سیدحمیدرضا آل محمد

گروه برق دانشکده مهندسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان اهواز ایران

[ 1 ] - تعیین سایز و استخراج الگوی بهره‌برداری بهینه یک سیستم CCHP از منظر اقتصادی برای یک پردیس مسکونی واقع در شهر اهواز

در این مقاله ضمن معرفی سیستم های تولید انرژی سگانه (CCHP) مزایا و معایب هر یک از واحدهای محرک های اولیه(PGU) برشمرده می شود. همچنین به طراحی بهینه یک سیستم تولید انرژی سگانه از منظر اقتصادی مبتنی بر توربین گازی برای منطقه گرمسیر پرداخته می شود و در ادامه الگوی بهره برداری بهینه برای مشترکین مورد مطالعه استخراج می شود.

نویسندگان همکار