رابطه تعامل والد- فرزند با سطح رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان

نویسندگان

  • اصغری, فرهاد
  • شاکری نیا, ایرج
چکیده مقاله:

زمینه و هدف: تعامل مطلوب والدین با فرزندان در سازش‌یافتگی رفتاری، اجتماعی، و تحصیلی کودکان نقش بسیار مهمی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تعامل والد- فرزند با میزان رفتارهای پرخاشگرانه دانش ­آموزان انجام شده است. روش: مطالعه حاضر از نوع همبستگی در قالب طرح پیش‌بین است. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان دختر پایه پنجم مشغول به تحصیل در دبستان‌های دولتی شهر ساری در سال تحصیلی 94-93 بود که تعداد 254 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده‌اند. برای جمع ­آوری داده‌ها از پرسشنامه رابطه ولی- فرزندی (فاین، ارمورلند و اندروشوبل، 1983) و پرسشنامه پرخاشگری کودکان دبستانی (شهیم، 1385)  استفاده شد. تحلیل داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه صورت گرفته است. یافته‌ها: نتایج تحلیل همبستگی حاکی از وجودرابطه منفی و معنادار بین تعامل والد-فرزند (p < 0/005 ، r = -0/79) و ابعاد آن با پرخاشگری کل و خرده‌مقیاس‌های آن بود. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که تعامل والد- فرزند می‌تواند با 99 درصد اطمینان پرخاشگری کودکان را پیش‌بینی کند. نتیجه ­گیری:با توجه به رابطه معنادار بین نوع رابطه والد- فرزند با میزان رفتارهای پرخاشگرانه فرزندان، می­توان نتیجه گرفت که چگونگی تعامل والدین با فرزندان عامل مهم و تعیین‌کننده در نوع رفتار کودکان از جمله پرخاشگری آنها است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه‌ خودکارآمدی در تعامل با همسالان و شایستگی اجتماعی در دانش آموزان پسر با رفتارهای پرخاشگرانه و عادی

مقدمه: یکی از اختلالات رفتاری که شیوع آن به‌طور هشداردهنده­ای بالا است، پرخاشگری است. کودکان دارای رفتارهای پرخاشگرانه  خانواده، مدرسه و اجتماع را با مسائل گوناگونی مواجه می­کنند که آن­ها را در برابر آشفتگی­های روانی ـ اجتماعی دوران نوجوانی و حتی بزرگسالی آسیب‌پذیر می‌سازد. هدف این پژوهش مقایسه خودکارآمدی در تعامل با همسالان و شایستگی اجتماعی در دانش آموزان پسر پرخاشگر و عادی پایه­های پنجم و شش...

متن کامل

تأثیرآموزش مهارت های مطلوب بر پرخاشگری و خودکارآمدی در تعامل با همسالان در بین دانش آموزان دارای رفتارهای پرخاشگرانه

 پرخاشگری اختلال شایعی است که برای کودکان، خانواده­ها و مدارس مشکلات عمده­ای ایجاد کرده است. لذا، هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش مهارت­های مطلوب اجتماعی مبتنی بر برنامه گروه­بندی مهارت بر پرخاشگری و خودکارآمدی در تعامل با همسالان دانش‌آموزان پسر دوره ابتدایی دارای رفتارهای پرخاشگرانه شهر اهواز بود. این پژوهش از نوع آزمایشی میدانی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. نمونه پژوه...

متن کامل

رابطه علّی خشونت فیزیکی و عاطفی والدین با مدیریت خشم و رفتارهای پرخاشگرانه کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای با میانجی‌گری رابطه والد- فرزند و همدلی

 زمینه و هدف: اختلال نافرمانی مقابله­ ای یکی از شایع‌ترین اختلال‌های رفتار مخرب است. هدف از پژوهش حاضر مطالعه رابطه علی خشونت فیزیکی و عاطفی والدین با مدیریت خشم و رفتارهای پرخاشگرانه کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌ای با میانجی‌گری رابطه والد- فرزند و همدلی دانش‌آموزان بود.  روش: پژوهش حاضر همبستگی از نوع تحلیل مسیر است. 100 نفر از دانش آموزان دختر پایه سوم تا ششم دبستان دارای اختلال نا...

متن کامل

رابطه تعامل والد-فرزند با هوش هیجانی و خودکارآمدی در دانش آموزان دوره متوسطه شهر داراب

چکیده پژوهش حاضر به بررسی رابطه تعامل والد فرزند با هوش هیجانی و خودکارآمدی در دانش آموزان دبیرستان های شهر داراب در سال تحصیلی 92-1391 پرداخته است.روش پژوهش همبستگی از نوع توصیفی است.حجم نمونه مورد مطالعه شامل 336 نفر( 165پسر و171 دختر) و از نوع نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای می باشد.جمع آوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه تعامل والد فرزند فاین و همکاران وخودکارآمدی شرر و همکاران و هوش هیجانی شاته...

15 صفحه اول

رابطه شیوه تعامل والد-فرزند با میزان اعتیادپذیری و گرایش به جنس مخالف در دانشجویان

Objective: the purpose of this study was to study relationship between interaction parent-child with addictability rate and heterosexual orientation in students. Method: The statistical population consisted of all students of Guilan University in 2012-2013 academic year, which among them a sample of 200 students were selected by random cluster sampling method and they completed preparation to a...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره None

صفحات  21- 34

تاریخ انتشار 2016-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023