توسعه روش تصمیم گیری DANP براساس مجموعه های فازی تردیدی بازه مقدار

نویسندگان

  • مهدی دیوسالار دانشجوی دکتری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
  • مهرداد مدهوشی استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
چکیده مقاله:

روش های تصمیم گیری چند شاخصه نقش مهمی در حل مسائل دنیای واقعی دارند. پیچیدگی مسائل و عدم اطمینان و ابهام در اطلاعات سبب می شود که تصمیم گیری برای مدیران سخت و دشوار شود. مجموعه های فازی ابزاری مناسب جهت رفع ابهام و مقابه با عدم قطعیت است. مجموعه های فازی تردیدی و مجموعه های فازی تردیدی بازه مقدار شکل های توسعه یافته مجموعه های فازی هستند. در این تحقیق، روش تصمیم گیریDANP در فضای فازی تریدی بازه مقدار معرفی شده است. ابتدا درجه انحراف IVHFE ها فرموله شده و عملگر تفریق و تقسیم IVHFE ها ارائه شده است. سپس عملگر جدیدی جهت تشخیص بهتر HFEها یا IVHFE ها معرفی شده که به طور همزمان مقدار تابع امتیاز و درجه انحراف را شامل می شود. در ادامه اصول و مبانی روش IVHF-DANP توضیح داده شده است. در نهایت، برون سپاری فعالیت های یک شرکت هواپیمایی، توسط روش پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، ابعاد ریسک، سازگاری، کیفیت و هزینه به ترتیب اهمیت قرار می گیرند. هم چنین معیار انعطاف پذیری در صورت حساب ها دارای اهمیت بیشتری نسبت به سایر معیارها می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

روش تصمیم گیری جدید بر مبنای شاخص انتخاب ارجحیت فازی تردیدی برای انتخاب پیمانکار در صنعت ساخت وساز

افزایش پیچیدگی در مسائل تصمیمگیری موجب شده است تا گروهی از خبرگان به جای استفاده از یک خبرهبرای ارزیابی مسائل انتخاب پیمانکار مورداستفاده قرار گیررد بردین منررور، در ایرن م،الره، یرک روش جدیردشاخص انتخاب ارجحیت فازی تردیدی برر مبنرای ریسرک نرررات خبرگران بره منررور حرل مسر له ی انتخرابپیمانکار پیشنهاد میشود این در حالی است که بکارگیری مجموعههای فازی تردیدی به منرور م،ابلره برا عردمقطعیتها در ...

متن کامل

برخی از روش های تصمیم گیری چند معیاره بر اساس مجموعه های فازی شهودی و مجموعه های فازی شهودی بازه ای-مقدار

در این پایان نامه، به دنبال ارایه مدل های تصمیم گیری چند معیاره تاپسیس، ویکور، پرومته و مجموع وزنی مبتنی بر مجموعه های فازی شهودی و مجموعه های فازی شهودی بازه ای-مقدار هستیم. مجموعه های فازی شهودی، تعمیمی از مجموعه های فازی معمولی است که دارای دو شاخصه ی درجه عضویت و درجه عدم عضویت و مجموعه های فازی شهودی بازه ای-مقدار با شاخصه های بازه عضویت و بازه عدم عضویت برای مدل کردن فضای عدم قطعیت درمسای...

بررسی برخی از روشهای تصمیم گیری چند معیاره برای مجموعه های فازی مردد و مجموعه های فازی مردد بازه ای -مقدار

در مسایل تصمیم گیری چند معیاره کلاسیک، اغلب گزینه ها به صورت مقادیر دقیق نسبت به معیارها مورد ارزیابی قرار می گیرند و این در حالی است که در عالم واقعیت به سبب ابهامات ذاتی در اولویت بندی بشری، گاهی تعیین کردن مقادیر دقیق ارزیابی یک گزینه نسبت به معیار مورد نظر سخت و یا غیر قابل امکان است. مجموعه فازی مردد و مجموعه فازی مردد بازه ای -مقدار که به یک عضو در مجموعه مفروض اجازه می دهند تا مجموعه ا...

اندازه های آنتروپی برای مجموعه های فازی، مجموعه های فازی شهودی و مجموعه های فازی شهودی بازه ای - مقدار

در این پایان نامه برخی از تعاریف و مطالعات انجام شده روی مجموعه های فازی و هم چنین روی مجموعه های فازی شهودی و مجموعه های فازی شهودی بازه ای- مقدار را بیان نموده ایم. اندازه های فاصله، شباهت و آنتروپی را برای مجموعه های مذکور تعریف کرده ایم. سپس قضیه هایی را معرفی کردیم که به وسیله آن ها می توان اندازه های آنتروپی مبتنی بر اندازه های فاصله و شباهت را برای این مجموعه ها تولید نمود. بعلاوه رابطه ...

بازه اطمینان ناپارامتری با ضریب اطمینان دقیق برای چندک های جامعه براساس نمونه گیری مجموعه رتبه دار

در این مقاله ضمن معرفی روش نمونه گیری مجموعه رتبه دار، شیوه ساختن فواصل اطمینان برای چند ک های جامعه براساس آماره های ترتیبی حاصل از نمونه گیری مجموعه رتبه دار، ارائه می شود. چون ضریب اطمینان حاصل یک تابع پله ای است، امکان رسیدن به ضریب اطمینان دقیق را مشکل می سازد. برای این منظور روش جدیدی مطرح می کنیم و نشان خواهیم داد که با استفاده از آن می توان فاصله اطمینان بهینه را دست آورد. در نهایت نتا...

متن کامل

مقایسه روش های تصمیم گیری چندشاخصه ای گروهی فازی در اولویت بندی پروژه های انتقال آب

منابع آبی، بنیان اصلی توسعه پایدار کشورهاست. توزیع غیریکنواخت مکانی و زمانی منابع آب، یکی از عوامل کمبود آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک می‌باشد که انتقال آب بین‌حوضه‌ای به‌عنوان یک راه‌حل برای رفع این مشکل مطرح می‌شود. به علت تعدّد پروژه‌های قابل اجرا و هزینه زیاد اجرای همزمان آنها، ترتیب اجرای این پروژه‌ها اهمیت می‌یابد. بنابراین یکی از مسائل مهم مطرح در مدیریت منابع آب، اولویت‌بندی پروژه‌هاست. تصم...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 3

صفحات  123- 145

تاریخ انتشار 2017-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023