تعیین روایی و پایایی پرسش‌نامۀ رضایتمندی نیازهای اساسی در جانبازان و معلولان ورزشکار

نویسندگان

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، تعیین روایی و پایایی پرسش‌نامۀ رضایتمندی نیازهای اساسی می‌باشد. جامعۀ آماری آن را جانبازان و معلولان ورزشکار استـان خراسان رضوی (700=N) تشکیل ­دادند که از میان آن‌ها 181 نفر به‌شکل تصادفی به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. یافته­ها نشان‌دهندۀ پایایی مطلوب برای پرسش‌نامۀ رضایتمندی نیازهای اساسی می‌باشد. در‌خصوص روایی سازه و بر‌اساس میزان روابط و سطح معناداری، تمامی عامل­ها رابطۀ معناداری با مفهوم رضایت‌مندی نیازهای اساسی دارند. شاخص­های برازندگی هم برازش مدل­ را تأیید می‌کنند. همچنین، نتایج در‌خصوص روابط عامل­ها با مفهوم رضایت‌مندی نیازهای اساسی نشان می‌دهد که تمامی عامل­ها توانسته‌اند پیشگوی خوبی برای مفهوم رضایت‌مندی نیازهای اساسی باشند. در‌نتیجه، روایی درونی و بیرونی مدل "رضایت‌مندی نیازهای اساسی" مورد تأیید قرار می‌گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارتباط رضایتمندی نیازهای اساسی با دستیابی به هدف در جانبازان و معلولان ورزشکار استان خراسان رضوی

هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط رضایتمندی نیازهای اساسی با دستیابی به هدف بود. جامعه‌ آماری این پژوهش را جانبازان و معلولان ورزشکار استان خراسان رضوی (700=N) تشکیل می­دادند. با استفاده از جدول مورگان، نمونه‌ آماری برابر با 248 نفر برآورد شد که پس از توزیع و جمع‌آوری پرسش‌نامه­ها، در نهایت 181 پرسش‌نامه کامل بود و مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. به منظور جمع­آوری داده­ها از دو پرسش‌نامه‌ رضا...

متن کامل

تعیین روایی و پایایی پرسشنامه دست‌یابی به هدف در جانبازان و معلولان ورزشکار استان خراسان رضوی

زمینه و هدف: جانبازان یک گروه خاص از جامعه می‌باشند و به خاطر معلولیت‌هایی که دارند، در عرصه ورزش همواره با محدودیت‌هایی روبرو بوده و در دست‌یابی به اهداف خود مشکلاتی را دارند. هدف از پژوهش حاضر تعیین روایی و پایایی پرسشنامه دست‌یابی به هدف بود. مواد و روش ها: جامعۀ آماری پـژوهش را جانبازان و معلولان ورزشکار استان خراسان رضوی (700=N) تشکیل دادند که از بین آنها 210 آزمودنی به شکل تصادفی به عنوان...

متن کامل

ارتباط رضایتمندی نیازهای اساسی با دستیابی به هدف در جانبازان و معلولان ورزشکار استان خراسان رضوی

هدف از پژوهش حاضر، تعیین ارتباط رضایتمندی نیازهای اساسی با دستیابی به هدف بود. جامعه آماری این پژوهش را جانبازان و معلولان ورزشکار استان خراسان رضوی (700=n) تشکیل می­دادند. با استفاده از جدول مورگان، نمونه آماری برابر با 248 نفر برآورد شد که پس از توزیع و جمع آوری پرسش نامه­ها، در نهایت 181 پرسش نامه کامل بود و مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. به منظور جمع­آوری داده­ها از دو پرسش نامه رضایتم...

متن کامل

تعیین هرم سلسله مراتب رضایتمندی نیازهای اساسی و ارتباط آن با ویژگی‌های دموگرافیک در جانبازان و معلولان ورزشکار استان خراسان رضوی

هدف: هدف از انجام این پژوهش تعیین هرم سلسله مراتب رضایتمندی نیازهای اساسی و ارتباط آن با ویژگی‌های دموگرافیک در جانبازان و معلولان ورزشکار استان خراسان رضوی بود.  مواد و روش‌ها: جامعۀ آماری پژوهش را جانبازان و معلولان ورزشکار استـان خراسان رضوی تشکیل‌دادند که از بین آن‌ها 181 نفر به شکل تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب‌شدند. ابـزار اندازه‌گیری مورد استفاده پرسشنامۀ 20 سؤالی رضایتمندی نیازهای ...

متن کامل

تعیین روایی و پایایی پرسشنامۀ جهت گیری اخلاقی در دانشجویان ورزشکار

هدف از پژوهش حاضر تعیین روایی و پایایی پرسشنامۀ جهت­گیری اخلاقی در دانشجویان ورزشکار بود. جامعۀ آماری شامل دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد (450=N) بود که از بین آنها 186 آزمودنی به شکل تصادفی به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. ابـزار اندازه­گیری پرسشنامۀ 14 سؤالی جهت­گیری اخلاقی (میلتیادیس، 2010) بود که دارای دو مؤلفه (اخلاق وظیفه‌شناسی و اخلاق غایت‌شناسی) است. روایی صوری و محتوایی پرسش...

متن کامل

تعیین هرم سلسله مراتب رضایتمندی نیازهای اساسی و ارتباط آن با ویژگی های دموگرافیک در جانبازان و معلولان ورزشکار استان خراسان رضوی

هدف از انجام این پژوهش تعیین هرم سلسله مراتب رضایتمندی نیازهای اساسی و ارتباط آن با ویژگی های دموگرافیک در جانبازان و معلولان ورزشکار استان خراسان رضوی بود. جامعۀ آماری پژوهش را جانبازان و معلولان ورزشکار استـان خراسان رضوی تشکیل دادند که از بین آنها 181 نفر به شکل تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابـزار اندازه گیری مورد استفاده پرسشنامۀ 20 سؤالی رضایتمندی نیازهای اساسی (جوهان و همکاران...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 37

صفحات  219- 236

تاریخ انتشار 2016-07-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023