تفکر ناب، شش سیگما و فلسفه ضرر اجتماعی کیفیت تاگوچی

نویسنده

  • قاسم تقی زاده -
چکیده مقاله:

شش سیگما را م یتوا ن «گزاره نوین مدیری ت یکفیت » در جهان امروزی دانست. با وجود اینک‌ه این روش پیشرفته ترین مباحثی است کهدر حال حاضر سرآمد اهداف سازمان های بزرگ دنیا قرار گرفته است، هنوز رسیدن به سطح شش سیگما کی چشم انداز است و شرکتهایمطرح در استفاده از این روش، قادر به دستیابی به سطح شش سیگما نبوده اند. در این راستا، تفکر ناب و فلسفه تاگوچی نیز جایگاه والاییرا در از بین بردن ضایعات کاری در دهه اخیر به خود اختصاص داده اند. آرزوی دیرین هی تولید محصول )کالا یا خدمات( بدون نقص بامباحث نظری تفکر ناب و تع یین معیاری از طریق رو کیرد شش سیگما )شش سیگما ناب( به مرحله ای م یرسد که باید این مهم در کلیهمراحل چرخ هی تحقق کی محصول به زبان مدیریت ارزیابی و به طور عینی محقق شود. در این مقاله سعی شده است که با استفاده ازفلسفه تاگوچی و شش سیگما ناب، این امکان در اختیار مهندسان قرار گیرد که پروژه های بهبود یکفیت را با هدف بهبود تدریجی سطحسیگما و بیان آن به زبان مدیریتی )مالی(، به روشنی طرح ریزی نمایند. دستیابی به مقیاسی برای مقایسه سازمانهای جهان شمول، تقویتبنیه رقابتی سازمان ها و ترویج یکفیت به عنوان کی معیار تجاری از بارزترین نتایج و دستاوردهای این نگرش است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رویکردهای مدیریتی شش سیگما و ناب در آموزش و پرورش

   شش سیگما[i]و ناب[ii] دو رویکرد قدرتمند برای بهبود کارآیی و کیفیت فرآیند هستند که هر کدام شامل مجموعه‌ای از ابزارها، مبانی و اصول خاص بوده و سیستمهای مدیریتی توانمندی برای ارائه محصولات و خدمات کیفی و مبتنی بر خواست مشتری و مخاطب از طریق حذف خطاهای فرآیندها و اتلاف‌ها و ارزش آفرینی در سازمان می‌باشند. مقاله حاضر براساس مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی تحلیلی محتوای مقاله ها و کتب فارسی و انگلیسی ب...

متن کامل

ارائه یک ساختار ناب/شش سیگما برای بهبود عملکرد مراکز درمانی با رویکرد خبره‌محور تفسیری

امروزه رویکرد ناب برای کاهش اقدامات بی فایده و بدون ارزش افزوده در یک فرآیند تأکید می‌کند و روش شش سیگما تغییرات فرآیند را از طریق بکارگیری روش‌های آماری کاهش می‌دهد و این دو ابزار با تمرکز جدی بر سنجش شاخص‌های عملکردی و فرآیندی سازمان فرصت بهتری را برای دستیابی به نتایج مورد انتظار فراهم می آورد. هدف اصلی تحقیق بررسی مدل‌های شش سیگمای ناب می‌باشد و تلاش می‌کند مدلی از شش سیگمای ناب برای بهبود ...

متن کامل

رویکرد شش سیگما برای ارزیابی سطح کیفیت خدمات

رضایت مشتریان سیستم­های تولیدی و خدماتی به عنوان شاه بیت غزل رقابت امروزه در دنیای کسب‌وکار مدرن خودنمایی می­کند. تعریف عناصر، اندازه‌گیری، تحلیل و ارتقای رضایت مشتریان به ویژه در سیستم­های تولید خدمات در سال­های اخیر مورد توجه وافر قرار گرفته است. برای دستیابی به این مقصود روش­های متعددی مورد استفاده قرار گرفته و توسعه­های زیادی برای آن­ها ارائه شده است. در این تحقیق از رویکرد شش سیگما به عنوا...

متن کامل

نقش شش سیگما در بهبود کیفیت خدمات مؤسسات مراقبت بهداشتی

Introduction: Health Care organizations, because of their special nature of Medical Services, impossibility of assessment by customers, and increasing of patients and customer expectation, have to apply different management approach. In recent decade Six Sigma has been considered as systematic and powerful to improve service quality and cost saving. Six Sigma is a statistical and systematic app...

متن کامل

ارائه مدلی برای ارتقاء کیفیت آموزش بر اساس تفکر ناب در سازمان تامین اجتماعی

    پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای ارتقاء کیفیت آموزش بر اساس تفکر ناب در سازمان تامین اجتماعی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی محسوب می‌شود. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، معاونین، روسا و کارشناسان آموزش در واحدهای ستادی و اجرایی و سوپروایزرین آموزشی بیمارستان‌های تابعه سازمان تامین اجتماعی (420 نفر) بوده است. حجم نمونه آماری مطابق...

متن کامل

چالش‌های استقرار شش سیگما در سازمان‌های ورزشی

هدف: در این مقاله تلاش شده است چالش‌های استقرار شش سیگما در سازمان‌های ورزشی شناسایی و در مرحله بعد اولویت‌بندی گردند. روش‌شناسی:روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. جامعۀ ‌آماری پژوهش اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی بودند (100 نفر). با استفاده از روش نمونه‌گیری سرشماری هدفمند در مجموع 50 متخصص در پژوهش شرکت کردند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامۀ محقق ساخته‌ای با مقیاس پنج ارزشی لیکرت بود که روایی و پا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره پاییز

صفحات  38- 45

تاریخ انتشار 2012-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023