رابطه‌ی بین نوع ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی و اقتصادی در شرکت‌های اقتصادی کوچک و متوسط

نویسندگان

  • فردین وکیلی کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران
چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه‌ی بین نوع ساختار سازمانی - اقتصادی و کارآفرینی سازمانی در شرکت‌های کوچک و متوسط می‌پردازد. در این بررسی مباحثی در زمینه‌ی ساختارهای مکانیکی-ارگانیکی و ساختار دانشی و کارآفرینی سازمانی مطرح شده است. در بخش دیگر مقاله، متدولوژی تحقیق شامل فرضیات، روش تحقیق، جامعه‌ی آماری و نمونه‌ی مورد مطالعه که مقاله بر اساس آن تنظیم شده، بیان می‌شود. روش انجام تحقیق به صورت میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه است. جامعه‌ی آماری ما صد و پنج شرکت کوچک و متوسط واقع در شهرک شکوهیه استان قم و اندازه‌ی نمونه هفتاد شرکت است. تکنیک آماری مورد استفاده در این تحقیق، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون رتبه‌بندی فریدمن بوده و تجزیه و تحلیل اطلاعات با کمک نرم افزار spss انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که بین نوع ساختار سازمانی و کارآفرینی اقتصادی در شرکت‌های کوچک و متوسط رابطه‌ی معناداری وجود دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه ی بین نوع ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی و اقتصادی در شرکت های اقتصادی کوچک و متوسط

پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین نوع ساختار سازمانی - اقتصادی و کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط می پردازد. در این بررسی مباحثی در زمینه ی ساختارهای مکانیکی-ارگانیکی و ساختار دانشی و کارآفرینی سازمانی مطرح شده است. در بخش دیگر مقاله، متدولوژی تحقیق شامل فرضیات، روش تحقیق، جامعه ی آماری و نمونه ی مورد مطالعه که مقاله بر اساس آن تنظیم شده، بیان می شود. روش انجام تحقیق به صورت میدانی و اب...

متن کامل

تأثیر سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: کسب‌وکارهای کوچک و متوسط منطقة ویژة اقتصادی سیرجان)

کارآفرینی فرایندی اجتماعی- اقتصادی و تحت تأثیر وجود پیوندها و ارتباطات اجتماعی است. تحقیقات متعددی افزایش فعالیت‌های کارآفرینانه را به سرمایة اجتماعی پیوند داده‌اند. بر همین اساس، تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط انجام گرفته است. این تحقیق براساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری تحقیق شامل همة کارکنان...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی شرکتی در بنگاه‌های کوچک و متوسط (قلمرو مطالعه، بنگاه‌های کوچک و متوسط استان یزد)

مقاله حاضر درصدد بررسی تأثیرات عوامل فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی شرکتی در بنگاه‌های کوچک و متوسط است. بدین منظور، نخست مقیاس‌هایی با هدف اندازه‌گیری مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی و اقدامات کارآفرینانه شرکتی توسعه می‌یابد. انتخاب نمونه‌ها، به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده و از بنگاه‌های کوچک و متوسط استان یزد صورت گرفت. بر اساس مقدار بارهای عاملی و نحوه بارگیری مؤلفه‌ها بر عوامل در رابطه با هریک...

متن کامل

رابطه ابعاد مختلف عدالت سازمانی با کارآفرینی سازمانی در شرکتهای کوچک

امروزه بحث جهانی شدن و افزایش رقابت، کیفیت و غیره، دولتها و سازمانها را با چالشهای جدیدی روبرو نموده است. از جمله راههای مقابله با این چالشها، متوسل شدن به کارآفرینی و توسعه آن از طریق شرکتهای کوچک است که با مشخصات مربوط به خود نقش اساسی در اقتصاد کشورها برعهده دارند. مطالعات نشان می دهد این شرکتها نیز برای فعالیت با مشکلاتی روبرو هستند. از طرفی کارآفرینی به دست نیروی انسانی سازمان صورت می گیرد...

متن کامل

ساختار سازمانی ارگانیک و کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های کشاورزی

امروزه بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که حیات و بقای سازمان‌ها بستگی به توسعه‌، بهبود و ارتقای کارآفرینی سازمانی در آن‌ها دارد. از طرفی توسعه‌ی کارآفرینی سازمانی، بدون شک نیازمند ساختار سازمانی متناسب با آن است. تعاون، به عنوان یک ضلع از مثلث اقتصادی کشور عزیزمان، یکی مناسب‌ترین سازمان‌هایی است که می‌تواند زمینه و استلزامات لازم برای توسعه‌ی کارآفرینی سازمانی را در خود ایجاد نماید. با این ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 2

صفحات  35- 56

تاریخ انتشار 2009-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023