فرشته میرزایی

کارشناسی ارشد رواننشاسی

[ 1 ] - نقش انسجام خانواده و تعامل والد-فرزند در تبیین حرمت خود دانش‌آموزان

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش انسجام خانواده و تعامل والد-فرزند در تبیین حرمت‌خود دانش‌آموزان صورت گرفته است. طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان دختر پایه پنجم مشغول به تحصیل در دبستان‌های دولتی شهر ساری در سال تحصیلی 94-93 بود که تعداد 254 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده‌اند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه انسج...

[ 2 ] - رابطه تعامل والد- فرزند با سطح رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان

زمینه و هدف: تعامل مطلوب والدین با فرزندان در سازش‌یافتگی رفتاری، اجتماعی، و تحصیلی کودکان نقش بسیار مهمی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تعامل والد- فرزند با میزان رفتارهای پرخاشگرانه دانش ­آموزان انجام شده است. روش: مطالعه حاضر از نوع همبستگی در قالب طرح پیش‌بین است. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان دختر پایه پنجم مشغول به تحصیل در دبستان‌های دولتی شهر ساری در سال تحصیلی 94-93 بود ک...

[ 3 ] - نقش انسجام خانواده در تبیین رفتارهای پرخاشگرانه فرزندان

زمینه و هدف: در هر جامعه، سلامت کودکان و نوجوانان و بهداشت روانی آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا از نظر روانی و جسمی ‌سالم بوده و بتوانند نقش اجتماعی خود را بهتر ایفا کنند. بنابراین توجه به عوامل تأثیرگذار بر این گروه از جامعه که بخش عمده‌ای از جمعیت هر جامعه‌ای را تشکیل می‌دهند، یکی از مباحث توجه‌برانگیز روان­ شناسان در دهه‌های اخیر است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه انسجام خانواده و پرخاشگ...