رابطه شخصیت درونگرا و برونگرا، عزت نفس و تنیدگی ادراک شده با گرایش به اعتیاد

نویسندگان

  • کرمی, جهانگیر دانشگاه رازی
چکیده مقاله:

The present study investigated the relationship between extrovert and introvert, self-esteem and perceived stress with a tendency to addiction. The number of participants in this study was 163 students who study in RaziUniversity in Kermanshah. They were both males and females. The available simple consisted of 51 males and 112 females who were randomly selected. The instruments employed in this study were one questionnaire by kooperSmithwhich measures self-esteem, one questionnaire byAznack on personality, perceived stress questionnaire by Kohen and a questionnaire by Weed and Butcher on tendency to addition. The data was analyzed bySpss. The data analysis revealed that there is a relationship between self-steam and tendency to addiction. Moreover, there is a relationship between self-steam, extrovert style, Neuroticism, perceived stress and tendency to addiction. The data analysis also revealed that self-steam, extroversion, Neuroticism and perceived stress can predict addiction among young people.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

رابطه شادکامی، حمایت اجتماعی ادراک شده و عزت نفس با اعتیاد جنسی در بین زوجین

مقدمه: اعتیاد جنسی یک نگرانی رو به رشد است که به عنوان یک بیماری جدی شناخته می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شادکامی، حمایت اجتماعی ادراک شده و عزت نفس با اعتیاد جنسی در بین زوجین شهر اردبیل صورت پذیرفت. روش کار: روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه زوجین شهر اردبیل در سال 1395 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 110 نفر (55 زن و شوهر) به عنوان نمونه انتخاب ش...

متن کامل

رابطه تیپ شخصیتی برونگرا- درونگرا با اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دورۀ متوسطه

تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین تیپهای شخصیتی درون گرا و برونگرا با اعتیاد به اینترنت در مدارس متوسطه ناحیه 4 تبریز به روش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر دورۀ متوسطه ناحیه 4 تبریز درسال تحصیلی 89-88 به تعداد 14500 می‌باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ درمیان 1500نفراز دانش‌آموزان اجرا شده و183 نفر از ...

متن کامل

رابطه تیپ شخصیتی برونگرا- درونگرا با اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دورۀ متوسطه

تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین تیپهای شخصیتی درون گرا و برونگرا با اعتیاد به اینترنت در مدارس متوسطه ناحیه 4 تبریز به روش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر دورۀ متوسطه ناحیه 4 تبریز درسال تحصیلی 89-88 به تعداد 14500 می‌باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ درمیان 1500نفراز دانش‌آموزان اجرا شده و183 نفر از ...

متن کامل

رابطه تیپ شخصیتی برونگرا- درونگرا با اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان دورۀ متوسطه

تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه بین تیپهای شخصیتی درون گرا و برونگرا با اعتیاد به اینترنت در مدارس متوسطه ناحیه 4 تبریز به روش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان دختر و پسر دورۀ متوسطه ناحیه 4 تبریز درسال تحصیلی 89-88 به تعداد 14500 می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ درمیان 1500نفراز دانش آموزان اجرا شده و183 نفر از ...

متن کامل

رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و عزت نفس با رضایت از زندگی در دانشجویان

Introduction: Life satisfaction with several factors such as self-esteem and perceived social support has a strong and significant relationship in different groups. The purpose of this study was to investigate the relationship between perceived social support and self-esteem with life satisfaction in Iranian students. Materials and Methods: This correlation study was performed in the populat...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 7

صفحات  261- 274

تاریخ انتشار 2018-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023