Jafar Nikan

Plant Protection Research Department, Agricultural and Natural Resources Research Centre of Hamadan, Hamadan, Iran

[ 1 ] - In vitro anti-fungal activity of watercress (Nasturtium officinale) extract against Fusarium solani, the causal agent of potato dry rot

Background & Aim: The aim of this study was to assess the antifungal effect of the watercress extract on the growth of Fusarium solani, the causal agent of potato dry rot. Experimental:  This research was done in a completely randomized design with three concentrations and four replicates on potato dextrose agar (PDA) culture medium. Results: Results of this study indicated that all ...

[ 2 ] - مکانیسم مقاومت در برابر تجمع ویروس برگ قاشقی سیب زمینی (Potato leafroll virus=PLRV) در سیب زمینی همسانه G8107(1) *

ژن خاموشی پس از ترا نویسی (Post-transcriptional gene silencing =PTGS) به عنوان یک مکانیسم طبیعی که به وسیله آن گیاهان اسیدهای نوکلئیک بیگانه مانند ژنوم ویروس‌ها را شناسایی و تجزیه می‌کنند مطرح است. در این مطالعه فرض شد که در مقاومت سیب زمینی  همسانه G8107(1)  در برابر تجمع PLRV نیز چنین مکانیسمی دخالت دارد. این فرضیه با آزمایش انتقال ویروس از طریق پیوند آزمون شد. در این آزمایش قطعاتی از ساقه‌ها...

[ 3 ] - تفاوت در شاخص‌های زیستی مرتبط با افزایش جمعیت در تعدادی از ژنوتیپ‌های اسکاتلندی شته سبز هلو (Myzus persicae)، ناقل اصلی ویروس برگ قاشقی سیب زمینی

کلون‌های مختلف شته سبز هلو(Myzus persicae)، ناقل اصلی ویروس برگ قاشقی سیب زمینی، در تولید مثل، سازگاری روی میزبان، مقاومت به حشره کش‌ها و انتقال ویروس متفاوت هستند. در این بررسی شاخص‌های زیستی مهم  مرتبط با افزایش جمعیت درپنج ژنوتیپ مهم اسکاتلندی شته سبز هلو شامل ژنوتیپ های A، B، C، J، و I مورد ارزیابی قرار گرفتند. ژنوتیپ‌های مورد بررسی به روش انگشت‌نگاری جدا کننده‌های بین ژنی دی.ان.ای...

[ 4 ] - تحریک خاموشی ژن با استفاده از سازه با قابلیت ترانویسی از دو جهت

قطعه‌ای دی.ان.ای (DNA) ازیک دی.ان.ای مکمل (cDNA) ژنوم کامل ویروس برگ قاشقی سیب زمینی(PLRV)  که بخشی ازژن رپلیکاز ویروس را شامل می‌شود، به وسیله واکنش زنجیره‌ای پلی مراز (PCR) تکثیرگردید. قطعه حاصل به حالت سنس(sense)  به...

[ 5 ] - معرفی چند ژنوتیپ و رقم سیب‌زمینی مقاوم به ویروس برگ قاشقی‌سیب‌زمینی PLRV

بیماری برگ قاشقی سیب‌زمینی یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین بیماری­های ویروسی سیب­زمینی است و مانند سایر ویروس‌های بیماری‌زای گیاهی مؤثرترین روش مبارزه با آن استفاده از ارقام مقاوم است. در این تحقیق واکنش تعدادی رقم و ژرم‌پلاسم سیب‌زمینی در برابر آلودگی به ویروس برگ قاشقی سیب‌زمینی (Potato leafroll virus= PLRV) در یک آزمایش مزرعه­ای در قالب یک طرح بلوک­های کامل تصادفی با 12 تیمار و سه تکرار مورد ا...

[ 6 ] - کاربرد چند فرمولاسیون‌‌ زیستی قارچی برای مهار بیماری پوسیدگی سفید سیر در شرایط مزرعه

دو آزمایش مزرعه‌ای برای ارزیابی تأثیر شش فرمولاسیون زیستی جدید در مهار بیماری پوسیدگی سفید سیر ناشی از قارچ Scleotium cepivorum ، در سال‌های 1394 و 1395 به اجرا درآمدند.  فرمولاسیون‌های زیستی به‌کارگرفته شده با استفاده از سه گونه قارچ آنتاگونیست (Trichoderma asperellum، T. harzianumوTalaromyces flavus) و یک حامل ارگانیک (سبوس برنج) تهیه شدند. ملاک انتخاب این فرمولاسیون‌ها‌ برای آزمون مزرعه‌ای ع...

[ 7 ] - In vitro anti-fungal activity of watercress (Nasturtium officinale) extract against Fusarium solani, the causal agent of potato dry rot

Background & Aim: The aim of this study was to assess the antifungal effect of the watercress extract on the growth of Fusarium solani, the causal agent of potato dry rot. Experimental:  This research was done in a completely randomized design with three concentrations and four replicates on potato dextrose agar (PDA) culture medium. Results: Results of this study indicated that all ...