رابطه هیجان های تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نویسندگان

  • اسمی, کرامت گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
  • حیات, علی اصغر مرکز تحقیقات آموزش بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران
  • رضایی, ریتا مرکز تحقیقات آموزش بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران
  • نبیئی, پریسا مرکز تحقیقات آموزش بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران
چکیده مقاله:

مقدمه: در سال­ های اخیر به دلیل شناخت پیامدهای هیجان ­ها در حوزه آموزش و یادگیری، تحلیل موقعیت ­های آموزشی با رویکرد و نگاه هیجانی در محیط­ های آکادمیک افزایش پیدا کرده است. بر همین اساس مطالعه حاضر به نقش هیجان­ های تحصیلی مرتبط بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پزشکی می­ پردازد. روش ها: پژوهش حاضر در قالب یک طرح توصیفی - همبستگی در بین دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال تحصیلی 96-95 صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل 800 نفر بوده که تعداد 250 نفر با روش نمونه ­گیری تصادفی ساده و براساس فرمول لوی و لمشو از این جامعه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه معتبر هیجان تحصیلی پکران و همکاران (2011) بود که روایی آن به­صورت صوری و محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرنباخ (0/89) تائید گردید. داده‌های پژوهش نیز با استفاده از روش­ های آمار توصیفی و استنباطی و نرم­ افزار آماری  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که بین هیجان­ های مثبت (لذت، امید، افتخار) با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنی ­دار (0/01p≤) و بین هیجان­ های منفی (خشم، اضطراب، ناامیدی، شرم و خستگی) با عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه منفی و غیرمعنی­ دار وجود دارد (0/01p≥). نتایج نشان داد که هیجان ­های لذت، امیدواری، افتخار و شرم توانستند روی هم رفته (0/221) از واریانس عملکرد تحصیلی دانشجویان را تبیین کنند. همچنین دانشجویان مقاطع مختلف تفاوت معنی­ داری در هیجان ­های تحصیلی با یکدیگر داشتند (0/05p≤). نتیجه گیری: یافته­ های پژوهشی حاکی از رابطه بین هیجان­های تحصیلی دانشجویان با عملکرد تحصیلی آنان بود. بر همین اساس، اساتید بایستی تجربه ­های هیجانی دانشجویان را به منظور استفاده و بهره ­برداری از چنین هیجاناتی برای تسهیل یادگیری بهتر در نظر داشته باشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه کیفیت زندگی، سبک زندگی، عملکرد تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه اصفهان

زمینه و اهداف: با توجه به اهمیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان و عوامل تأثیرگذار برآن و همچنین با در نظر گرفتن کاهش پیشرفت تحصیلی، میزان پیش‌بینی پذیری هریک از متغییر های کیفیت زندگی، سبک زندگی، عملکرد تحصیلی را بر پیشرفت تحصیلی در این پژوهش بررسی می‌گردد. روش بررسی: در یک مطالعه همبستگی، نمونه 150 نفری از دانشجویان دانشکده علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 1391-1390 که تعدادشان 657 نفر بود از طریق فرمو...

متن کامل

تعیین رابطه بین فرسودگی تحصیلی با اشتیاق و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

مقدمه: یکی از چالش­ های عمده تحصیلی، تحلیل رفتن و فرسودگی تحصیلی در دانشجویان است که انگیزه و اشتیاق تحصیلی آن­ها را تحت تاثیر قرار می­ دهد. بنابراین مطالعه پیرامون فرسودگی تحصیلی و پیامدهای مرتبط با آن از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرسودگی تحصیلی با اشتیاق و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان بود. روش ­ها: روش پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی بود....

متن کامل

بررسی فرسودگی تحصیلی و رابطه آن با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تاب‌آوری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مقدمه: فرسودگی تحصیلی یکی از عواملی است که باعث افت تحصیلی دانشجویان می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی فرسودگی تحصیلی و رابطه آن با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تاب‌آوری تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی شهرکرد انجام شده است. روش کار: روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در سال 96-1395 در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بود که تعداد 389 نفر بر اساس...

متن کامل

رابطه افت تحصیلی با رضایت تحصیلی و برخی عوامل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  زمینه و هدف: افت تحصیلی به عنوان یکی از معضلات نظام های آموزشی در کلیه کشور­ها مشاهده شده و تبعات روحی، روانی، خانوادگی و اجتماعی متعددی را برای دانشجویان به همراه دارد. این مطالعه با هدف تعیین رضایت تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال های 89-1387 انجام شد.   روش­ بررسی: این مطالعه توصیفی-­ تحلیلی از نوع مقطعی، در دانشجویان ورودی 89-1387­دانشگ...

متن کامل

ارتباط بین عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با عوامل جمعیت‌شناختی، تحصیلی و دانش آماری

IntroductionSince students' academic performance holds significant information which provides feedback to teachers, educational planners, and students, identification of effective variables on academic performance is considered a significant priority. Therefore, this study was designed to investigate the relationship between academic performance of students in medical university of Isfahan with...

متن کامل

علل افت تحصیلی در دانشجویان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1378

سابقه و هدف: افت تحصیلی دانشجویان پزشکی یک مساله بسیار مهم در آموزش پزشکی است که در صورت عدم کنترل موجب پایین آمدن سطح علمی پزشکان در سال های آینده خواهد شد. این مطالعه با هدف بررسی علل افت تحصیلی در گروهی از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده است. مواد و روش ها: در این مطالعه که به صورت مقطعی بر روی کلیه دانشجویان ورودی 72-1371 انجام گرفت، دانشجویان براساس معدل دانشگاهی و تعداد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 4

صفحات  29- 20

تاریخ انتشار 2018-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023