× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

توابع اندازه‌پذیر با مجموعه‌ی معینی از نماهای انتگرال‌پذیری

نویسندگان

چکیده

در یک فضای اندازه‌ی ‎$(Omega,mathcal{A},mu)$‎، برای هر تابع ‎$mathcal{A}$-‎اندازه‌پذیر ‎$f:Omegarightarrowmathbb{R}$‎ مجموعه‌ی‎break $mathcal{E}(f)={pin(0,+infty),:,finmathcal{L}^p(mu)}$‎ همواره یک بازه است، که ممکن است تباهیده باشد، اما در حالت کلی نمی‌تواند هر بازه‌ی دلخواه ‎$I$‎ مشمول در ‎$(0,+infty)$‎ باشد. بنابراین به توصیف فضاهای اندازه‌ای می‌پردازیم که برای آن‌ها ‎$mathcal{E}(f)$‎ می‌تواند هر زیربازه‌ی دلخواهی از ‎$(0,+infty)$‎ باشد. نشان می‌دهیم که آن‌ها دقیقاً فضاهای اندازه‌ای هستند که در آن‌ها هیچ شمولی بین فضاهای ‎$mathcal{L}^p(mu)$‎ متفاوت وجود ندارد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

فرض کنید ‎$(omega,mathcal{a},mu)$‎ یک فضای اندازه ی مثبت است و فرض کنید برای هر نمای ‎$pin(0,+infty)$‎، مطابق معمول ‎$mathcal{l}^p(mu)$‎ نشان دهنده ی فضای برداری همه توابع ‎$mathcal{a}$-‎اندازه پذیر ‎$f$‎ بر ‎$omega$‎ باشد به طوری که انتگرال ‎$int_{omega}|f|^pdmu$‎ متناهی است. هم چنین برای هر تابع حقیقی ‎$mathcal{a}$-‎اندازه پذیر ثابت ‎$f$‎ بر ‎$omega$‎، فرض کنید ‎$mathcal{e}(f)$‎ نشان دهنده ی ...

  زمینه مطالعه: اکوکاردیوگرافی روش غیرتهاجمی بوده و ابزاری سودمند در تشخیص بیماری‌های قلبی است. تفسیر نتایج اکوکاردیوگرافی نیازمند داشتن آگاهی کافی از آناتومی قلب است. هدف: هدف از این مطالعه تهیه مقاطع آناتومیکی قلب به روشی ساده و بر اساس نماهای اکوکاردیوگرافی بوده تا به عنوان الگویی برای آموزش اکوکاردیوگرافی سگ مورد استفاده قرار گیرد. روش کار: پس از خارج سازی قلب از شش قلاده سگ، اتساع و فیکساس...

در این تحقیق، ریسک‌های بیمه‌گری صنعت بیمه با دو رویکرد متفاوت، تجمیع همزمان با توابع مفصل بیضوی و ارشمیدسی و تجمیع سلسله‌مراتبی با توابع مفصل ارشمیدسی سلسله‌مراتبی (HAC)، انجام شده و بر این اساس، حداقل سرمایة لازم برای صنعت بیمه برآورد شده است. نتایج تجمیع و مدل‌سازی ساختار وابستگی ریسک‌های بیمه‌گری با داده‌های ضریب خسارت طی سال‌های 1392-1354 نشان می‌دهد که به‌علت تفاوت نو...

پس از استیلای پارادیم پوزیتیویستی طی سده‌ی‌گذشته، در معماری و شهرسازی نیز همانند دیگر حوزهها، به روشهای تحققی و تحصلی اکتفا شد که به از دست رفتن معنا و هویت در شهرها انجامید. برای رفع این مشکلات، مطالعهی کیفی شهر به گونهای که به فرهنگ و جامعه و کالبد شهر با هم و از میان انواع متون فرهنگی بپردازد، مورد توجه قرار گرفت. رویکرد مطالعات فرهنگی، یکی از متاخرترین رویکردهای بینارشتهای است که بر پژوهش د...