رابطه عمق کاشت بذر با زنده‌مانی و رویش ارتفاعی نهال‌های بلوط (مطالعه موردی: کامفیروز فارس)

نویسندگان

  • حسین زینلی استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
  • سیدماجد حسامی کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
  • عبدالرضا رعیتی‌نژاد کارشناس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
  • علیرضا عباسی کارشناس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
چکیده مقاله:

بلوط ایرانی (Quercus brantii L.) گونه‌ غالب و کندرشد جنگلهای ناحیه‌ رویشی زاگرس جنوبی در استان فارس است که حدود 291 هزار هکتار از جنگلهای استان فارس را در بر می‌گیرد. به‌منظور بررسی رابطه عمق کاشت بذر با زنده‌مانی و ارتفاع نهال‌های بلوط، آزمایشی در قالب فاکتوریل با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1374 انجام شد. تیمار‌ها شامل عمق کاشت بذر در 6 سطح (صفر، 5/2، 5، 5/7، 10 و 5/12 سانتی‌متر) و کود حیوانی در 3 سطح (خاک معمولی، مخلوط خاک و کود 20% و 50%) در زمینی به مساحت 5600 مترمربع در شمال‌غربی منطقه جنگلی بلوط استان فارس (کامفیروز) اجرا شد. صفت زنده‌مانی بذر در سال 1376 و ارتفاع نهال‌ها طی دو سال 1380 و 1383 اندازه‌گیری و اطلاعات جمع‌آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین ارتفاع نهال‌ها در عمق‌های مختلف کاشت در سطح 1% با یکدیگر اختلاف معنی‌داری دارند. مقایسه میانگین ارتفاع نهال در عمق‌های مختلف نشان داد که ارتفاع نهال‌های بلوط در عمق صفر نسبت به سایر سطوح عمق کاشت بیشتر بوده است. همچنین نتایج نشان داد که بهترین عمق برای درصد زنده‌مانی عمق 5/2 سانتی‌متر بوده است. بنابراین می‌توان پیشنهاد کرد که بذر بلوط به‌طور سطحی کاشته شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه عمق کاشت بذر با زنده مانی و رویش ارتفاعی نهال های بلوط (مطالعه موردی: کامفیروز فارس)

بلوط ایرانی (quercus brantii l.) گونه غالب و کندرشد جنگلهای ناحیه رویشی زاگرس جنوبی در استان فارس است که حدود 291 هزار هکتار از جنگلهای استان فارس را در بر می گیرد. به منظور بررسی رابطه عمق کاشت بذر با زنده مانی و ارتفاع نهال های بلوط، آزمایشی در قالب فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1374 انجام شد. تیمار ها شامل عمق کاشت بذر در 6 سطح (صفر، 5/2، 5، 5/7، 10 و 5/12 سا...

متن کامل

بررسی تأثیر عمق کاشت و تراکم کاشت بر رویش ارتفاعی، قطر یقه و درصد زنده‌مانی گونه زرد تاغ ((Haloxylon persicum

تولید نهال گیاهان بومی و غیر­بومی در نهالستان یکی از مواد اولیه برای جنگل­کاری در مناطق خشک بشمار می­رود. یکی از عوامل مؤثر و تأثیرگذار بر روی تولید نهال در نهالستان تراکم بذر و عمق کاشت می­باشد که در این ارتباط مطالعات وسیعی صورت گرفته ­است، بنابراین در این تحقیق سعی شده ­است تا تأثیر این دو عامل را بر فاکتورهای رویشی گونه زرد­تاغ بررسی نماییم. تاغ­کاریهای حسین­آباد استان قم با مساحت 3180 هکتا...

متن کامل

بررسی شکست خواب، عمق و تراکم بهینه کاشت بذر کلماتیس اصفهانی (Clematis ispahanica) (مطالعه موردی: شهرستان بوانات، استان فارس)

کلماتیس اصفهانی (Boiss Clematis ispahanica) گونه‌ کمیابی از تیره آلاله (Ranunculaceae) است که دارای ارزش علوفه‌ای و دارویی می‌باشد. بذرهای این گونه گیاهی دارای خواب بوده و جوانه‌زنی بسیار کمی دارند، لذا افزایش درصد جوانه‌زنی بذرها توسط روش‌های آزمایشگاهی می‌تواند در احیای این گیاه مؤثر باشد. در این تحقیق، با توجه به اندازه ریز بذر گیاه کلماتیس، برای شکستن خواب بذرهای این گیاه از تیماره...

متن کامل

تأثیر تیمارهای مختلف زمان و عمق کاشت بر جوانه‌زنی بذر بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.)

گونه بلوط ایرانی به‌دلیل نقش بارز آن در حفاظت آب و خاک، دارای اهمیت بسیار زیادی در پوشش گیاهی مناطق تحت رویش خود به‌ویژه در ناحیه رویشی زاگرس می‌باشد. از طرفی بهره‌برداریهای بی‌رویه که حیات آن را با تهدید جدی روبرو کرده، لزوم جنگل‌کاری بلوط و احیای این جنگلها را آشکار می‌سازد. در این زمینه آگاهی بیشتر در مورد روشهای کاشت بذر و ایجاد شرایط بهینه برای تولید نهالهای سالم ضروریست. تحقیق حاضر در نها...

متن کامل

بررسی اثر صفات مرفولوژی بذر و مبدأهای ارتفاعی مختلف بذر بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) بر سبز شدن و رویش نهال‌های یک‌ساله

به‌منظور بررسی میزان تأثیر صفات مورفولوژی و مبدأ بذر بلوط ایرانی بر صفات رویشی نهال‌های به‌دست آمده، بذور سه ناحیه ارتفاعی پایین‌بند، میان‌بند و بالابند (1300، 1700 و 2000 متر از سطح دریا) جنگل نورآباد استان لرستان جمع‌آوری شده و پس از اندازه‌گیری صفات مورفولوژیک بذر هر درخت مادری از جمله طول، پهنا، حجم، وزن و تعداد بذر در کیلوگرم در زمین زراعی دانشگاه یاسوج کاشته شدند. سپس درصد سبز شدن، صفات ر...

متن کامل

بررسی اثر عمق کاشت و نوع پوشش بذر بر استقرار نهال Quercus brantii Lindl. در فارس

به‌منظور تعیین مناسب‌ترین عمق کاشت و نوع پوشش بذر گونه‌ بلوط ایرانی، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار و طی دو سال اجرا شد. فاکتور اول عمق کاشت بذر در شش سطح (صفر، 5/2، 5، 5/7، 10 و 5/12 سانتی‌متر) و فاکتور دوم پوشش روی بذر‌ها در سه سطح )خاک معمولی جنگل (شاهد)، خاک مخلوط با 20 درصد کود حیوانی پوسیده و خاک مخلوط با 50 درصد کود حیوانی پوسیده در عرصه جنگلهای بلوط...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 18  شماره 1

صفحات  10- 1

تاریخ انتشار 2010-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023