ابراهیمی نوکنده, ساره

دانشگاه گیلان

[ 1 ] - تغییرات فصلی برخی از ترکیبات شیمیایی در چهار کلون چای(Camallia sinensis L.)

Tea is one of the oldest drinks in the world and due to weather condition, season, age and genetic diversity, the compounds of tea are different. In this study, fresh tea shoots, consisting of one apical bud and two adjoining leaves of clones 100, 278, 451 and DN, in three harvest seasons (spring, summer and autumn) were collected from Tea Research Institute of Iran (Lahijan). Seasonal variatio...

[ 2 ] - تاثیر تنش شوری بر رنگیزه‌های فتوسنتزی، فلورسانس و برخی آنتی اکسیدان‌های برگ سه رقم بادام زمینی (L. Arachis hypogaea)

To study the effect of salinity on photosynthesis pigments, fluorescence and antioxidants of three varieties of peanut leaf as an indicator of resistance to salinity, research was carried out as factorial arrangement based on completely randomized design with three replications in the greenhouse of University of Guilan in 2013. The experiment consisted of a combination of 4 different salinity l...

[ 3 ] - بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و شاخص های رشد چهار رقم بادام زمینی

شوری خاک در تمام دنیا رو به گسترش بوده و یکی از مهم ترین چالش ها برای کشاورزی در جهان محسوب می شود. تحقیقات نشان داده است که شوری خاک و آب آبیاری، باعث کاهش جوانه زنی بذر شده و رشد گیاهان را محدود می سازد. بادام زمینی، گیاهی است متعلق به خانواده فاباسه و از بقولات یکساله می باشد که به دلیل کیفیت بالای روغن و پروتئین دانه، در 109 کشور جهان کشت می شود. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف شو...