حمایت مالی: رویکردی درجهت جذب سرمایة پروژه‌های ورزشی استان آذربایجان‌غربی

نویسندگان

  • فهیمه محمد حسن دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی در ورزش و سازمان های ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
  • مصطفی افشاری استادیار گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران
چکیده مقاله:

در شرایط کنونی اوضاع صنعت ورزش ایران، به‌کار‌بردن فعالیت‌های بازاریابی ازقبیل جذب حمایت‌های مالی با هدف پیشبرد پروژه‌های ورزشی ضروری است؛ بنابراین، هدف از انجام این پژوهش بررسی موانع دخیل در جذب سرمایۀ پروژه‌های ورزشی استان آذربایجان‌غربی بود. پژوهش حاضر به‌لحاظ هدف، کاربردی توسعه‌ای، از‌لحاظ ماهیت، توصیفی و ازحیث روش جمع‌آوری داده‌ها، میدانی بود. جامعۀ آماری پژوهش متناسب با اهداف تعیین‌شدۀ مطالعه، متخصصان مدیریت ورزشی، مسئولان ادارة کل ورزش‌وجوانان استان و متخصصان بازاریابی ورزشی بودند. درهمین‌راستا، 50 نفر انتخاب شدند و پس از توزیع پرسش‌نامه‌ بین آن‌ها، 42 پرسش‌نامه جمع‌آوری شد. در این پژوهش، پرسش‌نامه‌ای محقق‌ساخته برگرفته از پرسش‌نامة عنصری (1392) به‌صورت بسته تدوین شد.ارزیابی مهم‌ترین عوامل نشان داد که معیار عوامل مدیریتی و سازمانی، به‌عنوان مهم‌ترین عامل جذب سرمایه برای پروژه‌های ورزشی استان بود. همچنین، عوامل اجتماعی و فرهنگی کمترین اهمیت را داشتند. نتایج حاصل از پژوهش لزوم اهتمام به جذب حمایت مالی را آشکار می‌سازد که با اثربخشی تبلیغات، افزایش میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و روی‌کارآمدن شرکت‌های مختلف تولیدی و خدماتی این امر محقق می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش حمایت های مالی ورزشی در ایجاد تعهد در هوادران فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی

امروز در جهان، حمایت­ های مالی به خصوص حمایت­ های مالی ورزشی بخش مهمی از فعالیت­ های بازاریابی را تشکیل می­ دهند. در ایران هم حمایت­ های مالی ورزشی روند روبه رشدی را به خصوص در ورزش فوتبال طی می­ کند. از این رو، مدیران شرکت­ ها باید از فعالیت­ های بازاریابی اطلاعات کاملی کسب کنند تا بتوانند تصمیمات مهمی از جمله تخصیص منابع برای حمایت­ های مالی ورزشی اتخاذ کنند. هدف از این تحقیق، بررسی نقش حمایت...

متن کامل

سرمایة اجتماعی: رویکردی نو در سازمان

سرمایة اجتماعی واقعا" ایدة نویی نیست، شرایطی که موجب شده است این مفهوم به‌گونه‌ای مطرح شود تا مردم به آن فکر کنند و اهمیت و فایدة آن‌را تشخیص دهند، نو است. سرمایه اجتماعی به‌عنوان روابطی که افراد با هم ایجاد می‌کنند در دهة 1990 مفهوم مهمی شد، و در رشته‌های علوم اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. با زمینة مساعدی که از وجود مباحث اجتماعی در حوزة سازمان و مدیریت از گذشته وجود داشته، بررسی سرمایة‌ اجتم...

متن کامل

تحلیل عوامل انگیزاننده حمایت ورزشی در استان همدان

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل انگیزاننده حمایت ورزشی در استان همدان بود. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی بود. تعداد 243 مدیر (123 مدیر شرکت و 120 مدیر ورزشی) به پرسشنامه محقق ساخته شامل 33 گویه با مقیاس پنج ارزشی لیکرت پاسخ دادند که روایی صوری و محتوایی آن به وسیله متخصصان و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی بین 30 نفر از مدیران ورزشی و شرکت‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ 93/0 محاس...

متن کامل

موانع حمایت ورزشی شرکت‌ها در استان خراسان شمالی

هدف از پژوهش حاضر، بررسی موانع حمایت ورزشی شرکت­ها در استان خراسان شمالی بود. این پژوهش توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، 106 نفر از مدیران عامل، مدیران بازاریاب، مدیران مالی و یا مسئولین بخش­های ورزشی 54 شرکت بزرگ تولیدی، خدماتی و بازرگانی استان خراسان شمالی که توانایی حمایت ورزشی را داشتند. نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شد که در مجموع پرسشنامه 84 آزمودنی مورد استفاده ...

متن کامل

اولویت بندی روشهای تأمین مالی پروژههای پالایشگاهی ایران

در این مقاله با بررسی روشهای تأمین مالی به کارگرفته شده در پروژه های حوزه انرژی و با بهره گیری از نظر خبرگان، نسبت به انتخاب روشهای مناسب برای پروژه های پالایشگاهی ایران اقدام شده است. سپس به منظور حفظ یک رویکرد مشخص در تعیین معیارهای مؤثر بر تصمیم انتخاب روش تأمین مالی، با مرور متون مربوط به سرمایه گذاری در پروژه ها، بهخصوص پروژه های انرژی، نسبت به انتخاب این معیارها اقدام شده است. در ادامه، ا...

متن کامل

بررسی نقش اینترنت بر آمیخته بازاریابی شرکت‌های حمایت کننده مالی از باشگاه‌های ورزشی

هدف از اجرای این تحقیق بررسی نقش اینترنت بر آمیخته بازاریابی شرکت‌های حمایت کننده مالی از باشگاه‌های ورزشی شهر تبریز بود. روش پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران ارشد(مدیر عامل، مدیر فروش و مدیر مالی) شرکت‌های حمایت کننده مالی از باشگاه‌های ورزشی شهرستان تبریز بود و نمونه تحقیق هم تعداد 68 مدیر ارشد به صورت نمونه در دسترس از مناطق مختلف شهرستان تبریز انت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 47

صفحات  67- 84

تاریخ انتشار 2018-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023