توانایی حل مسائل ریاضی با و بدون نیاز به بروزرسانی در دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی، ناتوانی یادگیری، و دانش آموزان با تحول بهنجار

نویسنده

  • شادبافی, محمد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
چکیده مقاله:

زمینه و هدف: دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری و اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی در استفاده از حافظه فعال و در نتیجه بروزرسانی اطلاعات، نارسایی عمده­ای دارند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه نقش بروزرسانی اطلاعات در حل مسائل ریاضی در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی، اختلال یادگیری، مبتلا به هر دو اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی و یادگیری، و دانش‌آموزان بهنجار انجام شد.  روش: طرح پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه‌ای است. جامعه پژوهش تمامی دانش‌آموزان کلاس پنجم مقطع ابتدایی شهرستان تبریز در سال تحصیلی 1395-1396بود که از این میان30 نفر مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون‌کنشی،30 نفر مبتلا به اختلال یادگیری، 30 نفر مبتلا به هر دو اختلال یادگیری و نارسایی توجه/ فزون‌کنشی ، و 30 نفر دانش‌آموز بهنجار به شیوه در دسترس انتخاب شدند. سپس برای گروه­های نمونه 12 مسئله ریاضی طراحی شد که 6 مسئله بدون نیاز به بروزرسانی اطلاعات و 6 مسئله دیگر نیازمند بروزرسانی اطلاعات بود. درنهایت داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره و آزمون تعقیبی کمترین تفاوت معنی‌دار، تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد در هر دو نوع مسئله، دانش‌آموزان بهنجار و دانش‌آموزان مبتلا به نارسایی توجه/ فزون‌کنشی، عملکرد بهتری نسبت به دو گروه دیگر داشته و دانش‌آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری نیز عملکردشان بهتر از دانش‌آموزانی بود که همزمان از اختلال یادگیری و  نارسایی توجه/ فزون‌کنشی رنج می‌برند (0/001>P). نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که ضعف در حافظه فعال می‌تواند منجر به نارسایی در حل مسائل نیازمند بروزرسانی اطلاعات شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

تأثیر نوروفیدبک بر پرخاشگری و نشانه های بالینی وسواس- بی اختیاری دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه- فزون کنشی

زمینه و هدف:  نشانه­های بالینی وسواس- بی­ اختیاری و پرخاشگری موجب آسیب قابل ملاحظه در کنش­ وری عاطفی و اجتماعی مبتلایان به اختلال نارسایی توجه- فزون ­کنشی می­ شود که لازم است روش‌های مناسب تشخیصی و درمانی برای این گروه از کودکان در نظر گرفته شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر نوروفیدبک بر پرخاشگری و نشانه­ های بالینی وسواس- بی ­اختیاری دانش­ آموزان پسر مبتلا به اختلال نارسایی توجه- فزون­کنشی بود. ...

متن کامل

ویژگی‌های شخصیتی و نظام های بازداری و فعال ساز رفتاری در دانش آموزان مبتلا به اختلال رفتار هنجاری و نارسایی توجه - فزون کنشی

زمینه و هدف: مشکلات روان­ شناختی کودکان با عواملی مانند مزاج و صفات شخصیتی که جنبه زیستی دارند مرتبط­­ اند. هدف پژوهش حاضر مقایسه ویژگی­ های شخصیتی با نظام­ های بازداری و فعال­ ساز رفتاری دانش ­آموزان با اختلال رفتار هنجاری، نارسایی توجه- فزون کنشی و بهنجار است. روش: طرح پژوهش حاضر پس رویدادی بود و نمونه­ ها درگروه بالینی  به صورت دردسترس از طریق مراجعه­ کنندگان به مرکز مشاوره گرگان در سال 95-1...

متن کامل

مقایسه بازداری پاسخ و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و کودکان بهنجار

مقدمه: بازداری پاسخ و کنترل تداخل هسته اصلی بسیاری از نظریه‌های تبیینی اختلال ADHD می‌باشند. هدف پژوهش بررسی بازداری و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به این اختلال و زیرریخت‌های آن در مقایسه با کودکان بهنجار بود. روش: 45 کودک مبتلا به اختلال ADHD و 15 کودک بهنجار سنین 7 تا 12 سال شهر مشهد از طریق شیوه های نمونه گیری در دسترس انتخاب و آزمون‌هایSNAP،CBCL،TRF،CSI-4 و نیز مصاحبه بالینی جهت شناسایی و ...

متن کامل

اثربخشی آموزش توجه بر عملکرد ریاضی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی

هدف از مطالعه حاضر، تعیین اثر بخشی آموزش توجه برعملکرد ریاضی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی است. روشاین پژوهش آزمایشی بود، جامعه ی آماری دانش آموزان دختر باناتوانی یادگیری ریاضی پایه ی چهارم آموزش و پرورش اصفهانبودند، که از بین آن ها 30 نفر که در آزمون ریاضیات کی – متنمره پایین تر از نقطه برش گرفتند با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، انتخاب و به روش تصادفی در دوگروه 15 نفره آزمایش وکن...

متن کامل

مقایسه جانبی شدن در ریخت های فرعی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و بهنجار

زمینه و هدف: اختلال نارسایی­ توجه/ فزون­ کنشی اختلالی مزمن است که بخش قابل‌توجهی از جمعیت کودکان را تحت­ تأثیر قرار می­ دهد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت جانبی ­شدن در ریخت­ های فرعی کودکان مبتلا به نارسایی­ توجه/ فزون ­کنشی و بهنجار انجام شد. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی ـ  مقایسه­ ای است. جامعه آماری شامل تمامی­ کودکان دختر و پسر بهنجار و مبتلا به اختلال نارسایی ­توجه/ فزون­ کن...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 3

صفحات  146- 156

تاریخ انتشار 2018-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023