تغییرات فصلی برخی از ترکیبات شیمیایی در چهار کلون چای(Camallia sinensis L.)

نویسندگان

چکیده مقاله:

Tea is one of the oldest drinks in the world and due to weather condition, season, age and genetic diversity, the compounds of tea are different. In this study, fresh tea shoots, consisting of one apical bud and two adjoining leaves of clones 100, 278, 451 and DN, in three harvest seasons (spring, summer and autumn) were collected from Tea Research Institute of Iran (Lahijan). Seasonal variation of neutralizing the free radicals (DPPH), caffeine, chlorogenic acid, quercetin, catechin and epigallocatechin were assayed using HPLC. The results indicated that antioxidant activity increased from 1st harvest (spring) to 3rd harvest (autumn) in 100 and 451 clones, while the activity decreased in 278 and DN clones. Total protein in 100 and DN clones was not significantly different during three harvesting season. These results suggest that the ecological variations in different season are determining factor for the biochemical compounds of tea clones.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تغییرات فصلی برخی از ترکیبات فنلی در دو کلون چای (Camellia sinensis (L.) O Kuntze).

گیاه چای (Camellia sinensise L.) یکی از مهم‌ترین منابع برای مطالعه ترکیبات فعال زیستی است. عواملی نظیر: نوع کلون‌ها، فصل برداشت، شرایط کشت و سن برگ‌های چای، به عنوان عوامل تأثیرگذار در کیفیت چای شناخته می‌شوند. در پژوهش حاضر، شاخساره‌های چای شامل یک جوانه رأسی و دو برگ مجاور دو کلون چای (کلون‌های 100 و 451)، از مرکز تحقیقات چای کشور جمع‌آوری شد و پس از عصاره‌گیری، محتوای فنل، فلاونول، فلاونوئید...

متن کامل

بررسی تغییرات فصلی برخی از ترکیبات فنلی در دو کلون چای (camellia sinensis (l.) o kuntze).

گیاه چای (camellia sinensise l.) یکی از مهم ترین منابع برای مطالعه ترکیبات فعال زیستی است. عواملی نظیر: نوع کلون ها، فصل برداشت، شرایط کشت و سن برگ های چای، به عنوان عوامل تأثیرگذار در کیفیت چای شناخته می شوند. در پژوهش حاضر، شاخساره های چای شامل یک جوانه رأسی و دو برگ مجاور دو کلون چای (کلون های 100 و 451)، از مرکز تحقیقات چای کشور جمع آوری شد و پس از عصاره گیری، محتوای فنل، فلاونول، فلاونوئید...

متن کامل

بررسی تغییرات فصلی ترکیب‌های فنولیک در چای سیاه (Camellia sinensis L.)

چای پس از آب، پرمصرف‌ترین نوشیدنی در سراسر جهان است. ترکیب‌های فنولیک 50 تا 70 درصد از عصاره آبی نوشیدنی چای را تشکیل می‌دهند که از مهمترین آنها می‌توان به تئافلاوین‌ها و تئاروبیجین‌ها که تعیین‌کننده کیفیت چای سیاه می‌باشند، اشاره کرد. نوع رقم، فصل و شرایط آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی منطقه رویش از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت چای می‌باشد. در این پژوهش میزان پلی‌فنل کل، تئافلاوین کل، تئاروبیجین کل...

متن کامل

تغییرات فصلی عملکرد و ترکیبات اسانس آویشن (Thymus vulgaris L.) در تراکم‌های مختلف کاشت

اسانس آویشن غنی از ترکیبات فنلی است که دارای خواص ضدقارچی و ضدمیکروبی هستند و همچنین به عنوان چاشنی در صنایع غذایی نیز استفاده می‌شود. تغییرات فصلی و تراکم کاشت از جمله فاکتورهای مهمی هستند که روی کمیت و کیفیت گیاهان اسانس‌دار تأثیر دارند. به همین دلیل در این تحقیق تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه آویشن در طی یک دوره رشد و در تراکم‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه در مزرعه تحق...

متن کامل

بررسی تغییرات فصلی ترکیب های فنولیک در چای سیاه (camellia sinensis l.)

چای پس از آب، پرمصرف ترین نوشیدنی در سراسر جهان است. ترکیب های فنولیک 50 تا 70 درصد از عصاره آبی نوشیدنی چای را تشکیل می دهند که از مهمترین آنها می توان به تئافلاوین ها و تئاروبیجین ها که تعیین کننده کیفیت چای سیاه می باشند، اشاره کرد. نوع رقم، فصل و شرایط آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی منطقه رویش از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت چای می باشد. در این پژوهش میزان پلی فنل کل، تئافلاوین کل، تئاروبیجین کل...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 23

صفحات  45- 56

تاریخ انتشار 2018-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023