محمد رضا محبوبی

دانشیار ترویج کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

[ 1 ] - دیدگاه های صاحب نظران در مورد طراحی و پیاده‌سازی خدمات ترویج کشاورزی تحت وب در ایران

این تحقیق با هدف شناسایی دیدگاه ­های صاحب ­نظران در مورد طراحی و پیاده ­سازی خدمات ترویج کشاورزی تحت وب در ایران انجام شد. تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه آماری صاحب‌نظران حوزه کشاورزی و مدیران وبگاه­ های فعال در این حوزه بودند که 310 نفر از آنان با شیوه نمونه­گیری طبقه ­ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود که برای تعیین روایی آن از نظرات کارشناسان استفاده شد و پ...

[ 2 ] - واکاوی رفتار کشاورزان در پذیرش فناوری آبیاری تحت فشار در شهرستان دشتستان

در حال حاضر، کمبود آب به یک نگرانی عمده در کشور بدل شده است و به طور مشخص، کشاورزی در کانون اصلی مشکل کمبود آب قرار دارد. در این بین، استفاده از فناوری ­های مدرن آبیاری به عنوان یکی از چندین راه حل ممکن برای این مشکل مطرح شده است. این پژوهش پیمایشی با هدف واکاوی رفتار پذیرش فناوری‌های آبیاری تحت فشار توسط کشاورزان شهرستان دشتستان به انجام رسید. جامعه‏ ی آماری شامل...

[ 3 ] - آسیب‌شناسی تعاونی‌های توسعه روستایی در راستای تدوین راهبردهای توسعه کارآفرینی

پژوهش حاضر به‌ روش توصیفی- پیمایشی با هدف آسیب‌شناسی تعاونی‌های توسعه روستایی استان گلستان در راستای تدوین راهبردهای توسعه کارآفرینی انجام گرفته ‌است. جامعه مورد نظر شامل کارشناسان تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان به تعداد 42 نفر بودند که به شیوه تمام‌شماری مورد مطالعه قرار گرفتند. تحلیل محتوای پرسشنامه‌ها نشان داد که مهم‌ترین فرصت‌ها شامل "معافیت تعاونی‌ها از مالیات و بیمه...

[ 4 ] - سازوکار بازاریابی کارآفرینانه در تعاونی‌های کشاورزی: رویکرد ویژه به برندسازی

مطالعۀ مروری حاضر، با هدف معرفی بازاریابی کارآفرینانه در تعاونی‌های کشاورزی انجام شد. بر اساس یافته‌های حاصل از مرور مفاهیم و الگوها، مهم‌ترین مشخصه‌های بازاریابی کارآفرینانه در تعاونی‌های کشاورزی شامل: هم‌افزایی و یکپارچگی بازاریابی و کارآفرینی در مدیریت تعاونی‌ها و طرح شیوه‌های خلاقانه در بازاریابی با تکیه‌ بر برند است. برندسازی یک مؤلفه محوری در بازاریابی کارآفرینانه است و می‌تواند کلید موفق...

[ 5 ] - بررسی موانع توسعه کسب و کارهای پرورش قارچ خوراکی در نواحی روستایی استان گلستان

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل بازدارنده توسعه کسب و کارهای پرورش قارچ خوراکی در استان گلستان انجام شد. تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق صاحبان 120 واحد تولید قارچ خوراکی در سطح مناطق روستایی استان گلستان بودند که به شیوه تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب 100 نفر از آنها انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که برای تعیین روایی آن از نظرات متخصصان ترویج و پرورش قارچ ...

[ 6 ] - نقش نهادهای حمایتی در توسعه کارآفرینی: مطالعه طرح‌های اشتغال‌زای کمیته امداد امام خمینی (ره)

یکی از فعالیت‌های اساسی کمیته امداد امام خمینی(ره)، انجام فعالیت‌هایی است که به ایجاد روحیه خوداتکایی و اعتماد به خود، علاقه و استقبال از کار منجر می‌شود به نحوی که افزایش حجم این گونه فعالیت‌ها در مقایسه با سال‌های قبل را می‌توان به عنوان نشانه‌ای از اهمیت این موضوع تلقی کرد. هدف این فعالیت‌ها نیز کمک به درآمد خانوارها و ایجاد مشاغل مکمل جهت بهبود رفاه خانوارهای تحت پوشش است. بنابراین بررسی می...

[ 7 ] - بازاریابی اینترنتی و خدمات کشاورزی تحت وب، گامی برای کارآفرینی در بخش کشاورزی

امروزه به­کارگیری اینترنت و وب در تمامی حوزه­ها از اهمیّت ویژه­ای برخوردار بوده و فعالیّت آن گسترش قابل توجهی داشته است. بخش کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیست و نقش اینترنت در توسعه کشاورزی امری بدیهی است و کارکردهای ویژه­ای نیز دارد. از جمله کارکردهای اینترنت در کشاورزی می­توان به توسعه اقتصادی مولدان کشاورزی؛ کمک به‌عمران اجتماعی؛ گسترش شبکه­های رسانه­ای جدید؛ حذف واسطه­ها و کاهش مستقیم قیمت...

[ 8 ] - ارزیابی مدیریت پایدار اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی (مطالعه موردی شهرستان ملکان)

هدف پژوهش حاضر ارزیابی مدیریت پایدار اراضی کشاورزی در شهرستان ملکان می‌باشد. جامعه آماری شامل کشاورزان گندمکار بود که 162 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای بود که روایی آن بر اساس نظرات اساتید دانشگاه و کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان ملکان و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (71/0) تأیید شد. روش سنجش پایداری نیز مبتنی بر ساخت شاخص ترکیبی به تف...

[ 9 ] - نگرش نسبت به آب در بین زنان روستایی: مورد مطالعه شهرستان شیروان استان خراسان شمالی

آب یکی از مهم­ترین منابع طبیعی موجود در زمین است که ضمن محدود بودن، نقش موثری در توسعه پایدار جوامع دارد. رفتار مصرفی مردم نسبت به آب به نگرش و میزان آگاهی آنان نسبت به مسایل مربوط به آب بستگی دارد. تحقیق حاضر به مطالعه­ عوامل موثر بر نگرش زنان روستایی نسبت به آب پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات میدانی است و با روش تحقیق توصیفی و با فن پیمایش انجا...

[ 10 ] - بررسی موانع پرورش ماهیان گرم آبی از دیدگاه آبزی پروران استان گلستان

این تحقیق با هدف شناخت موانع پرورش ماهیان گرمابی از دیدگاه آبزی پروران استان گلستان انجام شده است. تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل 147 نفر پرورش دهنده ماهیان گرمابی بودند که به شیوه تمام شماری تمامی آنان انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که برای تعیین روایی آن از نظرات متخصصان شیلات و ترویج کشاورزی استفاده شد. برای به دست آوردن پایایی ابزار تحقیق،30 پرسشنامه در خا...

[ 11 ] - تأثیر الگوی مدیریت مشارکتی در بهره‌برداری بهینه آب در شهرستان آق‌قلا

یکی از عناصر اصلی مدیریت پایدار آب جلب مشارکت بهره‌برداران در مدیریت و نگه‌داری شبکه‌های آبی می‌باشد. از طرفی، بهره‌گیری از مشارکت مردم در تمامی مراحل برنامه‌ریزی، طراحی، ساخت و بهره‌برداری پروژه‌ها(در قالب تشکل‌ها و سازمان‌های مردمی) می‌تواند در مدیریت بهینه آب تأثیرگذار باشد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر الگوی مدیریت مشارکتی در مدیریت بهینه آب است که به صورت موردی در تعاونی تولید پیوند شهرستان آ...

[ 12 ] - عامل های پیش‌برنده توسعه کارآفرینی در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان البرز

کارآفرینی شرکتی عاملی مهم در توسعه و بهبود سازمانی و اقتصادی، عملکرد و خلق ثروت است و می‌تواند در بهبود عملکرد یک سازمان نقش بسیار مهمی ایفا کند. این پژوهش با هدف بررسی عامل‌های پیش‌برنده‌ی‌ توسعه‌ی‌ کارآفرینی در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان البرز انجام شد. جامعه-ی‌ آماری شامل 207 تن کارکنان این شرکت‌ها بود. حجم نمونه بر پایه فرمول کوکران 119 نفر تعیین شد. برای نمونه‌گیر...

[ 13 ] - تحلیل عوامل مؤثر بر ناپایداری اراضی کشاورزی استان آذربایجان شرقی (مورد مطالعه، شهرستان ملکان)

ناپایداری اراضی کشاورزی در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، نیاز است تا عوامل ناپایداری اراضی کشاورزی در نظام‌های مختلف مدیریت زمین ارزیابی شوند. شناخت این عوامل برای تدوین سیاست­ها و برنامه­های مناسب جهت دستیابی به کشاورزی پایدار ضرروی است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر ناپایداری اراضی کشاورزی گندمکاران شهرستان ملکان می­باشد. حجم نمونه از طریق فرمول کوکر...

[ 14 ] - نیازهای آموزشی انجیرکاران در زمینه مدیریت ذخیره بهینه آب در شرایط خشکسالی، مورد مطالعه: شهرستان استهبان

هدف این تحقیق توصیفی و پیمایشی، شناسایی نیازهای آموزشی انجیرکاران در زمینه مدیریت ذخیره بهینه آب در شرایط خشکسالی بود. جامعه آماری تحقیق را 4440 نفر از انجیرکاران شهرستان استهبان تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران و شیوه نمونه­گیری تصادفی نظام­مند، تعداد 350 نفر از آنان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جمع­آوری داده­ها به وسیله پرسشنامه­ای بود که روایی آن از سوی کمیته تحقیق و محققان مرک...

[ 15 ] - بررسی امکان سنجی مدیریت مشارکتی آبیاری در تعاونی‌های تولید روستایی شهرستان تایباد

این تحقیق پیمایشی با هدف بررسی امکان‌‏سنجی مدیریت مشارکتی آبیاری در تعاونی‏های تولید روستایی شهرستان تایباد انجام شد. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی و جامعه مورد مطالعه شامل 2116 کشاورز عضو 6 شرکت‌ تعاونی تولید روستایی شهرستان تایباد بود. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 280 نفر برآورد شد. روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‏بندی با انتساب مناسب و ابزار جمع‏آوری داده‌ها پرسش‏نامه بود. روایی پرسش‏نامه بر ا...

[ 16 ] - عوامل درون‏سازمانی مؤثر بر موفقیت تعاونی زنان روستایی (مطالعه موردی: تعاونی فدک در استان گلستان)

هدف این تحقیق کاربردی و توصیفی شناسایی عوامل درون‏سازمانی مؤثر بر موفقیت تعاونی زنان روستایی فدک شهرستان سرخنکلایِ استان گلستان است. جامعة آماری این تحقیق را  170 زن روستایی عضو تعاونی تشکیل می‌دهند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی- مورگان 120 نفر تعیین شد که از طریق نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند و با پرسش‏نامه مورد مصاحبه قرار گرفتند. روایی پرسش‏نامه با نظر اعضای هیئت علمی ترویج و ...

[ 17 ] - تبیین مؤلفه‌های توسعه کسب‌‌وکارهای کشاورزی در استان گلستان

امروزه، توسعه کسب ‌و کارهای کشاورزی یک راهبرد عمده برای پیش‌برد کارآفرینی کشاورزی به‌شمار می‌رود. برنامه‌ریزی راهبردی برای تسهیل کارآفرینی کشاورزی، توجه به سازه‌های مرتبط با کسب‌ و کارهای کشاورزی مانند یک سیستم پیچیده، متغیرهای زمینه‌ای و پویایی‌های مرتبط را نیاز دارد. این تحقیق کیفی با هدف شناسایی سازه‌ها و عوامل تأثیرگذار بر توسعه کسب‌ و کارهای کشاورزی در استان گلستان به انجام رسیده است. اطلا...

[ 18 ] - عوامل مؤثر بر مشارکت جوامع محلی در پروژۀ احیای اراضی جنگلی تخریب‌یافتۀ شهرستان ریگان، استان کرمان

استفاده از مشارکت مردمی در حفظ و احیای منابع طبیعی به‌عنوان یک نیاز و ضرورت مطرح است، به‌طوری‌که تأکید بر مشارکت مردم در تصمیم­های مرتبط با منابع‌‌طبیعی آسان­ترین راهکار حفظ این منابع ارزشمند است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت جوامع محلی در پروژۀ احیای اراضی جنگلی تخریب­یافته در شهرستان ریگان استان کرمان انجام گرفت. بدین منظور با استفاده از روش تحقیق توصیفی و فن پیمایش، 360 نفر ا...

[ 19 ] - بررسی عوامل مؤثر بر نیازهای دانشی کشتکاران اکالیپتوس در استان گلستان

این تحقیق توصیفی و پیمایشی با هدف تعیین عوامل مؤثر بر نیازهای دانشی کشتکاران اکالیپتوس در استان گلستان انجام گرفت. جمعیت مورد بررسی، کلیۀ کشتکاران اکالیپتوس در استان گلستان به تعداد 300 نفر بودند که از بین آنها 170 نفر به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت که روایی محتوایی آن با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن با اجرای پیش‌آزمون تأیید شد. نتایج همبستگی...

[ 20 ] - پایش و پیش بینی روند تغییرات مکانی و زمانی کاربری/ پوشش اراضی (مطالعة موردی: منطقة مراوه‌تپه، گلستان)

در این تحقیق تغییرات کاربری اراضی سال­های گذشته منطقه مراوه­تپه در استان گلستان و امکان   پیش­بینی آن در آینده با استفاده از مدل زنجیره مارکوف بررسی شده است. بدین منظور با استفاده از تصاویر سنجنده­های MSS،  +ETM و OLI ماهواره لندست و اطلاعات جانبی منطقه، نقشه کاربری اراضی سال­های 1365، 1379 و 1393 تهیه شد و نقشه کاربری اراضی سال 1407 پیش­بینی گردید. با توجه به نتایج این تحقیق، مساحت جنگل متراکم...

[ 21 ] - عوامل مؤثر بر پذیرش باغ کاری در اراضی شیب دار: مورد مطالعه شهرستان های مینودشت و گالیکش استان گلستان

فرسایش خاک به­عنوان یک مشکل عمده و مانع جدی برای دستیابی به کشاورزی پایدار به­شمار می‌­آید. این مشکل در اراضی شیب­دار حادتر است. یکی از روش­های حفاظت خاک در این قبیل اراضی، کاشت درخت و احداث باغ می­باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر پذیرش باغ­کاری در اراضی شیب­دار شهرستان‌های مینودشت وگالیکش واقع در استان گلستان بود. بدین­منظور از روش تحقیق توصیفی-همبستگی استفاده شد. جامعه مورد مطالعه شام...

[ 22 ] - موانع اجتماعی و سازمانی مشارکت جوامع محلی در پروژه احیای چشم‌‌اندازهای جنگلی و اراضی تخریب‌‌یافته (مطالعه موردی: شهرستان ریگان استان کرمان)

پژوهش پیش‌رو با هدف بررسی موانع مشارکت جوامع محلی در پروژه احیای چشم‌‌اندازهای جنگلی و اراضی تخریب‌‌یافته شهرستان ریگان استان کرمان انجام شد. این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. با استفاده از شیوه نمونه‌‌گیری تصادفی چندمرحله‌‌ای، 120 نفر از ساکنان پنج روستای تحت پوشش پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه بود که کارشناسان روایی آنرا تأیید کردند. پایایی پرسش‌نامه نیز با مقدار ضری...

[ 23 ] - تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای تعاونی های توسعه روستایی در استان گلستان

تحقیق حاضر با هدف تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت­ها و تهدیدهای تعاونی­های توسعة روستایی استان گلستان با استفاده از  روش ­SWOT انجام شد. جامعة آماری کلیه اعضای هیئت­مدیره 25 تعاونی­ فعال در استان گلستان به تعداد 124 نفر بودند که به شیوة تمام‌شماری به­ عنوان نمونة­ تحقیق ا...

[ 24 ] - بررسی نگرش روستاییان حاشیه جنگل نسبت به تغییر کاربری اراضی جنگلی (مطالعه موردی استان گلستان)

تحقیق حاضر با هدف بررسی نگرش روستاییان حاشیه جنگل نسبت به تغییر کاربری اراضی جنگلی انجام گردید. تعداد 364 نفر از ساکنان روستاهای حاشیه جنگل در هشت شهرستان استان گلستان با استفاده از روش پیمایشی، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی آن با مراجعه به اساتید دانشگاه و کارشناسان منابع طبیعی و پایایی آن با محاسبه ضریب کرونباخ آلفا مورد تأیید قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان...

[ 25 ] - موانع توانمندسازی مددجویان در طرح‌های اشتغال‌زای کشاورزی کمیته امداد امام خمینی در استان گلستان

مقدمه: رفع موانع توانمندسازی اقشار فقیر جامعه در برنامه‌های توسعه اشتغال موضوعی کلیدی به‌شمار می‌رود. این پژوهش با هدف بررسی موانع توانمندسازی مددجویان در طرح‌های اشتغال‌زای کشاورزی کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان گلستان انجام شده است.  روش: پژوهش از نوع کاربردی و روش آن پیمایشی بود. جامعه‌آماری پژوهش شامل تمامی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) در طرح‌های اشتغال‌زای کشاورزی در استان گلست...

[ 26 ] - اثربخشی ترویج فنون زراعی در تعاونی تولید روستایی پیوند استان گلستان با استفاده از الگوی ارزشیابی آزمایش اجتماعی

هدف این تحقیق بررسی اثربخشی ترویج و آموزش فنون زراعی با استفاده از الگوی ارزشیابی آزمایش اجتماعی در تعاونی تولید روستایی پیوند  شهرستان آق­قلا در استان گلستان بود. جامعة آماری را 345 کشاورز عضو تعاونی و 1104 کشاورز غیرعضو تعاونی تشکیل دادند. شیوة نمونه‌گیری به صورت تصادفی چندمرحله‌ای بود که با انجام آن، 220 کشاورز عضو و 200 کشاورز غیرعضو به عنوان ن...

[ 27 ] - تحلیل نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت طرح‌های اشتغال‌زای کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان گلستان

در شرایط کنونی موضوع اشتغال یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی در کشور است. در این راستا یکی از نهادهایی که با اجرای طرح‌های اشتغال سعی در حل مشکل داشته است، کمیته امداد امام خمینی(ره) است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت طرح‌های اشتغال‌زای کمیته‌ امداد اما‌م خمینی(ره) در استان گلستان انجام گرفته است. پژوهش از نوع مطالعات کاربردی است که به روش توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جا...

[ 28 ] - Analyzing the Structural and Outward Features and Expected Activities of a Service-Extension Agricultural Website in Iran

Background and Aim: This study aimed to identify and Analyzing the structural and outward features and expected activities of a service-extension agricultural website, based on the views of experts in the field of agriculture and related sciences and webmasters and blogs in Iran. Method: The methodological approach was a descriptive and survey study. The statistical population of the study cons...

[ 29 ] - عوامل مؤثر بر بازاریابی جمعی کارآفرینانه در تعاونی‌های تولید کشاورزی استان کردستان

هدف این تحقیق کاربردی بررسی بازاریابی جمعی کارآفرینانه در تعاونی‌های تولید کشاورزی با استفاده از روش تحقیق پیمایشی بود. جامعة آماری تحقیق را اعضای (سهامداران) 13 تعاونی تولید کشاورزی در استان کردستان به تعداد3500 نفر تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران، 346 نفر از میان آنها به روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند. برای جمع­آوری...

[ 30 ] - Diagnosing of the Micro and Home Enterprises Plans of the Imam Khomeini Relief Committee in Golestan Province

Introduction: The success of employment plans requires identifying and strengthening strengths and opportunities and, identifying and removing weaknesses and threats in those plans. This research has been conducted to diagnose the micro and home enterprises plans of the Imam Khomeini Relief Committee IKRC in Golestan Province. Methods: This was an applied survey method research. The statistical...

[ 31 ] - ارزیابی عملکرد شرکت تعاونی توسعه بصیرت شهرستان مراوه تپه استان گلستان با استفاده از مدل تحلیل ذی نفعان

این تحقیقِ توصیفی پیمایشی با هدف ارزیابی عملکرد تعاونی توسعة بصیرت شهرستان مراوه‏تپه استان گلستان انجام گرفت. جامعة آماری را 1100 نفر از اعضای تعاونی تشکیل دادند که به شیوة نمونه­گیری تصادفی، 285 نفر از میان آنها به عنوان نمونة تحقیق انتخاب شدند. برای جمع­­آوری اطلاعات از پرسش‏نامه استفاده شد. روایی محتوایی و ظاهری پرسش‏نامه با نظر متخصصان ترویج و تعاون و پایایی آن با استفاده از روش آلفا...

[ 32 ] - تاثیر درس کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)

ااین پژوهش با هدف بررسی تاثیر درس کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 168 نفر از دانشجویان دریافت کننده آموزش رسمی کارآفرینی و 141 نفر از دانشجویان غیردریافت کننده آموزش رسمی کارآفرینی بودند که با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب، 76 نفر از دانشجویان دریافت‌کننده آموزش و 70 نفر از دانش...

[ 33 ] - نوآوری جمعی در زنجیره ارزش در تعاونی‌های تولیدکشاورزی

از آنجا که طبیعت تعاونی‌ها بر مبنای کنش جمعی استوار است، شیوه مورد نظر برای یافتن و مدیریت نوآوری با هدف بهبود این نهادها نیز باید جمعی باشد. نوآوری جمعی یک رویکرد مناسب برای مقابله با مشکلات فعلی زنجیره ارزش در تعاونی‌های تولید کشاورزی است. این تحقیق کاربردی با استفاده از روش تحقیق پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام اعضای (سهامداران) 13 تعاونی تولید کشاورزی در استان کردستان...

[ 34 ] - Evaluation of the Quality of Entrepreneurship Course Education Services Using SERVQUAL Model (Case Study: Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources)

     It is important to pay attention to the quality and applicability of entrepreneurship courses for self-employment of students of agricultural sciences and natural resources in universities. The purpose of this study was to evaluate the quality of entrepreneurship education services provided by students of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. The statistical pop...

[ 35 ] - Investigating Factors Affecting Students' Entrepreneurial Intention, The Case of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

   The purpose of this study was investigating factors affecting studentschr('39') entrepreneurial intention in Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. The research method was descriptive. The statistical population was 390 final year undergraduate students in all active fields of the University. Using Krejcie and Morgan table and stratified random sampling method with...

[ 36 ] - .The effect of information resources on the selection of strategies for adaptation to climate change by farmers (Case study: Golestan Province)

Background and Aim: The use of information resources is one of the important strategies in the selection of adaptation strategies to climate change by farmers. The aim of this study was to determine the effect of information resources on the selection of adaptation strategies to climate change by farmers in Golestan province. Method: The research was descriptive and survey. The statistical popu...

[ 37 ] - Analysis of knowledge, attitude and behaviors of farmers regarding the safe use of pesticides and their health risks related experiences in Galogah county, Mazandaran province, Iran

Background and Objective: pesticides are essential to protect plants from pests and diseases. Extensive and unsafe use of pesticides by farmers pose various risks to human health and the environment. Therefore, the present study evaluates farmers' knowledge, attitudes, and behaviors regarding pesticides use and the health problems associated with their use. Materials and Methods: In this human...

نویسندگان همکار