قطب زاده اسرار, فرحناز

[ 1 ] - رابطه سبک های فرزندپروری والدین با رفتار سازشی دانش آموزان کم توان ذهنی

زمینه و هدف: سبک­ های فرزندپروری والدین مهمترین نقش را در تربیت فرزندان به عهده دارند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف پیش ­بینی رفتار سازشی دانش ­آموزان کم ­توان ذهنی بر اساس سبک­ های فرزندپروری مادران آنها انجام شد. روش: این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه را تمامی مادران کودکان کم­توان ذهنی مقطع ابتدایی شهر رشت در سال تحصیلی 94-1393 تشکیل می­ دادند که از میان آنها 110 نفر با ...

نویسندگان همکار