جدا سازی تعدادی از باکتری‌های سلولولیتیک بومی و بررسی سیستم آنزیم سلولازی آنها برای تجزیه ضایعات لیگنو سلولزی

نویسندگان

  • احمد اصغرزاده دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج ، ایران
  • احمد علی پوربابایی دانشیار گروه مهندسی و علوم خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
  • حسین بشارتی استاد پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
چکیده مقاله:

باکتری­های سلولولیتیک با داشتن سیستم آنزیم سلولازی نقش مهمی در تجزیه ضایعات لیگنوسلولزی و تسریع فرایند کمپوست سازی دارند. به همین منظور تحقیقی روی تعدادی از باکتری­های سلولولیتیک در بخش تحقیقات بیولوژی موسسه تحقیقات خاک و آب انجام شد. پس از نمونه­برداری از منابع مختلف بر اساس خصوصیات مرفولوژیکی جدایه­ها و آزمون اولیه سلولولیتیک بودن باکتری­ها روی محیط اختصاصیB.H.M  اقدام و تعداد 28 جدایه با قدرت سلولازی جداسازی و خالص سازی شد. کشت نقطه­ای روی محیط کشت اختصاصی و مشاهده قطر هاله به عنوان شاخص سلولولیتیک بودن جدایه­ها منجر به تفکیک 12 جدایه با هاله بزرگ.شد. بیشترین قطر هاله از جدایه  MAL به میزان 31 میلیمتر و کمترین قطر هاله از جدایهHSE  به میزان هشت میلیمتر بود. بیشترین نسبت قطر هاله به کلنی در جدایهTER  و کمترین نسبت در جدایه CPL مشاهده شد. اندازه­گیری تولید آنزیم­های سه گانه سلولازی اندو گلوکاناز، بتا گلوکزیداز و اگزوگلوکاناز 12 جدایه منتخب از 28 جدایه با توان سلولازی نشان داد که کمترین مقدار اندوگلوکاناز در جدایه SAD به میزان 17/0 و بیشترین مقدار از جدایه NTL به میزان 55/2 واحد آنزیمی بود. بیشترین فعالیت آنزیمی بتا گلوکزیداز مربوط به جدایه NTT به میزان 31/0 واحد آنزیمی و اگزوگلوکاناز در جدایهHPN  به میزان 35/0 واحد آنزیمی و کمترین میزان در جدایه BSB به میزان 18/0 واحد آنزیمی اندازه گیری شد. تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف بین فعالیت جدایه با بیشترین و کمترین فعالیت سه گانه سلولازی به ویژه آنزیم اندوگلوکاناز از نظر آماری در سطح یک درصد معنی­دار شد. بین قدرت سلولازی با ترکیب آنزیمی ارتباط مستقیم می­باشد به نحوی که جدایه NTT  علاوه بر تولید بیشترین فعالیت آنزیم بتا گلوکزیداز و مجموع فعالیت سه آنزیم (21/3 واحد آنزیمی) از نظر تولید اندوگلوکاناز و اگزوگلوکاناز به ترتیب در رده دوم و سوم قرار گرفت و با نام Bacillus methyltrophicus شناسایی و ثبت شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

جدا سازی باکتریهای بومی تولید کننده آنزیم کلسترول اکسیداز و انجام مطالعات ژنتیکی بر روی آنها

هدف از این پژوهش جداسازی میکروارگانیسمهای بومی مولد کلسترول اکسیداز، غربالگری میکروبهای جداسازی شده بر اساس میزان تولید آنزیم و فعالیت آنزیمی و انجام مطالعات ژنتیکی می باشد. به منظور دستیابی به سویه بومی مولد آنزیم کلسترول اکسیداز (cho) ، نمونه های خاک، آب، پسآب کارخانجات چرم و پوست، صابون سازی فرآورده های لبنی جمع آوری گردید. نمونه های گرفته شده در محیط کشت غربالگری که تنها منبع کربن آن کلسترو...

15 صفحه اول

جداسازی و شناسایی باکتریهای بومی تجزیه کننده سلولز از خاک

مطالعه حاضر جداسازی و شناسایی باکتری¬های ترموفیلیک (°C 60) و مزوفیلیک (°C 37) تجزیه کننده سلولز را از خاک نشان می¬دهد. باکتری¬های ترموفیل و مزوفیل با استفاده از روش رقت¬سازی متوالی پس از غنی¬سازی محیطهای رشد در حضور میکروکریستالین سلولز به عنوان تنها منبع کربن، جداسازی و خالص¬سازی شدند. غربالگری باکتری¬های خالص سازی شده برای شناسایی باکتری¬های تولید کننده آنزیم سلولاز با استفاده از تکنیک زایموگ...

متن کامل

سنتز جاذب غربال مولکولی کربنی از ضایعات لیگنو سلولزی و استفاده از آن برای جذب و جداسازی گاز

در این مطالعه، غربال مولکولی کربنی (cms) از ساقه سورگوم جارویی به عنوان یک پیش ماده ارزان قیمت به روش رسوب دهی بخار شیمیایی (cvd) با متان ساخته شد. سورگوم جارویی نوعی سورگوم می باشد که تنها در ساخت جارو استفاده می شود و کاربرد دیگری ندارد. در ابتدا به منظور بررسی اثر عملیات حرارتی دو نمونه کربن فعال به روش فعال سازی شیمیایی با zncl2 ساخته شدند. پیرولیز مواد خام جهت ساخت کربن فعال در دو دمای oc ...

15 صفحه اول

جداسازی و شناسایی باکتریهای بومی تجزیه کننده سلولز از خاک

مطالعه حاضر جداسازی و شناسایی باکتری¬های ترموفیلیک (°c 60) و مزوفیلیک (°c 37) تجزیه کننده سلولز را از خاک نشان می¬دهد. باکتری¬های ترموفیل و مزوفیل با استفاده از روش رقت¬سازی متوالی پس از غنی¬سازی محیطهای رشد در حضور میکروکریستالین سلولز به عنوان تنها منبع کربن، جداسازی و خالص¬سازی شدند. غربالگری باکتری¬های خالص سازی شده برای شناسایی باکتری¬های تولید کننده آنزیم سلولاز با استفاده از تکنیک زایموگ...

متن کامل

بهبود کارایی سویه‌های میکروبی تجزیه‌کننده ترکیب‌های لیگنو سلولزی

لیگنوسلولز متشکل از سلولز، همی‌سلولز و لیگنین است. سلولز و همی‌سلولز، ماکرو مولکول‌هایی از قندهای مختلف هستند، در حالی­که لیگنین یک پلی­مری آروماتیک تشکیل‌شده از پیش­سازهای فنیل پروپانوئید است. هرچند ترکیب اصلی مواد لیگنوسلولزی را سلولز تشکیل می­دهد که نسبت به تجزیه زیستی حساس است، اما این پلی­ساکارید به­طورمعمول در طبیعت به‌صورت فیزیکوشیمیایی به لیگنین باند شده است. ازآن­جایی‌که لیگنین یک ترکی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 2

صفحات  113- 122

تاریخ انتشار 2019-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023