تمایزهای گفتمانی راست افراطی در جغرافیای غرب با تاکید بر جایگاه مسلمانان

نویسندگان

  • حق گو, جواد گروه تاریخ و تمدن و انقلاب اسلامی دانشگاه تهران

چکیده

Why and how intensification of the activities of extreme right-wing groups in the West has become a major issue in security studies in recent years. Despite the differences in the activities of these groups in the two geographies of Western Europe and North America as the main focal points of Western civilization, the available evidence suggests that the greatest opposition to Islam and Muslims is in particular on the agenda of both streams Is located. Violent acts such as the burning of places and shelters for many immigrants, including Muslims, as well as the scourge of honoring their religious sites are just two examples of the symbols available for this claim. Given the increasing role played by the sympathies of this extreme trend in the political transformations that should be highlighted in the election of Donald Tramp as US President, the study of the dimensions and strains found and hidden by this intellectual-political process, Topics like new fascism are also mentioned as twofold. Therefore, in this article, we will try to find, by referring to the latest works and information about the activities of these groups, and to use the comparison method to distinguish the two main trends in the two geographies of North America and Western Europe. . The main findings of this article suggest that, given the various historical and sociological traditions, there are quite different forms of radical rightwing revival in the two geographies. While in the United States these streams are often religious streaks and it is essentially impossible to study them without regard for the religious variable. In Western Europe, the opposition to multiculturalism and the less emphasis on race and biological differences are the main focus of this group's activity. Forms are formed.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

پس از جنگ جهانی دوم، مردم و  دولت­های اروپایی از گروههای راست­گرای افراطی روی­گردان شدند و فعالیت این گروهها نیز غیرقانونی اعلام شد. با این حال، در طول دهه اخیر شاهد تقویت پایگاه اجتماعی این احزاب قدرت­یابی سیاسی آن­ها در کشورهای مختلف اروپایی هستیم. قدرت­یابی این گروهها در کشورهای اروپایی از عوامل گوناگونی ناشی شده است و به نوبه خود می­تواند پیامدهای مهمی برای کشورهای اروپایی و به ویژه اتحادیه...

جریان‌ها و جنبش‌های سیاسی و اجتماعی از خاستگاه‌های فکری ویژه بهره می‌گیرند تا بتوانند کنش‌های خود را بر اساس آنها سامان دهند و به اهداف مدنظر دست یابند. جریان راست افراطی  نیز از این قاعده مستثنی نیست و با اتخاذ برخی مولفه‌ها مانند  نژادپرستی، داروبنیسم اجتماعی، شوونیسم، پوپولیسم، ضدیت با مهاجران، بیگانه‌ستیزی، میهن‌پرستی رفاه‌طلبانه، مخالفت با یکپارچگی اروپا و برجسته‌سازی هویت ملی، در دهه اخیر...

بررسی کارکردی یکی از ابعاد سه گانه مطالعه یک پدیده (علاوه بر ساختار و تاریخ ) به شمار می رود. نگرش به یک پدیده از زاویه کارکردی و تعمق در آنها بر این مضمون باعثپیدایش مکتب کارکردگرایی در مباحث علمی شد. زمینه پیدایش این مکتب در علوم اجتماعی مغرب زمین به وجود آمد و سپس این تفکر در علوم دیگر ب هویژه در جغرافیا تعمیمیافت. این مقاله می کوشد تا ضمن بررسی مفهوم کارکردگرایی، سابقه شک لگیری و انواع کارک...

بررسی کارکردی یکی از ابعاد سه گانه مطالعه یک پدیده (علاوه بر ساختار و تاریخ ) به شمار می رود. نگرش به یک پدیده از زاویه کارکردی و تعمق در آنها بر این مضمون باعثپیدایش مکتب کارکردگرایی در مباحث علمی شد. زمینه پیدایش این مکتب در علوم اجتماعی مغرب زمین به وجود آمد و سپس این تفکر در علوم دیگر ب هویژه در جغرافیا تعمیمیافت. این مقاله می کوشد تا ضمن بررسی مفهوم کارکردگرایی، سابقه شک لگیری و انواع کارک...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود