تعیین صدمات مکانیکی ناشی از ماشینهای برداشت سیب زمینی و مقایسه آنها در منطقه اردبیل

نویسندگان

  • حسین موسی زاده
  • محمد ضیغمی
چکیده مقاله:

جهت تعیین خسارت‌های وارد شده به محصول سیب زمینی توسط ماشین‌های برداشت در منطقه اردبیل، سه نوع ماشین برداشت، شامل طرح‌های سبزدشت اصفهان، آمریکائی و روسی با استفاده از طرح آشیانه‌ای با پنچ نمونه تصادفی(تکرار) از مزارع زیر کشت سیب‌زمینی(رقم آگریا) مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌های کمی بدست آمده پس از تاثیر ضرایب استاندارد 1، 3و7، ارائه شده بوسیله PMB و SIAE به ترتیب برای سه نوع خسارت سطحی، متوسط و شدید به صورت کیفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و از میانگین مجموع سه خسارت کیفی فوق، میانگین کل خسارت کیفی آنها مشخص گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد، بین انواع ماشین های برداشت از لحاظ سه نوع خسارت (سطحی، متوسط و شدید) اختلاف معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج مقایسه میانگین ها به روش دانکن در سطح احتمال 5% نشان داد بیشترین خسارت (سطحی، متوسط و شدید) مربوط به ماشین برداشت طرح روسی با میانگین کل خسارت کیفی 6/21 بود، که نسبت به انواع ماشین های برداشت دیگر از نظر میزان خسارت اختلاف معنی داری داشت ولی دو ماشین برداشت طرح سبزدشت اصفهان با میانگین کل خسارت کیفی 26/10 و طرح آمریکائی با میانگین کل خسارت کیفی 73/12 اختلاف معنی داری از لحاظ خسارت های کیفی سطحی و متوسط نداشتند. در انتها بر اساس استانداردهای ارائه شده بوسیله PMB و SIAE شاخص خسارت سه نوع ماشین برداشت تعیین شدند که با توجه به محدوده های ذکر شده برای شاخص ماشین های برداشت سیب زمینی، کارآیی آنها در حد قابل قبولی قرار داشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر زمان برداشت، رطوبت خاک و رقم بر صدمات مکانیکی و خصوصیات رئولوژیک سیب زمینی

سیب زمینی پس از گندم، برنج و ذرت، مهمترین محصول زراعی جهان به شمار می‌آید. همواره بخش عمده‌ای از سیب زمینی در مراحل برداشت و پس از برداشت از بین می‌رود که مطالعه پارامترهای تاثیر گذار بر این صدمات می‌تواند در مدیریت کاهش ضایعات موثر واقع شود. در این تحقیق، تاثیر رقم، زمان برداشت و رطوبت خاک بر روی میزان صدمات مکانیکی ایجاد شده و بعضی خصوصیات رئولوژیک مانند انرژی شکست، مقاومت به نفوذ و واهلش در ...

متن کامل

تاثیر برخی از پارامترهای محصول و خاک بر صدمات و خصوصیات مکانیکی سیب زمینی در حین و پس از برداشت

در این تحقیق، تاثیر سه رقم (سانته، آگریا و فونتانا)، سه زمان برداشت (اواسط شهریور، اوایل و اواسط مهرماه) و دو مقدار رطوبت خاک (9 و 15 درصد) بر صدمات مکانیکی ایجاد شده و بعضی خصوصیات مکانیکی در حین برداشت مکانیکی و پس از یک دوره انبار مانی دو ماهه سیب زمینی بررسی شد. نتایج نشان داد رقم، تاریخ برداشت و رطوبت خاک تاثیر معنی داری بر میزان صدمه وارده بر سیب زمینی در حین و پس از برداشت دارد. از این ن...

متن کامل

بررسی صفات کمی ارقام سیب زمینی در کشت بهاره و کشت بعد از برداشت جو در منطقه اردبیل

این پژوهش طی دو سال 1388 و 1389 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل اجرا شد. در این آزمایش دوازده رقم سیب زمینی از گروه زودرس (مارفونا، سینورا، فونتانه، اوشینا و ناتاشا)، گروه میان­رس (ساتینا، مارکیز و آرکونا) و گروه دیررس (لوتا، آگریا، ساوالان وکایزر) بر اساس طرح بلوک­ های کامل تصادفی در سه تکرار در دو آزمایش جداگانه (کشت بهاره و کشت بعد از برداشت جو) انجام شد. نتایج تجزیه واریانس ...

متن کامل

تاثیر زمان برداشت، رطوبت خاک و رقم بر صدمات مکانیکی و خصوصیات رئولوژیک سیب زمینی

سیب زمینی پس از گندم، برنج و ذرت، مهمترین محصول زراعی جهان به شمار می آید. همواره بخش عمده ای از سیب زمینی در مراحل برداشت و پس از برداشت از بین می رود که مطالعه پارامترهای تاثیر گذار بر این صدمات می تواند در مدیریت کاهش ضایعات موثر واقع شود. در این تحقیق، تاثیر رقم، زمان برداشت و رطوبت خاک بر روی میزان صدمات مکانیکی ایجاد شده و بعضی خصوصیات رئولوژیک مانند انرژی شکست، مقاومت به نفوذ و واهلش در ...

متن کامل

تاثیر برخی از پارامترهای محصول و خاک بر صدمات و خصوصیات مکانیکی سیب زمینی در حین و پس از برداشت

در این تحقیق، تاثیر سه رقم (سانته، آگریا و فونتانا)، سه زمان برداشت (اواسط شهریور، اوایل و اواسط مهرماه) و دو مقدار رطوبت خاک (9 و 15 درصد) بر صدمات مکانیکی ایجاد شده و بعضی خصوصیات مکانیکی در حین برداشت مکانیکی و پس از یک دوره انبار مانی دو ماهه سیب زمینی بررسی شد. نتایج نشان داد رقم، تاریخ برداشت و رطوبت خاک تاثیر معنی داری بر میزان صدمه وارده بر سیب زمینی در حین و پس از برداشت دارد. از این ن...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 38  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2007-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023