× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

رابطه راهبری شرکتی و مخارج تحقیق و توسعه شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

چکیده   مقدمه: دارو از صنایع راهبردی در تأمین نیازهای اساسی جامعه محسوب می‌شود و در این راستا، فعالیت‌های تحقیق و توسعه در این صنعت از جایگاهی ویژه برخوردار است. با این وجود، بر اساس نظریه نمایندگی می‌توان انتظار داشت که مدیریت واحد گزارشگر به دلیل دیر بازده بودن و خطر بالای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تمایل چندانی به تحمل مخارج آن نداشته باشد. برای حل این مشکل سیاست‌های نظام راهبری شرکتی می‌تواند در مدیریت مسئله نمایندگی و صیانت از منافع جامعه بسیار مثمرثمر واقع شود. روش پژوهش: طرح پژوهش حاضر شبه‌تجربی بوده و از لحاظ هدف و نتیجه اجرا مطالعه‌ای تحلیلی و کاربردی محسوب می‌شود. در این پژوهش تعداد 25 شرکت دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384-1395 بررسی و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که استقلال هیئت مدیره و مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی رابطه مثبت و معنی‌داری با مخارج تحقیق و توسعه دارد. هم‌چنین، بین مالکیت سهامداران عمده و مخارج تحقیق و توسعه، رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر حاکی از تأثیرپذیری سیاست‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها از نظام راهبری شرکتی است. بنابراین، به منظور فراهم کردن بستری مناسب برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه در صنایع دانش‌بنیان مانند صنعت دارو، توجه بیش از پیش به رعایت نظام راهبری شرکتی ضروری به نظر می‌رسد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در این تحقیق، تاثیر معیارهای نظام راهبری شرکتی بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش شامل 72 شرکت در طی دوره زمانی1383 الی 1387 بوده است. در این تحقیق از مدل آمیهود به عنوان معیار نقدشوندگی سهام استفاده و از بین معیارهای مختلف نظام راهبری شرکتی، چهار معیار شامل میزان مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت، نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تصدی همزمان دوپست رئی...

نظام راهبری شرکتی، سازوکاری است که مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران را بهبود بخشیده و توزیع حقوق و مسئولیت‎ها را در میان ارکان مختلف شرکت مشخص می‎سازد. در نظام راهبری شرکتی هیأت‌مدیره یکی از نقش‎های اساسی را برعهده دارد. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین نظام راهبری شرکتی و پاداش هیأت‌مدیره در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. بدین منظور از معیارهای مالکیت هیأت‌مدیره...

در پی سقوطشاخص‌هایبورستهراندرسال 1383 و رفتار فرصت‌طلبانه برخی از مدیران که از پیامدهای نظریه نمایندگی است،شفافیت شرکتی از دیدگاه سرمایه‌گذاران اهمیت بسیاری یافته است. در این راستا با بروز نگرانی در مورد قابلیت اتکای صورت‌های مالی، خدمات اطمینان‌بخشی حسابرسی مستقل از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و مالکان می‌تواند برای صورت‌های مالی ارزش افزوده ایجاد نماید. پژوهش حاضر با استفاده از ر...

بخش عمده‌ای از منابع درآمدی دولت­ها از طریق مالیات تأمین می‌شود. اجتناب از پرداخت مالیات باعث می­شود تا درآمدهای مالیاتی کشورها همواره از آنچه که برآورد شده است، کم‌تر باشد. بنابراین، از جمله موضوعات بسیار مهم بحث اجتناب از پرداخت مالیات و عوامل مؤثر بر آن و نتایجی است که از آن حاصل می‌شود. این پژوهش به بررسی رابطة اجتناب مالیاتی و نظام راهبری شرکتی بر حق‌الزحمة حسابرسی در شرکت­های پذیرفته‌شده ...

پژوهش حاضر تاثیر سازوکارهای مدیریتی راهبری شرکتی شامل ویژگی‌های هیات‌مدیره (اندازه و استقلال) و مدیرعامل (دوگانگی، نفوذ و مدت تصدی) بر ریسک‌پذیری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این پژوهش انحراف معیار باقی مانده مدل سه عاملی فاما–فرنچ (ریسک غیر سیستماتیک) به عنوان جانشین ریسک‌پذیری شرکت در نظر گرفته شده است. همچنین آثار سه متغیر اهرم مالی، نرخ بازده...

ابزارهای نظارتی راهبری شرکتی و سطح نگهداشت وجه نقد از عوامل مهم اثرگذار بر عملکرد شرکت‌ها می‌باشند. پژوهش‌های خارجی متعددی درمورد رابطه کیفیت نظام راهبری شرکتی و سطح نگهداشت وجه نقد با ارزش شرکت‌ها به عنوان معیار ارزیابی عملکرد صورت گرفته است. در ایران پژوهش‌های چندانی در این زمینه صورت نگرفته است، لذا هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه برخی از ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظ...