حساسیت باکتری های مولد عفونت ادراری کودکان نسبت به برخی آنتی بیوتیک های موجود

نویسندگان

  • مقدم نیا, علی اکبر
  • فاطمی, سیدعباس
  • قدیمی, رضا
چکیده مقاله:

سابقه و هدف: امروزه به واسطه استفاده نامناسب و بی رویه از آنتی بیوتیک ها شاهد موارد زیاد مقاومت دارویی نسبت به پاتوژن ها و ارگانیسم ها می باشیم و این در حالیست که بنظر می رسد با دسترسی به انواع آنتی بیوتیک های جدید، درمان بیماری های عفونی با موفقیت انجام گردد. مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی نمونه های ادراری بیماران مشکوک به عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان تخصصی کودکان امیرکلا انجام گردید. سپس بر روی نمونه های کشت مثبت، تست حساسیت میکروبی در برابر آنتی بیوتیک ها به روش Kirby-Bauer Technique انجام گرفت. یافته ها: در میان 586 بیمار با کشت ادرار مثبت، فراوانی جنسی در دختران بیشتر از پسران (64.3% در برابر 35.7%) بوده و شایعترین ارگانیسم های پاتوژن به ترتیب شامل اشرشیاکولی (61.1%)، انتروباکتر (15.7%)، پروتئوس، استافیلوکوک و پسودوموناس بوده و این در حالیست که در نوزادان انتروباکتر شیوع بیشتری داشته (52.6%) و اشرشیاکولی و پسودوموناس در درجه بندی مطرح بودند و این اختلاف در دو گروه مزبور معنی دار بوده است (P<0.0001). براساس این مطالعه، بدون توجه به سوش ایجاد کننده بیماری، آنتی بیوتیک های موثر به ترتیب حساسیت میکروبی ارگانیسم شامل آمیکاسین، جنتامایسین، توبرامایسین و نالیدیکسیک اسید بودند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های این مطالعه، به آمپی سیلین و کوتریموکسازول به ترتیب 100% و 80% مقاومت میکروبی ایجاد شده است. همچنین در بیماران بستری با عفونت ادراری می توان قبل از انجام آنتی بیوگرام از آمیکاسین و جنتامایسین استفاده نمود. البته می توان در بیماران بستری با عفونت ادراری، می توان قبل از نتایج حساسیت میکروبی از آمیکاسین یا جنتامایسین استفاده نمود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های مولد عفونت ادراری در بیماران بستری در بیمارستان کودکان امیرکلا در طی سال 1390- 1389

سابقه و هدف: عفونت ادراری بعد از عفونت های تنفسی و گوارشی شایع ترین بیماری عفونی در کودکان است که درصورت عدم درمان به موقع موجب اسکار کلیه و فشار خون خواهد شد. آگاهی از پاتوژن های شایع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جهت درمان تجربی لازم و ضروری است. هدف از این مطالعه بررسی شیوع پاتوژن های شایع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در کودکان بستری در بیمارستان کودکان امیر کلا می باشد.مواد و روشها: این مطالعه...

متن کامل

کاربرد مجدد کانامایسین در عفونتهای ادراری

سابقه و هدف: کانامایسین آنتی بیوتیکی از گروه آمینوگلیکوزیدها است که قبلا کاربرد بالینی وسیعی در درمان عفونت های ادراری داشته ولی به علت بروز مقاومت آنتی بیوتیکی کنار گذاشته شد. پس از گذشت سال ها، از عدم مصرف آن، به منظور تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی عوامل باکتریایی عفونت ادراری به کانامایسین و برخی دیگر از آنتی بیوتیک های رایج، این تحقیق بر روی مراجعه کنندگان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال ه...

متن کامل

سپتی سمی حاصل از باکتری های هوازی و حساسیت آنها به آنتی بیوتیک ها در نوزادان

چکیده زمینه : سپسیس باکتریایی نوزادان یک نشانگان بالینی است که طی ماه اول زندگی توسط علائم سیستمیک عفونت مشخص و با باکتریمی همراه می شود. گاهی نسبت مرگ و میر تا %50 نیز گزارش شده است. هدف : مطالعه به منظور تعیین عوامل باکتریایی هوازی ایجاد کننده سپسیس نوزادی و همچنین تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی آنها انجام شد. مواد و روش ها : این مطالعه توصیفی- مقطعی در 9 ماه اول سال 1379 بر روی نوزادان بستر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 2

صفحات  47- 53

تاریخ انتشار 1999-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023