رابطه‌ی گرایش کارآفرینانه‌ی فردی، یادگیری فردی و خلاقیت با عملکرد شغلی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

نویسندگان

  • مریم شاهدوستی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
چکیده مقاله:

هدف این پژوهش توصیفی-همبستگی بررسی روابط بین گرایش کارآفرینانه‌ی فردی، یادگیری فردی و خلاقیت با عملکرد شغلی بود. همچنین، نقش میانجی یادگیری فردی و گرایش کارآفرینانه‌ی فردی بررسی شد. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان به تعداد 635 کارشناس بود و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد 242 تن تعیین شد که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از چهار مقیاس استاندارد شامل مقیاس یادگیری فردی   Sujan et al. (1994)، مقیاس گرایش کارآفرینانه‌ی فردی Bolton & Lane (2012)، مقیاس خلاقیت Tierney et al. (1999) و مقیاس عملکرد فردی et al.  Staples (1990) گرد‌آوری شد. برای بررسی روایی پرسشنامه‌ از تحلیل عاملی تاییدی و برای بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (83/0≥α≥76/0). نتایج مدل‌یابی معادله‌های ساختاری و بوت استرپ نشان داد که یادگیری فردی با عملکرد شغلی رابطه‌ی مثبت و معنادار دارد و همچنین، رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد شغلی را میانجی‌گری می‌کند. افزون بر این، خلاقیت با گرایش کارآفرینانه و با عملکرد شغلی رابطه مثبت و معناداری دارد. اثر غیرمستقیم گرایش کارآفرینانه بر عملکرد شغلی با میانجی‌گری یادگیری فردی مثبت و معنادار بود. بر اساس یافته‌های پژوهش، مدیران و رهبران سازمان می­توانند در فرایند بهبود گرایش کارآفرینانه بر مکانیسم یادگیری فردی و خلاقیت تمرکز نمایند و از این طریق عملکرد شغلی را ارتقا دهند.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

از سرمایه اجتماعی به عملکرد شغلی: نقش میانجی گرایش کارآفرینانه در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

هدف این پژوهش بررسی روابط بین سرمایه اجتماعی و گرایش کارآفرینانه با عملکرد شغلی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان به تعداد 635 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان به تعداد 242 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌‌های استاندارد گرد‌آوری گردید. روایی پرسشنامه توسط گروهی از مت...

متن کامل

بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان: نقش میانجی یادگیری سازمانی و جهت‌گیری یادگیری

چکیده هدف این پژوهش توصیفی- همبستگی بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه و عملکرد در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بود. همچنین نقش میانجی یادگیری سازمانی و فردی و جهت‌گیری یادگیری بررسی شد. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر 50 تن از مدیران که به روش تمام شماری انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد گردآوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان مورد تایید قرار گرفت و روایی سازه...

متن کامل

ارتباط بین ویژگی‌های شغل و تحلیل‌رفتگی شغلی در میان کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

هدف مطالعه توصیفی- همبستگی حاضر بررسی رابطه ویژگی­های شغل و تحلیل رفتگی شغلی در بین کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بود. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بود (449N=) که با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان تعداد 220 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید (220n=). نمونه­گیری به روش طبقه­ای با انتساب متناسب صورت گرفت. ابزارهای استفاده شده، پرسشنامه تحلیل رفتگی ...

متن کامل

نقش میانجی‌گری پیوند شبکه اجتماعی در رابطه بین خلاقیت سازمانی و خلاقیت فردی مروجان جهاد کشاورزی استان اصفهان

یکی از مهمترین نقش‌های آموزشی مروجان کشاورزی، کمک به مساله‌یابی است که این امر نیازمند توسعه خلاقیت های فردی است. بر اساس نظریه تبادل اجتماعی و نظریه انتظار - تایید می توان نشان داد خلاقیت فردی در تعاملات سازمانی شکل می‌گیرد و تایید این امر به قضاوت های شخصی ارتباط پیدا خواهد نمود. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر خلاقیت سازمانی در توسعة خلاقیت فردی مروجان کشاورزی استان اصفهان با حضور مت...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

پژوهش توصیفی– پیمایشی حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان انجام شده است. جامعه آماری آن شامل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان بود (449N=) که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 220 نفر به عنوان نمونه تعیین شدند. نمونه­گیری با روش طبقه‌ای با انتساب متناسب صورت گرفت. ابزار تحقیق پرسشنامه­ ای بود که روایی آن بر اساس نظر چند تن از کارشنا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 49  شماره 2

صفحات  263- 277

تاریخ انتشار 2018-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023