تولید پوشش متخلخل از الیاف پلی وینیل پیرولیدون به روش الکتروریسی با اثر القای فارادی

نویسندگان

چکیده مقاله:

الکتروریسی روش سریع، ساده و کارآمد در تولید الیاف به شمار می‌رود. در این مقاله، نتایج حاصل از الکتروریسی فیبرهایی از پلیمر نارسانای پلی وینیل پیرولیدون حلال اتانول در حضور میدان مغناطیسی متغیر ارائه می‌گردد. بررسی نمونه ها با میکروسکوپ نوری نشان داد اعمال میدان مغناطیسی متغیر در حین ساخت فیبر موجب پیچیده شدن آنها می شود در حالی که در غیاب میدان الیاف با ساختاری تصادفی و غیر مارپیچ شکل می‌گیرند. بررسی میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد اعمال میدان مغناطیسی متغیر موجب یک شکل شدن و پایداری فیبرهای ریسیده شده می‌گردد. همچنین نتایج نشان داد که قطر این فیبرها و نیز پیچش فیبرها تابعی از شدت و فرکانس میدان مغناطیسی هستند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ساخت پوشش های متخلخل به روش الکتروریسی با استفاده از اثر فارادی

الکتروریسی روشی ساده و کارآمد برای تولید الیاف در محدوده میکرون تا نانومتر است. در این پژوهش، فیبرهایی از محلول پلی وینیل پیرولیدون در اتانول در حضور میدان الکتریکی، میدان مغناطیسی ثابت و میدان مغناطیسی متغیر به روش الکتروریسی ساخته شد. نتایج نشان داد اعمال میدان مغناطیسی ثابت سبب می شود که الیاف در جهت خطوط میدان ایجاد شده کشیده شوند و اعمال میدان متغیر در حین ساخت فیبر موجب پیچیده شدن آنها می...

اصلاح خواص الکتروشیمیایی غشاهای تبادل آنیونی ناهمگن بر پایه پلی وینیل کلراید با استفاده از پلی وینیل پیرولیدون

در این کار تحقیقاتی غشاهای تبادل آنیونی ناهمگن بر پایه پلی وینیل کلراید با استفاده از روش قالب گیری محلول ساخته شد. رزین تبادل آنیونی به عنوان گروه های عامل فعال غشاء مورد استفاده قرارگرفت. جهت اصلاح خواص شیمی- فیزیکی غشاها، از پلی وینیل پیرولیدون(PVP)به عنوان یک افزودنی مناسب در محلول پلیمری استفاده گردید.نتایج بدست آمده از آنالیز FTIRنشان می دهد که پلی وینیل پیرولیدون افزوده شده در بستر غشا ب...

متن کامل

سنتز نانوبیوالیاف شیشه‌ای مزوپور با سطح ویژه بالا به روش الکتروریسی

در این پژوهش سنتز نانوبیوالیاف شیشه‌ای توخالی با کمک پلیمر پلی وینیل پیرولیدون به روش الکتروریسی بررسی گردید. ابتدا سل سرامیکی در سیستم SiO2-CaO-P2O5-TiO2 تهیه و پایدار شد. پس از آن به منظور تهیه محلول پلیمری، مقادیر مختلفی از پلیمر پلی وینیل پیرولیدون در اتانول حل گردید. سپس سل مورد نظر به محلول پلیمری اضافه شد. محلول‌های نهایی با ویسکوزیته متفاوت در ولتاژهای 10، 15، 20 و 25 کیلوولت تحت فرایند...

متن کامل

تولید داربست نانولیفی پلی وینیل الکل - سریسین به روش الکتروریسی

پلی وینیل الکل پلیمری آبدوست، زیست سازگار و زیست تخریب پذیر است که کاربردهای فراوانی در زمینه زیست دارویی و مهندسی بافت دارد . الکتروریسی محلول این پلیمر در آب به منظور تولید نانوالیاف پلی وینیل الکل توسط محققین صورت گرفته است. سریسین ابریشم نیز که در صنعت نساجی به عنوان محصول فرعی و پساب کارخانجات ابریشم به حساب آورده می شود، دارای خصوصیات جالب توجه بسیاری است که به ویژه در سال های اخیر توجه م...

15 صفحه اول

تعیین زمان القا و مکانیسم هسته‌زایی در تولید نانوذره سولفات نئومایسین با استفاده از ماده فعال سطحی پلی وینیل پیرولیدون

در این مقاله با استفاده از کریستالیزاسیون القایی، زمان القا  برای هسته زایی نانوذرات سولفات نئومایسین  در دمای ()25  و فوق اشباع های مختلف با استفاده از ضد حلال استون در حضور محلول مصرفی حاوی ماده فعال سطحی پلی وینیل پیرولیدون (PVP) اندازه­گیری شده است. هم­چنین هسته زایی اولیه با هسته زایی ثانویه مقایسه شد که هسته زایی ثانویه  بر اولیه تفوق داشت. با استفاده از دستگاه TEM از نانوذره عکس گرفته شد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 10

صفحات  37- 42

تاریخ انتشار 2016-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023