رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی

نویسندگان

  • مجتبی امیری دانشگاه تهران
  • محمد احسانی دانشگاه تربیت مدرس
  • مریم مختاری دینانی دانشگاه تربیت مدرس
چکیده مقاله:

اثربخشی رهبری، یکی از عوامل موفقیت هر سازمانی محسوب می­شود. بنابراین شناخت عواملی که می­تواند با این عامل ارتباط داشته‌باشد، بسیار ارزشمند است. از این رو، هدف اصلی این تحقیق تعیین رابطه‌ی بین هوش هیجانی و اثربخشی رهبری از دیدگاه مدیران ورزشی بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش، شامل کلیه‌ی مدیران وزارتخانه‌ی ورزش و جوانان، کمیته ملی­المپیک و پاراالمپیک، آکادمی ملی­المپیک و فدراسیون­های ورزشی (331 N=) بود که با استناد به جدول مورگان، 180 نفر جهت انجام این تحقیق انتخاب شدند. در این تحقیق، از پرسش‌نامه‌ی 33 سؤالی هوش هیجانی سایبریا شرینگ (1998) و پرسش‌نامه‌یمحقق­ساخته‌ی 36 سؤالی اثربخشی رهبریبر اساس مدل تالکوت پارسونز جهت جمع­آوری داده­ها و از روش آماری رگرسیون چندمتغیره، جهت تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شد. نتایج تحلیل داده­ ها نشان داد که اثربخشی رهبری با هوش هیجانی رابطه‌ی معنی ­داری دارد (05/0p

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارتباط بین هوش فرهنگی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی

مطالعات نشان داده است که حل ‌و ‌فصل چالش¬های پیش روی سازمان¬ها، مستلزم برخورداری از رهبری و مدیریت کارآمد و اثربخش است؛ بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطۀ بین هوش فرهنگی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی می‌باشد. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیۀ مدیران وزارتخانۀ ورزش و جوانان، کمیتۀ ملی المپیک و پاراالمپیک، آکادمی ملی¬المپیک و فدراسیون¬های ورزشی بوده که از بین آنها 180 نفر جهت انجام این پژوهش ...

متن کامل

ارتباط بین هوش سازمانی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی

اثربخشی رهبری از عوامل موفقیت هر سازمانی محسوب می‌شود؛ بنابراین شناخت عوامل مرتبط با این عامل، بسیار ارزشمند است. ازاین‌رو، هدف اصلی این تحقیق، تعیین ارتباط بین هوش سازمانی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی بود. جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیۀ مدیران وزارتخانۀ ورزش و جوانان، کمیتۀ ملی المپیک و پارالمپیک، آکادمی ملی‌المپیک و فدراسیون‌های ورزشی (N=331) بود که با استناد به جدول مورگان، 180 نفر برای اجرای ت...

متن کامل

ارتباط بین هوش فرهنگی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی

مطالعات نشان داده است که حل و فصل چالش¬های پیش روی سازمان¬ها، مستلزم برخورداری از رهبری و مدیریت کارآمد و اثربخش است؛ بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطۀ بین هوش فرهنگی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی می باشد. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیۀ مدیران وزارتخانۀ ورزش و جوانان، کمیتۀ ملی المپیک و پاراالمپیک، آکادمی ملی¬المپیک و فدراسیون¬های ورزشی بوده که از بین آنها 180 نفر جهت انجام این پژوهش ان...

متن کامل

ارتباط بین هوش سازمانی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی

اثربخشی رهبری از عوامل موفقیت هر سازمانی محسوب می شود؛ بنابراین شناخت عوامل مرتبط با این عامل، بسیار ارزشمند است. ازاین رو، هدف اصلی این تحقیق، تعیین ارتباط بین هوش سازمانی و اثربخشی رهبری مدیران ورزشی بود. جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیۀ مدیران وزارتخانۀ ورزش و جوانان، کمیتۀ ملی المپیک و پارالمپیک، آکادمی ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی (n=331) بود که با استناد به جدول مورگان، 180 نفر برای اجرای ت...

متن کامل

مقایسۀ اثربخشی رهبری مدیران ورزشی

مطالعات نشان داده است موفقیت سازمانی در گرو رهبری اثربخش است. این امر در کلیه سازمانها از جمله سازمان­های ورزشی صادق است. بنابراین، هدف اصلی این تحقیق مقایسۀ اثربخشی رهبری مدیران ورزشی بود. جامعۀ آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران وزارتخانه ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و پاراالمپیک، آکادمی ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی (331=N) بوده که با استناد به جدول مورگان، 180 نفر با روش نمونه گیری طبقه ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 23

صفحات  53- 66

تاریخ انتشار 2014-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023