تغییرات فاکتورهای رشد در لارو فیل ماهی (Huso huso) مورد تغذیه با آرتمیای غنی شده با پروبیوتیک پروتکسین

نویسندگان

  • حجت‌الله جعفریان گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، گلستان
  • سمیرا جعفریان گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، گلستان
  • عبدالرحمان داودی پور کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی آق‌قلا، گنبد کاووس، گلستان
  • مینا رنگرز گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، گلستان
  • نورمحمد مختومی کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید مرجانی آق‌قلا، گنبد کاووس، گلستان
چکیده

ناپلیوس­های آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) به عنوان حامل در فرآیند غنی­سازی برای انتقال مخلوط پنج گونه از باسیلوس­های پروبیوتیکی با عنوان محصول تجاری پروتکسین آکواتک، شامل Bacillus circulans، B. subtilis، B. licheniformis، B. laterosporusو B. Polymyxa به دستگاه گوارش لاروهای فیل ماهی به کار رفتند. ناپلیوس­ها به مدت 10 ساعت با سه غلظت 105×1، 105×2 و 105×3 باکتری به ازای هر میلی‌لیتر در سوسپانسیون باکتریایی غنی شده و در تیمارهای آزمایشی به لاروهای فیل ماهی خورانده شدند. لاروها به میزان 50­% وزن بدن و روزانه در 6 نوبت در قالب طرح کاملاً تصادفی تغذیه، و نتایج در پایان چهاردهمین روز آزمایش با گروه شاهد (ناپلیوس های آرتمیای بدون غنی‌سازی) مقایسه شدند. نتایج حاکی از تأثیر مثبت پروبیوتیک ­باسیلی نسبت به تیمار شاهد بر روند رشد در لارو فیل ماهی بود. بالاترین وزن در تیمار آزمایشی تغذیه شده از ناپلیوس های غنی شده با غلظت 105×1 باکتری به ازای هر میلی‌لیتر در سوسپانسیون باکتریایی به­دست آمد. ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای آزمایشی در حد معنی­دار کاهش یافت. باسیلوس­های پروبیوتیکی بر نرخ رشد ویژه، نرخ وزن نسبی به دست آمده، درصد بقا، میانگین رشد روزانه و ضریب رشد حرارتی در مقایسه با شاهد، تأثیرات مثبت و معنی­داری داشتند (05/0P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی معیارهای تغذیه‌ای لارو فیل ماهی (Huso huso) در تغذیه با دافنی ماگنا و ناپلی آرتمیا

لارو فیل ماهی (Huso huso) با میانگین وزنی 25/1 ± 43/30 میلی­گرم و تراکم 2 عدد در لیتر با سه تکرار (100 قطعه ماهی در هر حوضچه) به میزان 30 درصد از وزن بدن در روز به مدت 15 روز با استفاده از دافنی ماگنا، ناپلی آرتمیا اورمیانا و مخلوط آنها (50 درصد وزنی دافنی و 50 درصد وزنی آرتمیا) در قالب یک طرح کاملا تصادفی مورد تغذیه قرار گرفتند. در شروع و پایان آزمایش، ماهیان بطور انفرادی توزین شدند. ترکیب تقر...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

مطالعه بافت شناسی مراحل تکوین معده در لارو فیل ماهی (Huso huso)

چکیده تکوین بافتی معده فیل‌ماهی در مراحل اولیه زندگی (75-1 روز پس از تفریخ) با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. لاروها در محلول بوئن فیکس شدند. سپس مراحل آبگیری و آغشتگی به پارافین انجام گردید. مقاطع بافتی به ضخامت 5-7 میکرون تهیه و به روش هماتوکسیلین- ائورزین رنگ‌آمیزی شدند. در زمان تفریخ، معده تمایز نیافته و از مواد زرده‌ای انباشته و دیواره معده از یک لایه با...

متن کامل

تأثیر لاکتوباسیلوس پلانتاروم ریزپوشانی شده با آلژینات/کیتوزان بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسما خون در فیل ماهی (Huso huso)

زمینه مطالعه: استفاده از پروبیوتیک‌ها در آبزی‌پروری به دلیل اثرات مفید در سلامت ماهی رشد فزاینده‌ای دارد. محافظت پروبیوتیک‌ها با پوشش‌های فیزیکی علاوه بر جلوگیری از غیر فعال شدن آن‌ها در شرایط معدی – روده‌ای ماهی، توان پروبیوتیکی آن‌ها را بهبود می‌بخشد. هدف:  بررسی اثر ریز‌پوشانی باکتری پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس پلانتاروم (Lactobacillus plantarum) با نانوذرات آلژینات/کیتوزان بر ویژگی‌های پروبیوتی...

متن کامل

بررسی تاثیرات خوراکی پودر آکیناسه آ و سیر بر برخی از فاکتورهای رشد در فیل ماهی (Huso huso Linneaus, 1758)

امروزه با توجه به روند رو به رشد جمعیت جهان و نیاز انسان ها به دست یابی منابع پروتئینی متنوع و سالم، آبزی پروری می تواند به عنوان یکی از شیوه های تأمین پروتئین مورد نیاز، نقش مهمی را ایفا کند. در این تحقیق تعداد 135 عدد فیل ماهی با متوسط وزنی 0/02±1/15 کیلوگرم در مرکز تکثیر و پرورش و بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری و گرم آبی شهید رجایی از تیر لغایت شهریور 1391 نگهداری شدند. ماهیان درسه گروه با نام...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 1

صفحات  16- 27

تاریخ انتشار 2016-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021