تولید گیاه توتون مقاوم به ویروس PVX با استفاده از مکانیسم RNA Silencing

نویسندگان

  • اکبر شیرزاد دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
  • محسن سجادی فرد دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
  • مقصود پژوهنده دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
  • هانیه محجل شجاء استادیار گروه زیست شناسی گیاهی دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز.
چکیده مقاله:

چکیده یکی از مهم­ترین ویروس­های بیماری­زای خانواده سولاناسه ویروس (PVX)Potato X virus  می­باشد که سبب ایجاد لکه­های موزاییک سیستمیک در توتون (Nicotiana tabacum L.) و خسارت اقتصادی به آن می­شود. بهترین روش مدیریت این بیماری استفاده از ارقام مقاوم توتون است. در این تحقیق جهت ایجاد گیاهان توتون مقاوم به PVX ابتدا سازه سنجاق­سری قطعه­ای 400 نوکلوتیدی از ژن P25 این ویروس که ممانعت کننده از RNA Silencing در گیاه است، ساخته شد. برای این کار قطعه ژن P25 به روش PCR با آغازگرهای اختصاصی تکثیر و در دو مرحله، در دو جهت سنس و آنتی­سنس در ناقل pFGC5941 همسانه سازی شد. در مرحله بعد، سازه RNAi از روی این ناقل نوترکیب به واسطه­ آگروباکتریوم، به ریزنمونه­های (قطعات برگ) گیاهان توتون رقم سامسون انتقال یافت و گیاهان تراریخته با گزینش روی محیط کشت حاوی بستا بدست آمده که پس از تکثیر مورد بررسی­های فنوتیپی و مولکولی قرار گرفتند. بررسی مولکولی با PCR روی DNA گیاهان، وجود تراژن را تایید کرد. نسل بعدی گیاهان تراریخته در گلخانه به روش مکانیکی با PVX تلقیح شدند. نتایج ELISA با آنتی­بادی اختصاصی پروتئین پوششیPVX مقاومت سه لاین تراریخته را نشان داد. تایید مولکولی این سه لاین مقاوم توتون به PVX با استفاده از RT-PCR روی RNA استخراج شده از گیاهان به­کمک آغازگرهای CP ویروس انجام شد و ویروس در گیاهان تراریخت ردیابی نگردید. نتیجه این تحقیق منجر به تولید سه لاین مستقل توتون مقاوم به PVX شد که بررسی مقاومت آنها در شرایط مزرعه در حال انجام می­باشد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ایجاد گیاه سیب زمینی مقاوم به ویروس PVX با استفاده از مکانیسم RNA Silencing

یکی از عوامل اصلی کاهش محصول سیب ­زمینی ویروسها هستند. ویروس X سیب­ زمینی (Potato X Potexvirus: PVX) از مهمترین ویروسهای این گیاه می­باشد و عمده ­ترین روش مبارزه با آن استفاده از ارقام مقاوم است. در این تحقیق سعی شد با بهره ­گیری از تکنیک RNA silencing گیاهان سیب­ زمینی مقاوم به این ویروس تولید شود. برای این­کار ابتدا با دو همسانه­ سازی متوالی یک سازه سنجاق­سری برای انتهای ژن P25 ویروس PVX در ن...

متن کامل

ایجاد گیاه توتون مقاوم به ویروس pvx با استفاه از نانوتکنولوژی مبتنی بر مکانیسم rna silencing

چکیده از آنجا که بیماری های ویروسی سالیانه خسارات زیادی بر کشاورزی وارد می کنند، تلاش برای ایجاد گیاهان مقاوم به این بیماری ها همواره مورد توجه محققان بوده است. یکی از مهم ترین ویروس های بیماری زای خانواده سولاناسه، ویروس potato x potexvirus (pvx) می باشد که سبب ایجاد لکه های موزاییک سیستمیک در nicotiana tabacum می شود. در این تحقیق سعی شد تا با بهره گیری از تکنیک rna silencing و ترانسفورم کرد...

ایجاد گیاه سیب زمینی مقاوم به ویروس pvx با استفاده از مکانیسم rna silencing

یکی از عوامل اصلی کاهش محصول سیب ­زمینی ویروسها هستند. ویروس x سیب­ زمینی (potato x potexvirus: pvx) از مهمترین ویروسهای این گیاه می­باشد و عمده ­ترین روش مبارزه با آن استفاده از ارقام مقاوم است. در این تحقیق سعی شد با بهره ­گیری از تکنیک rna silencing گیاهان سیب­ زمینی مقاوم به این ویروس تولید شود. برای این­کار ابتدا با دو همسانه­ سازی متوالی یک سازه سنجاق­سری برای انتهای ژن p25 ویروس pvx در ن...

متن کامل

ایجاد گیاه سیب زمینی مقاوم به ویروس pvx با استفاه از نانوتکنولوژی مبتنی بر مکانیسم rna silencing

ایجاد مقاومت اختصاصی به ویروس ها در گیاهان، با استفاده از روش های بیوتکنولوژیکی، جنبه های جدیدی را برای کاهش خسارت ویروس ها فراهم کرده است. از جمله ی این ویروس ها، ویروس x در گیاه اقتصادی سیب زمینی می-باشد، که از مهمترین ویروس های خسارت آفرین این گیاه در سراسر جهان است و دارای اهمیت فراوانی در زیست فناوری می باشد. بررسی و مطالعه نقش پروتئین های ممانعت کننده از مکانسیم دفاعی طبیعی rna silencing،...

15 صفحه اول

طراحی و ساخت وکتور نوترکیب مبتنی بر مکانیسم rna silencing برای ایجاد مقاومت به ویروس cabyv

گیاهان خانواده کدوئیان دارای اهمیت خوراکی و همچنین داروئی در سراسر جهان می باشند. ویروس زردی شته زاد کدوئیان (cucurbit aphid-born yellow polerovirus: cabyv) یکی از شایع ترین ویروس های آلوده کننده کدوئیان در جهان است. ویروس cabyv کاهش محصول قابل توجهی را در خانواده گیاهی کدوئیان به خصوص خربزه و خیار از طریق کاهش تعداد میوه ایجاد می کند. تنها راه کاهش خسارت این ویروس استفاده از ارقام مقاوم و مبار...

15 صفحه اول

القاء مقاومت به ویروس برگ بادبزنی مو (GFLV) به روش RNA Silencing

ویروس‌های گیاهی از عوامل محدود کننده در کشاورزی به شمار می‌روند. تاکنون 63 عامل ویروسی آلوده کننده مو در دنیا شناسایی شده است که یکی از مخربترین آنها ویروس برگ بادبزنی مو (Grape Fan Leaf Virus: GFLV) می باشد. برای کنترل ویروسها از روش‌های سنتی مثل تناوب گیاهی، تشخیص زودهنگام و حذف گیاهان آلوده، ریشه کنی گیاهان منبع آلودگی، حفاظت تقاطعی، اصلاح برای مقاومت و کنترل شیمیایی ناقلین آنها استفاده شده ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 1

صفحات  103- 115

تاریخ انتشار 2016-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023