توابع اندازه‌پذیر با مجموعه‌ی معینی از نماهای انتگرال‌پذیری

نویسندگان

چکیده

در یک فضای اندازه‌ی ‎$(Omega,mathcal{A},mu)$‎، برای هر تابع ‎$mathcal{A}$-‎اندازه‌پذیر ‎$f:Omegarightarrowmathbb{R}$‎ مجموعه‌ی‎break $mathcal{E}(f)={pin(0,+infty),:,finmathcal{L}^p(mu)}$‎ همواره یک بازه است، که ممکن است تباهیده باشد، اما در حالت کلی نمی‌تواند هر بازه‌ی دلخواه ‎$I$‎ مشمول در ‎$(0,+infty)$‎ باشد. بنابراین به توصیف فضاهای اندازه‌ای می‌پردازیم که برای آن‌ها ‎$mathcal{E}(f)$‎ می‌تواند هر زیربازه‌ی دلخواهی از ‎$(0,+infty)$‎ باشد. نشان می‌دهیم که آن‌ها دقیقاً فضاهای اندازه‌ای هستند که در آن‌ها هیچ شمولی بین فضاهای ‎$mathcal{L}^p(mu)$‎ متفاوت وجود ندارد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

فرض کنید ‎$(omega,mathcal{a},mu)$‎ یک فضای اندازه ی مثبت است و فرض کنید برای هر نمای ‎$pin(0,+infty)$‎، مطابق معمول ‎$mathcal{l}^p(mu)$‎ نشان دهنده ی فضای برداری همه توابع ‎$mathcal{a}$-‎اندازه پذیر ‎$f$‎ بر ‎$omega$‎ باشد به طوری که انتگرال ‎$int_{omega}|f|^pdmu$‎ متناهی است. هم چنین برای هر تابع حقیقی ‎$mathcal{a}$-‎اندازه پذیر ثابت ‎$f$‎ بر ‎$omega$‎، فرض کنید ‎$mathcal{e}(f)$‎ نشان دهنده ی ...

در این تحقیق، ریسک‌های بیمه‌گری صنعت بیمه با دو رویکرد متفاوت، تجمیع همزمان با توابع مفصل بیضوی و ارشمیدسی و تجمیع سلسله‌مراتبی با توابع مفصل ارشمیدسی سلسله‌مراتبی (HAC)، انجام شده و بر این اساس، حداقل سرمایة لازم برای صنعت بیمه برآورد شده است. نتایج تجمیع و مدل‌سازی ساختار وابستگی ریسک‌های بیمه‌گری با داده‌های ضریب خسارت طی سال‌های 1392-1354 نشان می‌دهد که به‌علت تفاوت نو...

چکیده. نمونه‌گیری از مجموعه‌ی رتبه‌دار (Ranked set sampling) در شرایطی که اندازه‌گیری متغیر مورد نظر مشکل و یا پرهزینه است، ولی رتبه‌بندی آن در مجموعه‌های کوچک به‌سهولت انجام می‌گیرد استفاده می‌شود. در این شیوه نمونه را به‌طور تصادفی به زیر‌نمونه‌هایی با اندازه‌ی برابر تقسیم کرده و اعضای هر زیر‌نمونه به‌طور جداگانه رتبه‌بندی می‌شود. در زیر‌نمونه‌ی rام، آماره‌ی مرتب rامِ زیر‌نمونه اندازه‌گیری و ث...

     در روش‌های مرسوم تحلیل فراوانی سیلاب تنها متغیر دبی اوج سیلاب مد نظر قرار می‌گیرد و فرض می‌شود که متغیر مورد بررسی از توابع توزیع پارامتری خاصی تبعیت می‌کند. این فرضیه‌ها محدود کننده هستند و منجر به دستیابی به اطلاعات محدود در زمینه ریسک سیلاب می‌شوند. یک رویداد سیلاب دارای سه متغیر دبی اوج، حجم و تداوم سیلاب می‌باشد بطوری که این متغیرها در طبیعت تصادفی بوده و بین دو متغیر همبستگی وجود دار...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود