ایمپلنت و جزئیات سطحی با استفاده از پلی‌اتر و پلی‌وینیل سایلوکسان با روش تری بسته

نویسندگان

  • خاصی, مرضیه علی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • سیادت, حکیمه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
چکیده

  Background and Aims: Making accurate impressions of prepared teeth when they are adjacent to dental implants is of great importance. In these situations, disregarding the selection of appropriate impression material and technique, not only can affect accuracy of transferring of the 3-dimentional spatial status of implant, but also can jeopardize the accurate recording of tooth. In the present study, the accuracy of two impression materials with taper impression copings for recording implant position and surface details was evaluated.   Materials and Methods: One metal reference model with 2 implants (Implantium) and a preparation of three grooves on a tooth according to ADA no. 19 standard was fabricated. 10 medium- consistency polyEther (PE) impressions using custom trays and 10 polyVinyl Siloxane (PVS) putty wash impressions using prefabricated trays with conical impression coping were made. Impressions were poured with ADA type IV stone. A Coordinate Measuring Machine (CMM) evaluated x, y and angular displacement of the implant analog heads and also accuracy of groove reproduction were measured using a Video Measuring Machine (VMM). These measurements were compared to the ones from reference model. Data were analyzed using one-way ANOVA and T-test.   Results: Putty wash PVS had less linear discrepancy compared with reference model (P > 0.001). There was no significant difference in the surface detail reproduction (P = 0.15).   Conclusion: Putty wash PVS had better results for linear displacement compared with medium consistency PE. There was no significant difference in surface detail reproduction between the two impression materials.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین دقت ثبت ایمپلنت و جزئیات سطحی با استفاده از پلی اتر و پلی وینیل سایلوکسان با روش تری بسته

زمینه و هدف: تهیه قالب های دقیق از دندان های تراش خورده، در شرایطی که در مجاور ایمپلنت های دندانی هستند، حائز اهمیت است. در این شرایط، عدم توجه در انتخاب ماده و روش قالب گیری مناسب، نه تنها می تواند در انتقال موقعیت سه بعدی ایمپلنت تأثیرگذار باشد، بلکه ثبت دقیق دندان را نیز می تواند به مخاطره بیاندازد. در تحقیق حاضر دقت دو ماده قالب گیری با استفاده از ترانسفر قالب گیری مخروطی در ثبت موقعیت ایمپ...

متن کامل

اثر نوع تری بر دقت انتقال موقعیت ایمپلنت در قالب‌گیری با تری بسته توسط پلی‌وینیل سایلوکسان

سابقه و هدف: در پروتزهای متکی بر ایمپلنت موفقیت درازمدت درمان به تطابق passive پروتز وابسته است. هدف از این مطالعه، مقایسه دقت انتقال ایمپلنت‌های دندانی با تکنیک قالب‌گیری به روش تری بسته با استفاده از تری پیش‌ساخته فلزی و پلاستیکی و تری اختصاصی به وسیله ماده قالب‌گیری پلی وینیل سایلوکسان بود. مواد و روشها: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، یک مدل استیل زنگ نزن که 4 ایمپلنت با قطر 4 میلی‌متر در س...

متن کامل

تعیین دقت ثبت ایمپلنت در دو روش تری باز و تری بسته و تعیین ثبت جزئیات سطح دندان حین این قالب‌گیری

Background and Aims: Accurate recording of implant location is required to achieve passive fit and have the implants without stress concentration. The aim of this in-vitro study was to evaluate the dimensional and angular accuracy of open-tray and closed-tray impression techniques using polyether impression material and also to assess the surface detail reproduction of the tooth while impressio...

متن کامل

تعیین دقت ثبت ایمپلنت در دو روش تری باز و تری بسته و تعیین ثبت جزئیات سطح دندان حین این قالب گیری

زمینه و هدف: قرارگیری ایمپلنت ها به صورت غیرفعال و بدون استرس در محل خود از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه دقت ابعادی و زاویه ای 2 تکنیک قالب گیری تری باز و تری بسته به وسیله ماده قالب گیری پلی اتر و نیز دقت ثبت جزئیات سطحی دندان حین قالب گیری از ایمپلنت های دندانی مورد بررسی قرار گرفتروش بررسی: یک مدل فلزی با دو ایمپلنت در ناحیه دندان پرمولر دوم و مولر اول ماگزیمم و یک دندان با سطح شی...

متن کامل

دقت ابعادی سه روش قالب‌گیری با پلی‌وینیل سایلوکسان پوتی-واش

سابقه و هدف: در مورد تأثیر نوع روش قالب‌گیری بر دقت ترمیم‌های ریختگی اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد. هدف از این مطالعه تعین دقت ابعادی سه روش قالب‌گیری پوتی واش با ماده پلی وینیل سایلوکسان بود. مواد و روشها: در این تحقیق تجربی-آزمایشگاهی، سه روش قالب‌گیری با پوتی واش شامل 1) دو مرحله‌ای با mm1 فضا (ایجاد فضا برای واش به وسیله کوپینگ‌های پیش ساخته)، 2) دو مرحله‌ای با استفاده از فضاساز پلی‌اتیلنی...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 26  شماره None

صفحات  243- 250

تاریخ انتشار 2013-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021