اکبر شیرزاد

دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

[ 1 ] - ارزیابی توانایی کنترل بیولوژیک مخمر Pichia membranaefaciens در برابر بیمارگرهای پوسیدگی خوشۀ انگور Aspergillus tubingensis و Penicillium crustosum

بیماری پوسیدگی خوشه یکی از بیماری­های مهم انگور است که توسط شماری از قارچ­های عامل پوسیدگی انباری از جمله Aspergillus tubingensis و Penicillium crustosum ایجاد می­شود. در این تحقیق برخی از سازوکار­های کنترل بیولوژیک دو جدایه از مخمر Pichia membranaefaciens شامل توانایی رقابتی، توانایی تولید سیدروفور و زهرابه (توکسین)، برهمکنش بین یاخته­های مخمری با میسلیوم قارچی و توانایی تولید آنزیم‌های تجزیه‌...

[ 2 ] - ارزیابی میزان مهار زیستی Rhizoctonia solani در گیاه پنبه با جدایه‌های Pseudomonas fluorescens

باکتری‌های ریزوسفری محرک رشد، جایگزینی مناسب برای سموم شیمیایی در کنترل بیمارگر‌ها به‌خصوص بیمارگر‌های خاکزاد هستند. Rhizoctonia solani یکی از قارچ‌های مهم بیماریزای خاکزی است که خسارات جدی به محصولات کشاورزی وارد می‌کند. در این پژوهش، میزان بازدارندگی از رشد بیمارگر با جدایه‌های سودوموناس در شرایط آزمایشگاه بررسی شد. جدایه‌های باکتری از لحاظ تولید اکسین، انحلال فسفر، تولید سیدروفور، تولید آنزی...

[ 3 ] - ارزیابی کارآیی قارچBeauveria bassiana برای مهار زیستی گیاهچه‌میری رایزوکتونیایی گیاه پنبه

گیاهچه­ میر­ی رایزوکتونیایی یکی از شایع­ترین بیماری­هایی است که به­وسیله­ی Rhizoctonia solani در سراسر جهان ایجاد می­شود. با وجود تاثیر نسبی برخی از مواد شیمیایی در کنترل این بیماری، به نظر می­رسد که کنترل بیولوژیک یکی از روش­های مناسب برای حفاظت گیاهان در برابر این بیمارگر باشد. قارچ اندوفیت Beauveria bassiana، علاوه بر پارازیته کردن حشرات، می­تواند به­ صورت سیستمیک دامنه­ وسیعی از گیاهان را ک...

[ 4 ] - تولید گیاه توتون مقاوم به ویروس PVX با استفاده از مکانیسم RNA Silencing

چکیده یکی از مهم­ترین ویروس­های بیماری­زای خانواده سولاناسه ویروس (PVX)Potato X virus  می­باشد که سبب ایجاد لکه­های موزاییک سیستمیک در توتون (Nicotiana tabacum L.) و خسارت اقتصادی به آن می­شود. بهترین روش مدیریت این بیماری استفاده از ارقام مقاوم توتون است. در این تحقیق جهت ایجاد گیاهان توتون مقاوم به PVX ابتدا سازه سنجاق­سری قطعه­ای 400 نوکلوتیدی از ژن P25 این ویروس که ممانعت کننده از RNA Sile...

[ 5 ] - مطالعه تنوع ژنتیکی سودوموناس‌های فلورسنت جداشده از مزارع گندم با قابلیت کنترل Gaeumannomyces graminis var. tritici ، عامل بیماری پاخوره گندم

در این تحقیق، از 21 استرین سودوموناس فلورسنتمختلف به منظور بررسی قدرت بازدارندگی آنها علیه قارچ عامل پاخورة غلات، (Ggt) Gaeumannomyces graminis var. triticiاستفاده شد. بدین ترتیب که بعد از بررسی ویژگی‌های بیوشیمیایی استرین‌های باکتریایی، آزمون بازدارندگی جدایه‌ها علیه عامل بیماری پاخورة گندم صورت پذیرفت. نتایج نشان داد برخی از این استرین‌ها قدرت بیوکنترلی قابل‌توجهی در بازداری قارچ Ggt دارند. د...

[ 6 ] - The Impact of Biofilm Forming Rhizobacteria on Rhizoctonia solani Damping-off of Tomato Running title: The Impact of biofilm forming rhizobacteria on Rhizoctonia solani

در این مطالعه، ۱۸۰ ریزوباکتر از مزارع مختلف استانهای آذربایجان شرقی و غربی جداسازی شدند. این جدایه‌های باکتریایی بر اساس پتانسیل آنتاگونیستی خود علیه Rhizoctonia solani و توانایی تشکیل بیوفیلم قوی غربال شدند. از بین این جدایه‌ها، ۴۹ جدایه بیش از ۳۰ درصد فعالیت آنتاگونیستی علیه R. solani از خود نشان دادند. روش‌های متفاوتی برای غربال جدایه‌هایی با توانایی تشکیل بیوفیلم بالا مورد استفاده قرار گرفت...