علیرضا عباسی

کارشناس پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

[ 1 ] - بررسی برخی از مشخصه‌های کمی جنگل‌های بنه در استان فارس

به‌منظور کسب اطلاعاتی جامع از وضعیت کمّی جنگلهای بنه در استان فارس و میزان زادآوری طبیعی موجود در آن، طرح آماربرداری در این جنگلها انجام شد. مبنای انتخاب پلات‌های نمونه‌برداری روش نمونه‌برداری خوشه‌ای بود که در آن پس از تهیه نقشه پراکنش بنه در استان فارس شبکه آماربرداری به ابعاد 20×20 کیلومتر تهیه و در محل رئوس شبکه آماربرداری یک خوشه با 9 قطعه نمونه و آرایش چلیپایی در نظر گرفته شد. نتایج نشان د...

[ 2 ] - بررسی استقرار چند گونه و پروونانس صنعتی اکالیپتوس در غرب استان فارس

در این تحقیق به‌منظور معرفی گونه‌های مناسب و صنعتی اکالیپتوس، ابتدا نسبت به جمع‌آوری اطلاعاتی از قبیل خاک، عوامل اقلیمی و اسامی گونه‌های گیاهی منطقه اقدام و در ادامه تعداد 15 گونه و پروونانس اکالیپتوس در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی به فاصله 3×3 متر از یکدیگر کاشته و ویژگیهای زنده‌مانی، رشد طولی، رشد قطری ، کیفیت و درصد تاج‌پوشش به مدت پنج سال اندازه‌گیری شد. براساس مقایسه انجام‌ شده بین...

[ 3 ] - عوامل محیطی مؤثر بر گسترش گلابی وحشی (Pyrus glabra Boiss.) در منطقه سپیدان استان فارس

این تحقیق با هدف شناخت خصوصیات اکولوژیک گونه گلابی وحشی در استان فارس اجرا شده است. ابتدا منطقه پراکنش گلابی وحشی بر روی نقشه توپوگرافی مشخص و با توجه به روش تحقیق، دامنه ارتفاعی (پراکنش افقی و عمودی) گلابی وحشی تعیین و با توجه به متغیرهایی مانند جهت جغرافیایی، شکل زمین و با توجه به قرار گرفتن رویشگاه مورد مطالعه در‌ طبقه ارتفاعی بیش از 2000 متر و با احتساب 4 جهت و 4 شکل زمین، جمعاً 13 قطعه نمون...

[ 4 ] - بررسی اثر پوشش زیراشکوب در زادآوری طبیعی جنگل‌های بنه (مطالعه موردی: جنگل تحقیقات بنه، استان فارس)

رابطه پوشش زیر اشکوب در جنگلهای بنه (Pistacia atlantica) با زادآوری طبیعی این گونه با استفاده از قرق و مقایسه با قطعات شاهد در یک محدوده چهار هکتاری در جنگل تحقیقاتی بنه فیروزآباد فارس بررسی شد. با بررسی رگرسیون بین تعداد زادآوری طبیعی بنه با تعداد درختچه‌های تنگرس، ارژن و بادامک رابطه y= 5.8207x0.6499 با ضریب تبیین (755/0 =R2) مشاهده گردید. با استفاده از آزمون t بر روی نسبت تغییرات تعداد زادآو...

[ 5 ] - اثر عوامل محیطی بر گسترش و برخی خصوصیات کمی بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در استان فارس

در این تحقیق ابتدا منطقه پراکنش گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در استان فارس بر روی نقشه توپوگرافی مشخص گردید و سپس دامنه ارتفاعی پراکنش بلوط ایرانی تعیین شد. در سه دامنه ارتفاعی 1000 تا1500، 1500 تا 2000 و بالاتر از 2000 متر بالاتر از سطح دریا و با توجه به متغیرهایی مانند جهات جغرافیایی، شکل زمین و طبقات ارتفاعی و تکرار منطقه، تعداد 52 قطعه نمونه 500 مترمربعی به‌صورت انتخابی مشخص و ...

[ 6 ] - رابطه عمق کاشت بذر با زنده‌مانی و رویش ارتفاعی نهال‌های بلوط (مطالعه موردی: کامفیروز فارس)

بلوط ایرانی (Quercus brantii L.) گونه‌ غالب و کندرشد جنگلهای ناحیه‌ رویشی زاگرس جنوبی در استان فارس است که حدود 291 هزار هکتار از جنگلهای استان فارس را در بر می‌گیرد. به‌منظور بررسی رابطه عمق کاشت بذر با زنده‌مانی و ارتفاع نهال‌های بلوط، آزمایشی در قالب فاکتوریل با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1374 انجام شد. تیمار‌ها شامل عمق کاشت بذر در 6 سطح (صفر، 5/2، 5، 5/7، 10 و 5/12 ...

[ 7 ] - بررسی تأثیر عوامل خاکی و ژئومورفولوژیک بر موفقیت رشد گونه‌های درختی دست‌کاشت در ایستگاه تحقیقاتی کامفیروز- فارس

در این تحقیق چگونگی تأثیر عوامل خاکی بر رشد و یا ممانعت از رشد نهالهای کاشته شده در یک طرح پیشاهنگ استقرار گونه‌های درختی بررسی شده است. طرح اصلی شامل 9 تیمار گونه‌های مختلف درختی در 3 تکرار بوده که در قالب آماری بلوکهای کامل تصادفی اجرا شده است. آماربرداری نهالها در طول سال دوم تا سال پایانی طرح انجام و زنده‌مانی گونه‌های کاشت شده در دو نوبت (ابتدا و انتهای فصل رویش) از طریق شمارش نهالهای سبز ...

[ 8 ] - بررسی امکان احیای جنگلهای بنه از طریق کاشت مستقیم بذر و نهال

جنگلهای زاگرس اگر چه از نظر تولید چوب مطرح نیستند، اما از جنبه زیست محیطی، حفاظت منابع آب و خاک، پناهگاه حیات وحش و تولید محصولات فرعی متنوع نقش انکار‌ناپذیری در پایداری اکوسیستم و معیشت ساکنان این مناطق ایفا می‌کنند. این جنگلها رویشگاه یکی از گونه‌های درختی با ارزش به‌نام بنه (پسته وحشی) می‌باشد که از گذشته‌های دور مورد بهره‌برداری شدید قرار گرفته و به لحاظ عدم حضور درختان مادری و تولید بذر کا...