توصیف پنج بعدی مشکلات داوران لیگ برتر فوتبال ایران

نویسندگان

  • سیدمحمد سلطان‌حسینی دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان
  • معین ظریف دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت‌بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، بررسی مشکلات داوران لیگ برتر فوتبال کشور بود که در 5 حیطۀ اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی صورت گرفت. این پژوهش، توصیفی بوده و به‌شکل میدانی اجرا شده است. جامعۀ آماری این پژوهش را کلیۀ داوران لیگ برتر فوتبال تشکیل دادند که تعداد آن‌ها 84 نفر بود. نتایج آمار استنباطی نشان داد که بین شغل اصلی داوران و مدرک تحصیلی آن‌ها و مشکلات آنان تفاوت معناداری وجود ندارد. آزمون-های رابطه‌سنجی نشان دادند که به‌طور‌کلی، رابطه‌ای بین سن داوارن و سابقۀ حضور آن‌ها در لیگ برتر با مشکلات آن‌ها وجود ندارد؛ اما در‌مورد رابطۀ سابقۀ حضور داوران در لیگ برتر با مشکلات فرهنگی، رابطه‌ای مثبت و معنادار وجود دارد. با عنایت به هم‌سو‌بودن نتایج این پژوهش با چند پژوهش داخلی و خارجی می‌توان گفت که داوران لیگ برتر فوتبال، در چهار بعد اقتصادی امنیتی، فرهنگی و آموزشی مشکلاتی جدی دارند و در‌مورد مشکلات اجتماعی، موارد بسیار کمی یافت شد. با رفع مشکلات داوران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل برگزاری مسابقات، می‌توان شاهد برگزاری بهتر مسابقات لیگ برتر فوتبال باشیم. این پژوهش می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را برای مسئولان فدراسیون و دپارتمان داوری فراهم نماید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی سلامت داوران لیگ برتر فوتبال ایران

سابقه و هدف: بر اساس آمار فدراسیون جهانی فوتبال بیش از 840.000 داور ثبت شده مشغول فعالیت هستند. داوری فوتبال یک شغل فیزیکی دشوار است، ولی علیرغم نقش کلیدی آن، مطالعات معدودی در این مورد انجام شده‌ است. با این وجود سلامت و ورزیدگی داوران فوتبال با توجه به سن نسبتاً بالاتر آنان و اهمیت عملکرد مناسب آنها یک مسأله بسیار مهم است. هدف مطالعه حاضر این بود که معیارهای منتخبی از سلامت و ورزیدگی داوران لی...

متن کامل

بررسی سلامت داوران لیگ برتر فوتبال ایران

سابقه و هدف: بر اساس آمار فدراسیون جهانی فوتبال بیش از 840.000 داور ثبت شده مشغول فعالیت هستند. داوری فوتبال یک شغل فیزیکی دشوار است، ولی علیرغم نقش کلیدی آن، مطالعات معدودی در این مورد انجام شده است. با این وجود سلامت و ورزیدگی داوران فوتبال با توجه به سن نسبتاً بالاتر آنان و اهمیت عملکرد مناسب آنها یک مسأله بسیار مهم است. هدف مطالعه حاضر این بود که معیارهای منتخبی از سلامت و ورزیدگی داوران لیگ...

متن کامل

بررسی مقدار کار، ضربان قلب و لاکتات خون داوران دورة هشتم لیگ برتر فوتبال ایران

توجه به نیازهای فیزیکی و فیزیولوژیکی داور فوتبال، نقش مهمی در عملکرد وی هنگام قضاوت مسابقه دارد، زیرا به منظور کنترل قوانین بازی در طول رقابت، داور باید به طور مستمر و بدون هیچ محدودیتی، رویدادهای بازی و بازیکنان را در داخل زمین مسابقه دنبال کند. هدف این پژوهش، بررسی تغییرات مقدار کار، ضربان قلب و غلظت لاکتات خون داوران نخبة فوتبال در نیمه اول و دوم (نیمه های اول دو نیم فصل و نیمه های دوم نیم ف...

متن کامل

بررسی فشار فیزیولوژیکی وارد بر داوران لیگ برتر فوتبال ایران در شرایط واقعی

هدف از پژوهش حاضر، بررسی فشار فیزیولوژیکی وارد بر داوران لیگ برتر فوتبال ایران در شرایط واقعی طی فصل مسابقات ?? – ???? بود. به این منظور 10 داور نخبة مرد لیگ برتر فوتبال ایران (میانگین سن 24/2±23/36 سال، قد 48/4±1/180 سانتی‌متر، وزن 4/8 ± 18/78 کیلوگرم، چربی بدن 3/3 ± 38/19 درصد و شاخص تودة بدنی 53/1±98/23 کیلوگرم بر متر مربع) به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. داده‌های ضربان قلب در ط...

متن کامل

شیوع و بررسی انواع مکانیزم آسیب زانو در داوران فوتبال لیگ برتر ایران

Objective: The aim of the current study was to investigate the knee injury mechanism and its prevalence among the Premier League soccer referees in Iran. Methods: In This cross sectional study a sample of 59 Premier League soccer referees in Iran )age  36.30±4.1 years, height 179±5.8 cm and weight 74.55±6.3 kg( were selected. The information of knee injuries such as i...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 31

صفحات  121- 136

تاریخ انتشار 2015-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023