تفاوت در شاخص‌های زیستی مرتبط با افزایش جمعیت در تعدادی از ژنوتیپ‌های اسکاتلندی شته سبز هلو (Myzus persicae)، ناقل اصلی ویروس برگ قاشقی سیب زمینی

نویسندگان

  • برایان فینتون نویسنده
  • هیو بارکر نویسنده
چکیده مقاله:

کلون‌های مختلف شته سبز هلو(Myzus persicae)، ناقل اصلی ویروس برگ قاشقی سیب زمینی، در تولید مثل، سازگاری روی میزبان، مقاومت به حشره کش‌ها و انتقال ویروس متفاوت هستند. در این بررسی شاخص‌های زیستی مهم  مرتبط با افزایش جمعیت درپنج ژنوتیپ مهم اسکاتلندی شته سبز هلو شامل ژنوتیپ های A، B، C، J، و I مورد ارزیابی قرار گرفتند. ژنوتیپ‌های مورد بررسی به روش انگشت‌نگاری جدا کننده‌های بین ژنی دی.ان.ای ریبوزومی (ribosomal DNA intergenic spacer fingerprinting) متمایز شده‌اند. شاخص‌های زیستی مورد ارزیابی شامل : مدت زمان تولد تا بلوغ، تولید روزانه پوره، مدت زمان تولید پوره، تولید کل پوره و طول عمر هر ژنوتیپ بود. این شاخص‌ها با قرار دادن پوره‌های سن چهارم هر ژنوتیپ روی برگ‌های بریده کلزا و سیب زمینی به عنوان میزبان اندازه‌گیری شدند. تعداد پوره‌های تولید شده توسط هر یک از شته‌های مورد بررسی به‌طور روزانه شمارش شده و از روی برگ‌ها حذف می‌شدند. این شمارش و ثبت تا زمان مرگ  هر شته ادامه داشت. مدت زمان تولد تا بلوغ هر ژنوتیپ نیز با قرار دادن یک پوره یک روزه روی برگ‌های بریده گیاهان مذکور و ثبت مدت زمانی که به بلوغ می‌رسیدند تعیین شد. نتایج تفاوت‌های معنی‌داری را بین شاخص‌های زیستی ژنوتیپ‌های مورد بررسی آشکار نمودند. ژنوتیپA  یکی از مولد ترین ژنوتیپ‌ها روی هر دو میزبان و ژنوتیپ B روی سیب زمینی ازمولد ترین ژنوتیپ ها بود. این دو ژنونیپ هم‌چنین نسبت به سایرین در برابر حشره‌کش‌ها مقاوم‌تر و ناقلین موثر‌تری برای ویروس برگ قاشقی سیب زمینی هستند. بنابراین وجود چنین ژنوتیپ‌های بسیار مولد، با کارائی بالای انتقال ویروس و مقاوم به حشره‌کش‌ها  می‌تواند خطری بالقوه در گسترش این ویروس باشند. این امر ضرورت شناسایی ژنوتیپ‌های مختلف شته سبز هلو و دیدبانی مداوم ترکیب جمعیتی ژنوتیپ‌های مختلف آن را از نظر مقاومت به حشره کش ها، کارائی انتقال ویروس و توانائی افزایش جمعیت در هر منطقه مشخص می‌سازد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تفاوت در شاخص های زیستی مرتبط با افزایش جمعیت در تعدادی از ژنوتیپ های اسکاتلندی شته سبز هلو (myzus persicae)، ناقل اصلی ویروس برگ قاشقی سیب زمینی

کلون های مختلف شته سبز هلو(myzus persicae)، ناقل اصلی ویروس برگ قاشقی سیب زمینی، در تولید مثل، سازگاری روی میزبان، مقاومت به حشره کش ها و انتقال ویروس متفاوت هستند. در این بررسی شاخص های زیستی مهم  مرتبط با افزایش جمعیت درپنج ژنوتیپ مهم اسکاتلندی شته سبز هلو شامل ژنوتیپ های a، b، c، j، و i مورد ارزیابی قرار گرفتند. ژنوتیپ های مورد بررسی به روش انگشت نگاری جدا کننده های بین ژنی دی.ان.ای ریبوزومی...

متن کامل

مقایسه ی تعدادی از ارقام سیب زمینی رایج در اردبیل از نظر تغییرات فصلی تراکم جمعیت و پارامترهای زیستی شته سبز هلو (myzus persicae(hom., aphididae

شته سبز هلو،myzus persicae sulzer ، یکی از مهم¬ترین شته¬های ناقل بیماری¬های ویروسی در مزارع سیب زمینی می¬باشد. در این تحقیق تغییرات فصلی جمعیت این شته در طول فصل زراعی سال 1387 روی 10 رقم سیب زمینی در اردبیل مورد بررسی قرار گرفت. از نظر تراکم جمعیت شته بین ارقام مورد بررسی اختلاف معنی¬داری در سطح احتمال پنج درصد مشاهده شد، چنان که بیشترین جمعیت شته روی رقم آئوزونیا دیده شد و در میان نه رقم دیگر...

15 صفحه اول

معرفی مقدماتی مناطق تولید سیب زمینی بذری در استانهای اصفهان و چهار محال بختیاری بر اساس ردیابی شته های بالدار

در طی سالهای 1360-1367 در 13 منطقه در شعاع 180 کیلومتری غرب و جنوب غربی اصفهان با استفاده از تله های زرد رنگ محتوی آب وجود یا عدم وجود شته های مهم ناقل ویروس بیماریزای سیب زمینی تراکم وتغییرات فصلی جمعیت شته بالدار سبز هلو Myzus persicas به عنوان یکی از مهمترین ناقلین ویروسهای بیماریزا سیب زمینی ‘ تنوع فرمها وتراکم وتغییرات فصلی جمعیت مجموع فرمهای مختلف شته های بالدار مورد بررسی قرار گرفت . در ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 48  شماره 4

صفحات  155- 160

تاریخ انتشار 2012-12-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023