خود ارزیابی عملکرد بیمارستانهای آموزشی شهر بجنورد بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM

نویسندگان

  • حجازی, علی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
  • صادقی, احمد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران
چکیده مقاله:

چکیده زمینه و هدف: بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، مدل EFQM را برای تعیین میزان رشد و تعالی سازمان و ترسیم راه رسیدن به تعالی سازمانی تدوین کرده است. خودارزیابی بر اساس مدل EFQM، برای مدیران این امکان را فراهم می آورد تا بتوانند در مسیر تعالی گام برداشته، وضعیت سازمان خود را شناسایی و براساس یافته های حاصله، نسبت به بهبود وضعیت آن اقدام نمایند . مواد و روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی بوده که در سال 1390 انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه این پژوهش 26 نفر از اعضای کمیته ارتقای کیفیت در بیمارستان های امام علی (ع) و امام رضا (ع) شهر بجنورد بودند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد براساس مدل تعالی سازمان بود. داده ها با استفاده از آزمون کای دو و نیز آزمون های آماری توصیفی توسط نرم افزار SPSS16 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در بیمارستانهای مورد مطالعه، معیار توانمند سازها با کسب مجموع 360 امتیاز از 500 امتیاز، 2/71 درصد از امتیاز مطلوب را به خود اختصاص داد. معیارهای نتایج با کسب مجموع 5/335 امتیاز از 500 امتیاز ممکن، 5/65 درصد از امتیاز مطلوب را کسب نمودند. میانگین امتیاز خودارزیابی بیمارستانهای مورد مطالعه در کل، 5/695 از مجموع 1000 امتیاز بود. نتیجه گیری: امتیازات داده شده توسط به شاخص ها تا حدودی غیر واقعی به نظر می رسد؛ اما با توجه به نتایج به دست آمده می توان نقاط قوت و نواحی نیازمند بهبود را در بیمارستان مشخص نمود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در بیمارستان های مورد مطالعه باید به معیارهای نتایج کارکنان و نتایج کلیدی عملکرد توجه بیشتری شود و مدیران زمینه های بهبود این معیارها را در بیمارستان فراهم آورند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

خود ارزیابی عملکرد بیمارستانهای آموزشی شهر بجنورد بر اساس الگوی تعالی سازمانی efqm

چکیده زمینه و هدف: بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، مدل efqm را برای تعیین میزان رشد و تعالی سازمان و ترسیم راه رسیدن به تعالی سازمانی تدوین کرده است. خودارزیابی بر اساس مدل efqm، برای مدیران این امکان را فراهم می آورد تا بتوانند در مسیر تعالی گام برداشته، وضعیت سازمان خود را شناسایی و براساس یافته های حاصله، نسبت به بهبود وضعیت آن اقدام نمایند . مواد و روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی-مقطعی بوده ک...

متن کامل

ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید صدوقی یزد بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM

Introduction: Realm of health care that organizations have faced in recent years has been described with high level of dynamism and development. To survive in such conditions, performance evaluation can have an effective role in satisfying proper quality for services. This study aimed to evaluate the performance of Shahid Sadoghi Yazd hospital through EFQM approach. Methods: This was a descr...

متن کامل

ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید رجایی قزوین بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM

Background and Aim: Organizations have to establish modern management systems to progress and to obtain maturity. One of the techniques which started in Europe in the last two decades and is considered in management area of country during recent years is the model of organizational promotion (EFQM). The purpose of this study was Performance Evaluation of Rajaei Hospital Based on «EFQM» Organiza...

متن کامل

ارزیابی عملکرد دانشگاه علمی کاربردی استان گیلان بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM

این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد دانشگاه علمی کاربردی استان گیلان براساس الگوی تعالی سازمانی EFQM صورت گرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف ، کاربردی است. و از حیث روش جمع آوری داده ها توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان و مدرسان دانشگاه جامع علمی وکاربردی استان گیلان سال می‌باشد. تعداد کل جامعه آماری 157نفر بوده است. حجم نمونه آماری برحسب جدول مورگان 108 نفر می باشد.روش نمونه گیری ابتد...

متن کامل

ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید رجایی قزوین بر اساس الگوی تعالی سازمانی efqm

زمینه و هدف: سازمان ها برای حرکت به سمت تعالی، ناگزیر از استقرار سیستم های نوین مدیریتی هستند. از جمله فنونی که در دو دهه اخیر از اروپا آغاز شده و در عرصه مدیریت کشور موضوعیت یافته، مدل تعالی سازمانی efqm است. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید رجایی قزوین بر اساس الگوی تعالی سازمانی efqm بود. روش بررسی: این مطالعه توصیفی به صورت مقطعی در سال 1389 در بیمارستان شهید رجایی قزوین انجام شد...

متن کامل

ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید صدوقی یزد بر اساس الگوی تعالی سازمانی efqm

مقدمه: قلمرو مراقبت های بهداشتی درمانی که سازمان ها در سال های اخیر با آن مواجه اند، در سطح بالایی از پویایی و بالندگی توصیف شده است، برای بقا در چنین شرایطی، ارزیابی عملکرد می تواند نقش مؤثری در فراهم آوردن کیفیت خدمات داشته باشد. هدف از این تحقیق، ارزیابی عملکرد بیمارستان شهید صدوقی شهر یزد با استفاده از مدل تعالی سازمانی است. روش بررسی: این پژوهش مطالعه ای توصیفی مقطعی بود. ابزار گردآوری داد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 2

صفحات  201- 207

تاریخ انتشار 2012-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023