دیدگاه های صاحب نظران در مورد طراحی و پیاده‌سازی خدمات ترویج کشاورزی تحت وب در ایران

نویسندگان

  • اسماعیل شهبازی استاد گروه مهندسی آبادانی روستا‏ها، پارک علمی و تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف شناسایی دیدگاه ­های صاحب ­نظران در مورد طراحی و پیاده ­سازی خدمات ترویج کشاورزی تحت وب در ایران انجام شد. تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه آماری صاحب‌نظران حوزه کشاورزی و مدیران وبگاه­ های فعال در این حوزه بودند که 310 نفر از آنان با شیوه نمونه­گیری طبقه ­ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود که برای تعیین روایی آن از نظرات کارشناسان استفاده شد و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد بر اساس نظر پاسخگویان اولویت­بندی فعالیت­ های مورد انتظار یک وب­سایت خدماتی- ترویجی کشاورزی به ترتیب، ارائه خدمات هواشناسی برخط و دقیق همراه با ارائه پیام‌های ترویجی مناسب، بیان مشکلات کشاورزان و پیگیری آن و اطلاع­ رسانی جدیدترین اخبار و معرفی دستاوردهای جدید بوده است. همچنیناولویت­بندی ویژگی­ های ساختاری و ظاهری یک وب­ سایت خدماتی- ترویجی کشاورزی به ترتیب سهولت استفاده از امکانات وب­سایت، قابلیت درک و فهم مطالب و پوشش موضوعی کامل و ارائه اطلاعات جامع و تخصصی بوده است.نتایج مقایسه میانگین نشان داد آن دسته از پاسخگویانی که مدیر وب­ سایت هستند و به ارائه مطالب وب­ سایت به شکل استانی اعتقاد دارند و مشاوره اعضای هیأت علمی دانشگاه را برای وب­ سایت ضروری می ­دانند، اهمیت ویژگی­ های ساختاری و ظاهری و فعالیت­ های مورد انتظار از یک وب­ سایت خدماتی- ترویجی کشاورزی را بیشتر ارزیابی کرده­ اند. تدوین مطالب و محتوای وب­ سایت بر اساس نیاز مخاطبان هدف و ارائه خدمات آن با اولویت کلیه کشاورزان ایران و با اولویت جوانان و با گستره منطقه­ ای، رایگان و مبتنی بر گفتگوی برخط از جمله پیشنهادهای این مطالعه است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

دیدگاه های صاحب نظران در مورد طراحی و پیاده سازی خدمات ترویج کشاورزی تحت وب در ایران

این تحقیق با هدف شناسایی و تحلیل دیدگاه های صاحب نظران در مورد طراحی و پیاده سازی خدمات ترویج کشاورزی مبتنی بر وب در ایران انجام شده است. تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق صاحب نظران حوزه کشاورزی بودند که 310 نفر از آنان با شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتساب انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است که برای تعیین روایی آن از نظرات کارشناسان استفاده شد. پایایی...

طراحی سازمان کشاورزان براساس توافق سنجی نظرات صاحب نظران ترویج کشاورزی کشور

امروزه با توجه به افزایش جمعیت جهان، رشد بیکاری و گرسنگی در سطح کشورهای مختلف، برنامه های توسعه کشاورزی از اهمیت بالائی برخوردار شده است . مطالعات سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد نشان داده که نظامهای ترویج و تحقیقات کشاورزی با توجه به کمبوده ا و محدودیتها، بدون مشارکت واقعی کشاورزان، در رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی پایدار موفق نخواهند شد . فائو در دو دهه اخیر با توجه به تجربیات موف...

متن کامل

راهکارهای ارتقاء وضعیت ترویج علم در ایران؛ با بررسی دیدگاه صاحب نظران و متولیان

هدف: در سازوکار ملی ترویج علم، علاوه بر موضوع سیاست گذاری و فرایند مهم پیاده سازی آن، عوامل متعدد و تأثیرگذار دیگری نیز مدنظر قرار بگیرند زیرا بر موفقیت و یا عدم موفقیت سازوکار طراحی شده نقش عمده ای دارند. شناسایی عوامل بازدارنده و همچنین راهکارهای حل مسئله و ارتقاء وضعیت ترویج علم در کشور، از جمله مسائل مهمی است که باید به آن ها توجه ویژه داشت. روش شناسی: جامعه پژوهش، 60 نفر از صاحب نظران حقیق...

متن کامل

طراحی سازمان کشاورزان براساس توافق سنجی نظرات صاحب نظران ترویج کشاورزی کشور

امروزه با توجه به افزایش جمعیت جهان، رشد بیکاری و گرسنگی در سطح کشورهای مختلف، برنامه های توسعه کشاورزی از اهمیت بالائی برخوردار شده است . مطالعات سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد نشان داده که نظامهای ترویج و تحقیقات کشاورزی با توجه به کمبوده ا و محدودیتها، بدون مشارکت واقعی کشاورزان، در رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی پایدار موفق نخواهند شد . فائو در دو دهه اخیر با توجه به تجربیات موف...

متن کامل

اولویت های پژوهش در آموزش از دیدگاه مسئولین و صاحب نظران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

زمینه و هدف کمبود منابع پژوهشی ایجاب می کند برای رسیدن به سطح قابل قبولی از سلامت، از آنها بیشتر در طرح های پژوهشی دارای اولویت استفاده شود. از این رو هدف مطالعه حاضر تعیین اولویت های پژوهش در آموزش، از دیدگاه مسئولین و صاحب نظران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. مواد و روش ها در مطالعه توصیفی حاضر که از دسته پژوهش های نظام سلامت می باشد، با همکاری تمامی افراد کلیدی و صاحب نظران حوزه آمو...

متن کامل

طراحی مدل راهکارهای بهبود سطح کشتی استان کرمانشاه از دیدگاه صاحب نظران

هدف از این پژوهش، طراحی مدل راهکارهای بهبود سطح کشتی استان کرمانشاه از دیدگاه صاحب‌نظران بود. روش پژوهش آمیخته (کیفی و کمی) می باشد. نمونه آماری در بخش کیفی با توجه به رسیدن به نقطه‌ی اشباع نظری 7 نفر بود. در بخش کمی جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی مدیران، مربیان، کشتی-گیران نخبه و پیشکسوتان کشتی استان کرمانشاه به تعداد 155 نفر بود و نمونه با توجه به فرضیه‌های به دست‌آمده از بخش کیفی به روش نمونه‌گیر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 13  شماره 1

صفحات  17- 31

تاریخ انتشار 2017-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023