توصیف تأثرگرا از دیدگاه زبانشناختی در سهم سگان شکاری اثر امیل زولا

نویسندگان

  • Nazita AZIMI-MEIBODI Maître assistant Université d’Esfahan
  • Zohreh JOOZDANI Maître assistant Université d’Esfahan
چکیده

بررسی جنبه‌های نقاشی‌وار در رمان سهم سگان شکاری اثر زولا، گواهی است دالّ بر وجود رابطه‌ای دوسویه، میان هنر و ادبیات، که توسط زولا، رمان‌نویس ناتورالیست، از طریق ایجاد پرده‌هایی در قالب تصاویر سحرآمیز و صحنه‌های باشکوه، با زبانی نو ادا شده‌است. این پرده‌ها، آشکارا نشان‌گر گرایش این رمان‌نویس در پرداختن به نوشتار تأثرگرا از خلال تأکید بر صحنه‌های زیباست. زولا، با نوآوری در فنّ توصیف و تاثیرپذیری از نقاشان تأثرگرا و همچنین بهره‌گیری از این سبک جدید، گامی به سوی مدرنیتة مقارن با آن دوران برمی دارد. مقالة حاضر تلاش دارد، با مطالعة چند صحنة توصیفی از سهم سگان شکاری، نحوة استفاده از ابزارهای زبان‌شناختی را در نگارش تأثرگرا بَررسد و نشان دهد که زولا بین هنر و ادبیات مرزی قائل نبوده است. تجزیه و تحلیل زبان‌شناختی این شیوة جدید نوشتار در آن دوره، از طریق تأمل بر کاربرد متفاوت حروف تعریف، فعل، اسم، قید و سایر عناصر دستوری توسط زولا، مهارت این نویسنده را در تبدیل واقعیت به تأثر نمایان می‌کند.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تصویر پاریس در رمان "سهم سگان شکاری " اثر امیل زولا

نویسند گان قرن نوزدهم، نوعی تجسم و یادآوری دقیق و مشخص را در رمان نشان می دهند به این منظور، تا آن جایی که وظیفه دارند، حقیقت دنیایی را نمایان می سازند که در آن زندگی می کنند. در اثر سهم سگان شکاری، زولا با طرح یک تصویر دوگانه از پاریس در نظر دارد کلیه جذابیت ها و کشش های عمیقی را توصیف کند که در یک پاریس حقیقی و نازیبا واز آن طرف یک پاریس آرمانی و زیبا شده وجود دارد. پاریس شهری است که ه...

15 صفحه اول

بررسی انواع توصیف در دو اثر از امیل زولا: سهم سگان شکاری و ژرمینال

امروزه پژوهشگرانی هستند که به مطالعه توصیفات موجود در اثر ادبی می پردازند و از خلال این مطالعات نشان میدهند که انواع مختلفی از توصیف وجود دارد. رمان نویسان هر عصر تحت تاثیر عوامل زمانی، مکانی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و ادبی نوع خاصی از آن را در نوشته خود به کار می برند. استفاده از هر یک از این انواع تاثیرات و کاربردهای گوناگونی را در بر خواهد داشت. امیل زولا، نویسنده ناتورالیست قرن نوزدهم، یکی ا...

15 صفحه اول

تحلیل روایت در نوشتار ناتورالیستی از ورای آسوموآر امیل زولا

زولا به عنوان سردمدار مکتب ناتورالیسم به جهان و جامعه به چشم قلمروی کشمکش نیروهای طبیعی و تاریخی که زندگی افراد را بطور خاص و حیات بشری را بطور کلی متأثر می‌کند می‌نگرد. این اندیشه در یک اثر ادبی همچون آسوموآر در دو سطح قابل شناسایی است : یکی در خود محتوا که به صورت مستقیم دیافت می گردد و دیگری در سطح شکل و تکنیک‌های ادبی که این حوزه تلاش بیشتری را از جانب خواننده یا مفسر می‌طلبد. در واقع، «روا...

متن کامل

نگاهی اجمالی بر ترجمه‌های محمدتقی غیاثی از امیل زولا

نقد ترجمه از شاخه‌های اصلی‌ ترجمه­‌شناسی‌ کاربردی محسوب می­شود و ارزیابی ترجمه، زیرمجموعه‌ای از نقد ترجمه است. در ارزیابی، تمرکز منتقد بیشتر بر غلط­‌یابی است که به آن نقد کمّی می‌گوییم. اما در یک نقد جامع، به جنبه­‌های کیفی و فرامتنی هم باید پرداخت. ارائة اولین ترجمه از آثار مهمِ یک نویسندة تاثیرگذار، بسیار حساس و پراهمیت است. محمدتقی‌ غیاثی یکی‌ از مترجمان شناخته­ شده است که سه‌ اثر از مجموعۀ بی...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 24

صفحات  61- 75

تاریخ انتشار 2016-09-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023