رابطه سبک های فرزندپروری والدین با رفتار سازشی دانش آموزان کم توان ذهنی

نویسندگان

  • شاکری نیا, ایرج
چکیده مقاله:

زمینه و هدف: سبک­ های فرزندپروری والدین مهمترین نقش را در تربیت فرزندان به عهده دارند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف پیش ­بینی رفتار سازشی دانش ­آموزان کم ­توان ذهنی بر اساس سبک­ های فرزندپروری مادران آنها انجام شد. روش: این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه را تمامی مادران کودکان کم­توان ذهنی مقطع ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 94-1393 تشکیل می­ دادند که از میان آنها 110 نفر با روش نمونه ­گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع ­آوری داده ­ها در این پژوهش از پرسشنامه رفتار سازشی واینلند (1953) و پرسشنامه شیوه فرزندپروری بامریند (1973) استفاده شد.  یافته­ ها: تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سبک مقتدرانه با رفتار سازشی همبستگی مثبت معنی ­دار و بین سبک ­های مستبدانه و سهل­ گیرانه با رفتار سازشی همبستگی منفی معنی دار وجود دارد (01/0>P). همچنین تجزیه و تحلیل داده ­ها با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که سبک تربیتی مقتدرانه پیش­ بینی­ کننده مثبت و معنی دار رفتار سازشی است (01/0>P) و سبک های تربیتی سهل­ گیرانه و استبدادی پیش ­بینی ­کننده منفی و معنی­دار رفتار سازشی است (01/0>P).  نتیجه ­گیری: با توجه به یافته ­های به دست آمده طراحی و برگزاری برنامه­ ها و کارگاه ­های آموزش خانواده در زمینه آگاه ­سازی اولیا از سبک­ های فرزندپروری و تأثیر هر یک از آنها بر فرزندان بسیار ضروری است تا از این طریق بتوان با تغییر نگرش مادران و بهبود روابط اعضای خانواده، رفتار سازشی دانش ­آموزان کم­ توان ­ذهنی را بهبود بخشید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی بر رفتار سازشی دانش آموزان کم توان ذهنی

هدف: هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی بر رفتار سازشی دانش آموزان پسر کم توان ذهنی شهرستان های تهران بود. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان پسر کم توان ذهنی 12 تا 14 ساله شهرستان های تهران تشکیل دادند. برای انتخاب آزمودنی ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ابتدا از بین شهرستان های...

متن کامل

رابطه بین سبک های اسناد و ادراک دانش آموزان از شیوه های فرزندپروری والدین با پیشرفت تحصیلی آنها

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه سبک های اسناد و ادراک دانش آموزان از شیوه های فرزندپروری والدین با پیشرفت تحصیلی آنهاست. نمونه تحقیق شامل 403 نفر از دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر تهران است که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند.ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه سبک-های اسناد کودکان سلیگمن (1984) و پرسشنامه ادراک شیوه های فرزند پروری والدین مکلون و مررل (1989) و معدل...

متن کامل

تأثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی بر بهبود رفتار سازشی دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر

براساس یافته های روان شناسان برای اینکه بتوان فردی را کم توان ذهنی قلمداد کرد، تنها داشتن بهرۀ هوشی پایین تر از متوسط کافی نیست، بلکه این افراد در رفتارهای سازشی، مشکلات ملموس و مشخصی دارند. تحقیق در زمینۀ رفتارهای سازشی برای افراد با نیازهای ویژه سودمند است و برای اینکه کودکان کم توان ذهنی بتوانند خود را با زندگی اجتماعی سازگار کنند می بایست مهارت های آنها در زمینۀ رفتار سازشی بهبود یابد. در ا...

متن کامل

نقش شیوه های فرزندپروری والدین در کمرویی دانش آموزان دبیرستانی

The present study aimed to investigate the effects of some family variables (such as four parenting styles including authoritative, authoritarian, permissive and neglectful- parenting dimensions including control and love, family climate including cold or warm relationships) on shyness. Subjects were 197 students (115 boys and 82 girls) who were selected via cluster sampling from Shiraz high sc...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره None

صفحات  49- 58

تاریخ انتشار 2015-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023