تعیین سایز و استخراج الگوی بهره‌برداری بهینه یک سیستم CCHP از منظر اقتصادی برای یک پردیس مسکونی واقع در شهر اهواز

نویسندگان

  • سمیه یعقوبی گروه مهندسی مکانیک، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آیاد، ایران
چکیده

در این مقاله ضمن معرفی سیستم های تولید انرژی سگانه (CCHP) مزایا و معایب هر یک از واحدهای محرک های اولیه(PGU) برشمرده می شود. همچنین به طراحی بهینه یک سیستم تولید انرژی سگانه از منظر اقتصادی مبتنی بر توربین گازی برای منطقه گرمسیر پرداخته می شود و در ادامه الگوی بهره برداری بهینه برای مشترکین مورد مطالعه استخراج می شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل اگزرژی و ترمواکونومیک و بهینه سازی یک سیستم CCHP با ذخیره سازی حرارتی برای استفاده در یک مجتمع مسکونی

In this study, the optimization and analysis of exergy and thermoelectronics of a combined heat and power generation system, heat and cold with thermal storage for use in a residential complex with an area of ​​147,000 square meters, with the main driving motive of the internal combustion engine. The optimization of the system is based on the annual cost minimization and in two modes of using a...

متن کامل

بهینه‌سازی ترمودینامیکی و اقتصادی سیستم خنک‌کننده در یک ساختمان مسکونی

در این پژوهش هدف ارائه راهبرد یافتن حالت بهینه یک سیستم تبرید برای یک ساختمان مسکونی در شهر تهران از میان سه سیستم تبرید تراکمی معمولی، دوکمپرسوره و با صرفه‌جویی کننده با سیال عامل R-134a است. ضریب عملکرد و نیاز درآمدی کل به عنوان توابع هدف در نظر گرفته شده اند و روش بهینه‌سازی روش الگوریتم ژنتیک دوهدفه است. فشارهای عملکردی و نسبت دبی جرمی در صرفه‌جویی کننده به عنوان متغیرهای اثرگذار انتخاب شده...

متن کامل

تعیین روش بهینه برای استخراج سیلیکای فعال از پوسته برنج به عنوان یک پسماند کشاورزی

پوسته برنج محصول جانبی عمده در صنعت عمل?آوری برنج است. در تحقیق حاضر روشی بهینه برای استخراج سیلیکای بی?شکل از پوسته برنج ارائه گردیده و تأثیر تیمارهایی شامل تیمار خیساندن و شستشو روی خلوص سیلیکای استخراجی بررسی شده است. اهمیت بی?شکل بودن سیلیکای به دست آمده در این است که سیلیکا در شکل بی شکل، فعال و واکنش?پذیر است. ابتدا پوسته برنج از طریق کلسینه کردن به خاکستر تبدیل شد و سپس سیلیکا به وسیله م...

متن کامل

برآورد کاهش انتشارآلاینده‌ها در عملکرد یک سیستم CCHP نسبت به سیستم معمولی برای مطالعه موردی (هتل) دارای آب شیرین کن

در پژوهش حاضر به مدل­سازی و بهینه­سازی سیستم تولید همزمان برق، حرارت و برودت(CCHP) در ترکیب با آب شیرین کن اسمز معکوس(W)، برای یک هتل پرداخته شده است. در گام اول استراتژی عملکرد دو چیدمان مختلف برای سیستمCCHP و آب شیرین کن اسمز معکوس(W) به منظور تامین بارهای مورد نیاز ساختمان ارایه می­شود و عملکرد این دو سیستم نسبت به سیستم­های سنتی موجود توسط الگوریتم ژنتیک بهینه می شود. در فرآیند بهینه­سازی ا...

متن کامل

تعیین اندازه بهینه و پایدار شهر در یک الگوی اقتصاد محلی (مطالعه موردی: کلان‌شهرهای ایران)

Today, urbanization is growing in all countries. Increasing urban population growth has led to the development in various fields especially the economy. For example, according to the World Bank's World Development Report 2019, about 16% of world GDP is produced in the 30 cities in the world. But cities development has had many problems such as pollution, noise, traffic, etc. Accordingly many re...

متن کامل

سیاستگذاری اقتصادی برنامه‌های توسعه در چارچوب یک الگوی کنترل بهینه

هدف اصلی از نگارش مقاله حاضر طراحی مسیرهای بهینه برای متغیرهای کنترل (سیاسی) و حالت[1] (درونزا) اقتصاد ایران طی برنامه‌های مختلف توسعه است. بدین منظور با بکارگیری مدل اقتصادسنجی کلان ایران در نظریه کنترل بهینه[2] مقادیر متغیرهای مزبور طی سالهای مختلف برنامه‌های دوم و سوم و چهارم استخراج شده‌است. نتایج حاصل از بکارگیری روش کنترل بهینه حاکی از این واقعیت است که برخی از اهداف در نظر گرفته شده در ب...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 21  شماره 2

صفحات  114- 132

تاریخ انتشار 2019-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022